Trang 1 của 13 12311 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 124
 1. #1
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  0

  Bài 7: Nhập xuất dữ liệu trên giao diện Console

  /* bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "khóa học lập trình java miễn phí"
  trên diễn đàn android.vn, bạn có thể vào đây đọc

  để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người */
  - mặc dù nếu giới thiệu theo thứ tự này thì có vẻ hơi sớm, vì nó liên quan đến khái niệm đối tượng, input – output trong java (là 1 phần dài dài) nhưng do tiếp theo những bài liên quan tới mảng, các vòng lặp sắp tới, sẽ phải nhập nhiều dữ liệu, chúng ta không thể cứ gán giá trị trong chương trình.
  nói đơn giản, thì việc nhập dữ liệu này nó giống như ở lập trình pascal, c cơ bản – thường thì nhập dữ liệu qua màn hình ms-dos (với java nếu bạn dùng câu lệnh java, javac trong cmd thì nó cũng sẽ giống như vậy, nhưng bất tiện) .
  - ở đây, chúng ta có 1 giao diện tích hợp vào ide, nơi mà ở những bài trước, các bạn in kết quả ra (lệnhsystem.out.println…), và bây giờ, chúng ta nhập dữ liệu vào bằng chính màn hình đó.
  - có nhiều cách để làm được điều này, nhưng ở bài này, mình sẽ giới thiệu cách mà theo mình là ngắn gọn dễ hiểu nhất để nhập và lấy được các kiểu dữ liệu thông dụng : kiểu nguyên, kiểu thực, kiểu chuỗi. (đi sâu hơn, mình sẽ nói trong phần input – output , chắc là vài bài nữa mới tới).

  đầu tiên là bạn phải thêm gói này vào ở đầu chương trình


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  import java.[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700];[/color] 
  trong chương trình, bạn tạo 1 đối tượng scanner, tên đối tượng bạn tự đặt, ở đây tên đối tượng mình đặt là “nhapdulieu”


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  scanner nhapdulieu [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]);[/color] 
  sau đó, để đọc cả dòng văn bản (dùng nó để đọc chuỗi ký tự) ta dùng lệnh nhapdulieu.nextline(), gán vào biến nào đó giá trị, vd mình dùng biến “ten” – kiểu string


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  ten [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhapdulieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700]();[/color] 
  tương tự, để đọc kiểu dữ liệu dạng số nguyên, số thực dùng lệnh :


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  nhapdulieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]nhapdulieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700]();[/color] 
  bạn thử tự tìm hiểu thêm bằng cách gõ tên đối tượng scanner rồi tìm gợi nhớ, ví dụ gõ
  nhapdulieu. + ctrl + cách (space)

  bài demo:


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package demo[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]vn[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]androidvn [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int tuoi[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]string ten[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]scanner nhapdulieu [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập tên: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]ten [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhapdulieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập tuổi: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]tuoi [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhapdulieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"
  tên vừa nhập:" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]ten[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]"
  "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"
  tuổi vừa nhập: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]tuoi[/color][color=#007700]); }}[/color] 
  kết quả màn hình console:

  bài tập về nhà::d  bài 1: từ màn hình console, nhập dữ liệu của 1 sinh viên là họ và tên, năm sinh, điểm toán, lý , hóa (kiểu số thực). dựa vào điểm trung bình 3 môn in ra đó là học sinh giỏi, khá hay trung bình

  (chú ý: các bạn nên tự giác làm bài tập, hoàn thiện rồi đăng lên, các bài bạn đã làm, nên để code trong thẻ code - chọn thẻ php cho rõ ràng và để ẩn code trong thẻ ẩn spoiler, để khi click vào mới hiện code lên , trước khi thử sức tự làm, bạn không nên nhìn code của các bạn khác đã đăng nhé )

  my facebook: https://www.facebook.com/tiasangmoi

  bài viết đăng lên diễn đàn khác vui lòng ghi rõ nguồn: android.vn

 2. #2
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  tks anh. mong anh sẽ liên tục cập nhật bài mới :d  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]unit7 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]student st1 [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]student[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]st1[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]enter[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"xep loai hoc luc : " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]st1[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]hocluc[/color][color=#007700]()); }} class [/color][color=#0000bb]student [/color][color=#007700]{ public [/color][color=#0000bb]string name[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]float t[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]l[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]h[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]void enter[/color][color=#007700]() { [/color][color=#0000bb]scanner nhapdulieu [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nhap ten sinh vien : "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]name [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhapdulieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap diem toan, li, hoa : "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]t [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhapdulieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]l [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhapdulieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]h [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhapdulieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700](); } public [/color][color=#0000bb]string hocluc[/color][color=#007700]() { [/color][color=#0000bb]float tb [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]t [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]l [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]h[/color][color=#007700]) / [/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]tb [/color][color=#007700]>= [/color][color=#0000bb]8[/color][color=#007700]) return [/color][color=#dd0000]"gioi"[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]tb [/color][color=#007700]>= [/color][color=#0000bb]6.5[/color][color=#007700]) return [/color][color=#dd0000]"kha"[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]tb [/color][color=#007700]>= [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]) return [/color][color=#dd0000]"trung binh"[/color][color=#007700]; return [/color][color=#dd0000]"yeu"[/color][color=#007700]; } }[/color] 
  chấm điểm: bài bạn thiếu thông tin năm sinh và chưa xử lý tình
  huống người dùng nhập sai dữ liệu, số âm, số không thuộc trong đoạn từ 0 tới 10
  7.5 điểm
  người chấm điểm: tiasangmoi

 3. #3
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#ff8000]/*package homework; import java.util.scanner; /**** @authorkimcy929*/[/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]baitap1 [/color][color=#007700]{ private [/color][color=#0000bb]string ho_ten[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]float diem_toan[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]diem_ly[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]diem_hoa[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]baitap1[/color][color=#007700]() { } public [/color][color=#0000bb]void nhapthongtin[/color][color=#007700]() { [/color][color=#0000bb]scanner input [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập vào họ và tên:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]ho_ten [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập vào điểm toán:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]diem_toan [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập vào điểm lý:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]diem_ly [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập vào điểm hoa:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]diem_hoa [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700](); } public [/color][color=#0000bb]void xeploai[/color][color=#007700]() { [/color][color=#0000bb]float diemtrungbinh [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]diem_toan [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]diem_ly [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]diem_hoa[/color][color=#007700])/[/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]diemtrungbinh [/color][color=#007700]>= [/color][color=#0000bb]8.0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"xếp loại giỏi."[/color][color=#007700]); else if ([/color][color=#0000bb]diemtrungbinh [/color][color=#007700]>= [/color][color=#0000bb]7.0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"xếp loại khá."[/color][color=#007700]); else if ([/color][color=#0000bb]diemtrungbinh [/color][color=#007700]>= [/color][color=#0000bb]6.0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"xếp loại trung bình."[/color][color=#007700]); else if ([/color][color=#0000bb]diemtrungbinh [/color][color=#007700]>= [/color][color=#0000bb]5.0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"xếp loại yếu."[/color][color=#007700]); else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"xếp loại kém."[/color][color=#007700]); } public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]baitap1 bt1 [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]baitap1[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]bt1[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nhapthongtin[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]bt1[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]xeploai[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gc[/color][color=#007700](); } }[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  chấm điểm: bài bạn chưa có năm sinh, chưa xử lý tình huống người dùng nhập
  sai dữ liệu ngoài đoạn [1;10], bạn nên chú ý lại quy tắc đặt tên biến trong
  java,vd của bạn viết diem_toan, nhưng code trong
  java style code thường viết như này: diemtoan
  7 điểm :d
  người chấm điểm: tiasangmoi
  sao giờ mình mới biết vậy, hay mà.
  với bài viết này mình có vài bổ sung có gì sai sót mong các bạn thông cảm giùm,
  ngoài import thư viện trong lúc viết chương trình các bạn cũng có thể viết trực tiếp

  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner input [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]);[/color] 
  mà không cần

  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700].[/color] 
  trong lúc làm bài không nên import đại diện bằng dấu sao giả sử


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].*; [/color] 
  điều này có thể gây ra lỗi nếu thư viện các bạn đang dùng ko có trong gói util kia. thế nên tốt nhất dùng gì thì import đó sẽ là tốt nhất, không những thế nó còn giúp chương trình chạy nhanh hơn do không cần phải load tất cả những thư viện không cần thiết trong chương trình, hy vọng thông tin này sẽ giúp các bạn viết mã tốt hơn
  sky6596
  theo ý kiến của mình thì bạn nên so sánh với số thực như 8.0 thay cho 8 thì chương trình sẽ chạy nhanh hơn, bởi trong quá trình biên dịch thì nó sẽ phải chuyển đổi convert kiểu int là 8 về kiểu thực là 8.0 rồi mới so sánh.

 4. #4
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  0
  kimcy929: những vấn đề trên mình sẽ có bài viết cụ thể về input, output, import package vì bài này mình giới thiệu cho các bạn mới thôi, cứ code theo để phục vụ nhập dữ liệu cho những bài cơ bản tiếp theo ấy mà :d  Trích dẫn Gửi bởi kimcy929
  [
  theo ý kiến của mình thì bạn nên so sánh với số thực như 8.0 thay cho 8 thì chương trình sẽ chạy nhanh hơn, bởi trong quá trình biên dịch thì nó sẽ phải chuyển đổi convert kiểu int là 8 về kiểu thực là 8.0 rồi mới so sánh.
  cái này hay đấy, rất thích những cái gì tối ưu code, giờ mình mới biết ^ ^, sao trước đọc tài liệu không thấy nói nhỉ

 5. #5
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  0
  bài bạn không dùng từ khóa this có sao không ? nó có bị trùng với đối hay biến cục bộ của hàm nhập đâu nhỉ

 6. #6
  Ngày tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi sky6596
  bài bạn không dùng từ khóa this có sao không ? nó có bị trùng với đối hay biến cục bộ của hàm nhập đâu nhỉ
  this như là một biến giả mặc định trong java dùng để tham chiếu tới đối tượng mà nó đang làm việc cùng, giả sự trong class bạn khai báo int a, tham số truyền vào hàm cũng là a. mà bạn muốn gán a = a; thì khả năng có lỗi đấy, khi dùng this thì sẽ rõ ràng hơn nhiều mà this.a = a; chỉ ra rằng this.a là thuộc tính của class còn a kia là đối số vừa được truyền vào :
  tiasangmoi92

  cái này bạn bạn thử tìm hiểu qua môn trình biên dịch xem sao, vì java hay bất cứ ngôn ngữ nào có nhiều trình biên dịch khác nhau, ngoài ra nó còn có bộ tối ưu hóa code nữa . hy vọng bạn có nhiều bài viết hay hơn nữa cho mình học tập :d. bạn nhắc mình mới nhớ style coding của java. lại lẫn sang php mất rồi hii. tại đang học làm với wordpress :d
  p/s: nói thật đó mình quên hết rồi, còn bài trên mình chỉ bổ sung vào thôi hì.

 7. #7
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  nộp bài nào ^^
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]demo1 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]string ten[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]long nam[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]float tb[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]toan[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]ly[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]hoa[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]scanner nhapten [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập họ và tên: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]ten [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhapten[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập năm sinh: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]nam [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhapten[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextlong[/color][color=#007700](); if ([/color][color=#0000bb]nam [/color][color=#007700]<= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nhập sai năm sinh."[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập điểm toán, lý, hoá: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]toan [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhapten[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]ly [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhapten[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]hoa [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhapten[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700](); if ((([/color][color=#0000bb]toan [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]toan [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]10[/color][color=#007700])) || (([/color][color=#0000bb]ly [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]ly [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]10[/color][color=#007700])) || (([/color][color=#0000bb]hoa [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]hoa [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]10[/color][color=#007700]))) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nhập sai điểm."[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]tb [/color][color=#007700]= (float) ([/color][color=#0000bb]toan [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]ly [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]hoa[/color][color=#007700]) / [/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"điểm trung bình 3 môn: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]tb[/color][color=#007700]); if ([/color][color=#0000bb]tb [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]3.5[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"học lực kém."[/color][color=#007700]); } else { if ([/color][color=#0000bb]tb [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]5.0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"học lực yếu."[/color][color=#007700]); } else { if ([/color][color=#0000bb]tb [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]6.5[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"học lực trung bình."[/color][color=#007700]); } else { if ([/color][color=#0000bb]tb [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]8[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"học lực khá."[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"học lực giỏi."[/color][color=#007700]); } } } } } } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  chấm điểm: 10 điểm
  sau khi nhập tên, sao cứ phải nhấn enter 2 lần thì mới chuyển sang nhập năm sinh nhỉ, lại còn cách dòng nữa.

 8. #8
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi vjrus.ht
  nộp bài nào ^^
  sau khi nhập tên, sao cứ phải nhấn enter 2 lần thì mới chuyển sang nhập năm sinh nhỉ, lại còn cách dòng nữa.
  chắc lỗi ide, hoặc em ấn xong chờ 1 lát, có thể máy chậm, anh đã test code của em, ấn enter 1 lần là nhận rồi

 9. #9
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0
  nop bai nao!
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package begin_8[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700];public class [/color][color=#0000bb]begin_8 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int namsinh[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]boolean kt[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]true[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]float diemt[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]dieml[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]diemh[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]tb[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]string hoten[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]scanner nhaplieu [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap ho va ten: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]hoten [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhaplieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap nam sinh: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]namsinh[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]nhaplieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700](); do{ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap diem toan: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]diemt [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhaplieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700](); if (([/color][color=#0000bb]diemt[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]10[/color][color=#007700])||([/color][color=#0000bb]diemt[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"ban da nhap sai diem toan, moi nhap lai."[/color][color=#007700]); } while(([/color][color=#0000bb]diemt[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]10[/color][color=#007700])||([/color][color=#0000bb]diemt[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])); do{ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap diem ly: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]dieml [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhaplieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700](); if (([/color][color=#0000bb]dieml[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]10[/color][color=#007700])||([/color][color=#0000bb]dieml[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"ban da nhap sai diem ly, moi nhap lai."[/color][color=#007700]); } while(([/color][color=#0000bb]dieml[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]10[/color][color=#007700])||([/color][color=#0000bb]dieml[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])); do{ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap diem hoa: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]diemh [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhaplieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700](); if (([/color][color=#0000bb]diemh[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]10[/color][color=#007700])||([/color][color=#0000bb]diemh[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"ban da nhap sai diem hoa, moi nhap lai."[/color][color=#007700]); } while(([/color][color=#0000bb]diemh[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]10[/color][color=#007700])||([/color][color=#0000bb]diemh[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]tb[/color][color=#007700]=([/color][color=#0000bb]diemt[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]dieml[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]diemh[/color][color=#007700])/[/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"hoc sinh "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]hoten[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" co diem trung binh "[/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]tb[/color][color=#007700]); if ([/color][color=#0000bb]tb[/color][color=#007700]>=[/color][color=#0000bb]8[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]" hoc luc gioi"[/color][color=#007700]); else if(([/color][color=#0000bb]tb[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]8[/color][color=#007700])&&([/color][color=#0000bb]tb[/color][color=#007700]>=[/color][color=#0000bb]6.5[/color][color=#007700])) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]" hoc luc gioi"[/color][color=#007700]); else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]" hoc luc trung binh"[/color][color=#007700]); }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  chấm điểm: hi, bài bạn có chỗ test lỗi nhập là ok đấy, đúng ý mình, chỉ có chỗ thiếu điều kiện năm sinh, với hình như phía cuối bạn có chỗ nhầm học sinh khá, ghi thành giỏi :d
  9.5 điểm
  người chấm điểm: tiasangmoi

 10. #10
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0
  minh nop bai:
  bai 1
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>

  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package unit7[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]; [/color][color=#ff8000]/**** @author chien*/[/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]bai1 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]sinhvien sv [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]sinhvien[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]sv[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nhapsv[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]sv[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nhapdiem[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]sv[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]diemtb[/color][color=#007700](); }} class [/color][color=#0000bb]sinhvien [/color][color=#007700]{ private [/color][color=#0000bb]string hoten[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]int namsinh[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]float dtoan[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]dly[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]dhoa[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]void nhapsv[/color][color=#007700]() { [/color][color=#0000bb]scanner input [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap ho va ten: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]hoten [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); do { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap nam sinh: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]namsinh [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700](); } while ([/color][color=#0000bb]namsinh [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nhap diem cac mon: "[/color][color=#007700]); } public [/color][color=#0000bb]void nhapdiem[/color][color=#007700]() { [/color][color=#0000bb]scanner input [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); do { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"diem toan: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]dtoan [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700](); } while (([/color][color=#0000bb]dtoan [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]dtoan [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]10[/color][color=#007700])); do { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"diem ly: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]dly [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700](); } while (([/color][color=#0000bb]dly [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]dly [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]10[/color][color=#007700])); do { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"diem hoa: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]dhoa [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700](); } while (([/color][color=#0000bb]dhoa [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]dhoa [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]10[/color][color=#007700])); } public [/color][color=#0000bb]void diemtb[/color][color=#007700]() { [/color][color=#0000bb]float dtb [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]dhoa [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]dly [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]dtoan[/color][color=#007700]) / [/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"diem tb 3 mon la: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]dtb[/color][color=#007700]); if ([/color][color=#0000bb]dtb [/color][color=#007700]>= [/color][color=#0000bb]8[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"hoc luc gioi;"[/color][color=#007700]); } else if ([/color][color=#0000bb]dtb [/color][color=#007700]>= [/color][color=#0000bb]6.5[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"hoc luc kha;"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"hoc luc tb;"[/color][color=#007700]); } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  chấm điểm: 10 điểm
  người chấm điểm: tiasangmoi

Trang 1 của 13 12311 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •