Hóa chất là một phần không thể lãng quên của môi trường sống và môi trường tự dưng của tôi và quý vị, lợi ích mà nó đem đến cho phố hội là vô giá; nhưng an toàn hóa chất tôi và quý khách cũng phải học cách điều hành hiệu quả những tác động không mong muốn và có hại của hóa chất.

Nhằm đảm bảo tính hiệu lực, các kế hoạch an toàn hóa chất phải gắn liền với các quy tắc chung về ATVSLĐ, cụ thể là nhận mặt và diễn đạt nguy cơ, thể hiện rủi ro, giám định mức phơi nhiễm và trên hết là việc triển khai hướng tiếp cận hệ thống nhằm chủa quản tư vấn môi trường 1 cách có hiệu quả các loại hóa chất. Hoạt động quản lý này đề xuất hướng tiếp cận tương tác hơn là những biện pháp đơn lẻ, đặc biệt khi một đôi trong số những trở ngại này có thể gây ra tác động trên phạm vi thế giới. Việc quản lý 1 cách hoàn chỉnh phải bao quát đa số chu trình hoạt động của hóa chất. phần đông những chỉ tiêu và quy định gần đây đều nhằm vào việc đẩy mạnh điều hành một cách hoàn chỉnh các loại hóa chất trên phạm vi quốc tế, đất nước và công ty, đồng thời hợp lý với các nguyên tắc của hệ thống điều hành về ATVSLĐ.

Việc đề phòng phơi nhiễm hóa chất độc hại là điểm chủ chốt trong công việc thẩm định rủi ro. Các công ty quốc tế và liên chính phủ như ILO, WHO, UNEP, FAO và OECD, đã hợp tác soạn những chỉ dẫn mang tính quốc tế về đánh giá nguy cơ và rủi ro, các chỉ dẫn tư vấn hóa chất này được sử dụng như hạ tầng để tiến hành đánh giá các rủi ro nghề nghiệp. bộ máy liên minh toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS), Thẻ an toàn hóa chất quốc tế hay Tài liệu ngắn giám định hóa chất quốc tế (CICAD) của Chương trình an toàn hóa chất quốc tế (IPCS) là những ví dụ về hoạt động rà soát giám sát và liên kết trên khuôn khổ quốc tế về vực này.

Trong 1 loạt các tiêu chuẩn về ATVSLĐ của ILO, thì Công ước về hóa chất Số 170 năm 1990 đưa ra khuôn khổ quốc gia trên phạm vi rộng và toàn diện về quản lý mọi mặt liên quan đến hóa chất, bao gồm công thức, triển khai và kiểm tra kiểm tra định kỳ độ chuẩn xác của chính sách, có sự tham vấn của NSDLĐ và NLĐ khiến cho việc tại cơ sở vật chất. một điểm không thể bỏ qua của Công ước này chính là các điều khoản liên quan đến việc thông tin về nguy cơ hóa chất và phân phối tin tức an toàn từ hãng, nhà du nhập cho người tiêu dùng. Khuyến nghị cố nhiên và Bộ quy tắc thực hiện về an toàn khi sử dụng hóa chất tại nơi làm cho việc năm 1993 cũng cung ứng thêm thông tin chỉ dẫn thực hành. một dụng cụ mang tính quốc tế không kém phần không được xem nhẹ khác đó là Hướng tiếp cận chiến lược 2006 của UNEP về chủa quản hóa chất khuôn khổ quốc tế (SAICM).

quyết định năm 2007 của hài hòa Châu Âu về đăng ký, giám định, cấp phép và cấm đối với các chất hóa học(REACH) đề nghị việc đăng ký và rộng rãi dữ liệu đối với rất nhiều các chất hóa học sản xuất và nhập cảng vào Châu Âu trên 1 tấn/1 năm. Đạo luật bảo vệ môi trường của Canada năm 1999 (CEPA 1999) là một ví dụ khác về việc luật pháp vận dụng hướng tiếp cận tiêu chuẩn trên rủi ro để đánh giá và quản lý các chất hóa học mới xuất hiện hoặc đang được tiêu dùng. lĩnh vực công nghiệp hóa chất đã tăng trưởng những sáng kiến tự nguyện trong điều hành toàn diện về hóa chất trên khuôn khổ toàn cầu với 2 ví dụ tiêu biểu là hai sáng kiến Responsible Care và Product Stewardship.

giảm thiểu về khả năng của các doanh nghiệp quy mô nhỏ trong việc quản lý phơi nhiễm hóa chất cách đây không lâu đã dẫn đến việc mở mang hướng tiêp cận mới trong hoạt động điều hành hóa chất. Với tên gọi: Dải kiểm soát (Control Banding) hướng tiếp cận tập kết vào hoạt động kiểm soát phơi nhiễm khi 1 loại hóa chất được liệt vào dạng “dải nguy cơ”, hướng tiếp cận này đề nghị xác định các biện pháp kiểm soát dựa trên phân loại nguy cơ theo tiêu chí phân loại quốc tế, số lượng hóa chất đang dùng, tính bay hơi/khả năng phát tán bụi.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng