Trang 1 của 6 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 59
 1. #1
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0

  Hướng dẫn sử dụng SQLite làm database trong lập trình ứng dụng Android (Phần 1)

  chào các bạn, bài hôm nay long sẽ giới thiệu với các bạn cách khởi tạo một database trên 1 thiết bị cục bộ (máy ảo, máy thật). nó sẽ rất có ích để quản lý chính dữ liệu của người dùng.

  1) source code demo:
  click vào đây để download source code demo.

  2) giới thiệu: cũng như trên os của iphone, android cũng được gắn một chuẩn chương trình gọi là "sqlite3" dùng để:
  - khởi tạo mới 1 database
  - xác định các table trong sql
  - các truy vấn (queries)
  - views
  - thủ tục (triggers)
  - chèn dòng trong table
  - xóa dòng table
  - cập nhật dòng table
  - chạy truy vấn quản lý một tập tin database của sqlite.

  3) sử dụng sqlite trong lập trình android
  - sqlite thực hiện đầy đủ chuẩn sql-92 của sql (chuẩn sql-92 nếu rảnh có thể tự tìm hiểu)
  - nó có hỗ trợ việc chạy triggers và cho phép hầu hết các truy vấn phức tạp
  - sqlite không thực hiện các ràng buộc toàn vẹn tham chiếu thông qua mô hình ràng buộc khoá ngoại
  - sqlite sử dụng một mô hình dữ liệu đánh máy thoải mái.

  4) các chú ý:
  - trong các ứng dụng thực tế, phải chú ý tới việc chia sẽ dữ liệu. ví dụ như người dùng này không thể truy cập xem dữ liệu người khác được ...
  - chú ý gắn cờ khi muốn đăng ký việc viết dữ liệu vào data
  <uses-permission android:name="android.permission.write_external_st orage" />

  5) kiểm tra database khởi tạo thành công:
  - các bạn hãy vào ddms và theo đường dẫn sau: data/data/<tên package lúc khởi tạo ứng dụng>/databases/
  - ở đây nếu có tập tin database như tên bạn đặt là đã khởi tạo thành công, có thể kiểm tra ngày giờ lúc khởi tạo nằm ngay ở phía bên phải của tập tin database
  - hướng dẫn cách xem dữ liệu trong database
  cách xem và quản lý một tập tin sqlite đơn giản nhất

  6) demo ví dụ hướng dẫn cách tạo database:
  - strings.xml


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]<?[/color][color=#0000bb]xml version[/color][color=#007700]=[/color][color=#dd0000]"1.0" [/color][color=#0000bb]encoding[/color][color=#007700]=[/color][color=#dd0000]"utf-8"[/color][color=#0000bb]?>[/color]<resources> <string name="app_name">android demo read xml</string> <string name="parsed_data">http://android.vn
  hướng dẫn bởi thanhlong90.it</string> <string name="tkmoi">tạo tài khoản mới</string> <string name="danh_sach">danh sách tk</string> </resources>
  - activity_main.xml


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]<?[/color][color=#0000bb]xml version[/color][color=#007700]=[/color][color=#dd0000]"1.0" [/color][color=#0000bb]encoding[/color][color=#007700]=[/color][color=#dd0000]"utf-8"[/color][color=#0000bb]?>[/color]<linearlayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:orientation="vertical" > <textview android:id="@+id/textview1" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_margintop="14dp" android:gravity="center" android:text="@string/parsed_data" android:textappearance="?android:attr/textappearancemedium" android:textstyle="bold" /> <button android:id="@+id/button1" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/tkmoi" /> <button android:id="@+id/button2" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/danh_sach" /> <textview android:id="@+id/textview2" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" /> </linearlayout>
  - mydatabase.java


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]vn[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]import android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]content[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]contentvalues[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]content[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]context[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]database[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]cursor[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]database[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqlexception[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]database[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqlite[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqlitedatabase[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]database[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqlite[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqliteopenhelper[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]mydatabase [/color][color=#007700]{ [/color][color=#ff8000]/*tên database*/ [/color][color=#007700]private static final [/color][color=#0000bb]string database_name [/color][color=#007700]= [/color][color=#dd0000]"db_user"[/color][color=#007700]; [/color][color=#ff8000]/*version database*/ [/color][color=#007700]private static final [/color][color=#0000bb]int database_version [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700]; [/color][color=#ff8000]/*tên tabel và các column trong database*/ [/color][color=#007700]private static final [/color][color=#0000bb]string table_account [/color][color=#007700]= [/color][color=#dd0000]"account"[/color][color=#007700]; public static final [/color][color=#0000bb]string column_id [/color][color=#007700]= [/color][color=#dd0000]"_id"[/color][color=#007700]; public static final [/color][color=#0000bb]string column_acc [/color][color=#007700]= [/color][color=#dd0000]"tentaikhoan"[/color][color=#007700]; public static final [/color][color=#0000bb]string column_password [/color][color=#007700]= [/color][color=#dd0000]"matkhau"[/color][color=#007700]; public static final [/color][color=#0000bb]string column_name [/color][color=#007700]= [/color][color=#dd0000]"hoten"[/color][color=#007700]; [/color][color=#ff8000]/*các đối tượng khác*/ [/color][color=#007700]private static [/color][color=#0000bb]context context[/color][color=#007700]; static [/color][color=#0000bb]sqlitedatabase db[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]openhelper openhelper[/color][color=#007700]; [/color][color=#ff8000]/*hàm dựng, khởi tạo đối tượng*/ [/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]mydatabase[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]context c[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]mydatabase[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]context [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; } [/color][color=#ff8000]/*hàm mở kết nối tới database*/ [/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]mydatabase open[/color][color=#007700]() [/color][color=#0000bb]throws sqlexception[/color][color=#007700]{ [/color][color=#0000bb]openhelper [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]openhelper[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]context[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]db [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]openhelper[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getwritabledatabase[/color][color=#007700](); return [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700]; } [/color][color=#ff8000]/*hàm đóng kết nối với database*/ [/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]void close[/color][color=#007700](){ [/color][color=#0000bb]openhelper[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]close[/color][color=#007700](); } [/color][color=#ff8000]/*hàm createdata dùng để chèn dữ mới dữ liệu vào database*/ [/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]long createdata[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string tendn[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]string matkhau[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]contentvalues cv [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]contentvalues[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]cv[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]put[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]column_acc[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]tendn[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]cv[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]put[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]column_password[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]matkhau[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]cv[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]put[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]column_name[/color][color=#007700], [/color][color=#dd0000]"nodata"[/color][color=#007700]); return [/color][color=#0000bb]db[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]insert[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]table_account[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]cv[/color][color=#007700]); } [/color][color=#ff8000]/*hàm getdata trả về toàn bộ dữ liệu của table account của database dưới 1 chuỗi*/ [/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]string getdata[/color][color=#007700]() { [/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]columns [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] {[/color][color=#0000bb]column_id[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]column_acc[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]column_password[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]column_name[/color][color=#007700]}; [/color][color=#0000bb]cursor c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]db[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]query[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]table_account[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]columns[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700]); [/color][color=#ff8000]/*if(c==null) log.v("cursor", "c is null");*/ [/color][color=#0000bb]string result[/color][color=#007700]=[/color][color=#dd0000]""[/color][color=#007700]; [/color][color=#ff8000]//getcolumnindex(column_id); là lấy chỉ số, vị trí của cột column_id ... [/color][color=#0000bb]int irow [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getcolumnindex[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]column_id[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]int in [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getcolumnindex[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]column_acc[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]int imk [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getcolumnindex[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]column_password[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]int ihoten [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getcolumnindex[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]column_name[/color][color=#007700]); [/color][color=#ff8000]//vòng lặp lấy dữ liệu của con trỏ [/color][color=#007700]for([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]movetofirst[/color][color=#007700](); ![/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]isafterlast[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]movetonext[/color][color=#007700]()){ [/color][color=#0000bb]result [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]result [/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" "[/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstring[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]irow[/color][color=#007700]) + [/color][color=#dd0000]" - id:" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstring[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]) + [/color][color=#dd0000]" - pw:" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstring[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]imk[/color][color=#007700]) + [/color][color=#dd0000]" - ten:" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstring[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]ihoten[/color][color=#007700]) + [/color][color=#dd0000]"
  "[/color][color=#007700]; } [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]close[/color][color=#007700](); [/color][color=#ff8000]//log.v("result", result); [/color][color=#007700]return [/color][color=#0000bb]result[/color][color=#007700]; } [/color][color=#ff8000]//---------------- class openhelper ------------------ [/color][color=#007700]private static class [/color][color=#0000bb]openhelper [/color][color=#007700]extends [/color][color=#0000bb]sqliteopenhelper [/color][color=#007700]{ [/color][color=#ff8000]/*hàm dựng khởi tạo 1 openhelper*/ [/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]openhelper[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]context context[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]super[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]context[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]database_name[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]database_version[/color][color=#007700]); } [/color][color=#ff8000]/*tạo mới database*/ [/color][color=#007700]@[/color][color=#0000bb]override [/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]void oncreate[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]sqlitedatabase arg0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]arg0[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]execsql[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"create table " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]table_account [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" (" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]column_id [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" integer primary key autoincrement, " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]column_acc [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" text not null, " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]column_password [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" text not null, " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]column_name [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" text not null);"[/color][color=#007700]); } [/color][color=#ff8000]/*kiểm tra phiên bản database nếu khác sẽ thay đổi*/ [/color][color=#007700]@[/color][color=#0000bb]override [/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]void onupgrade[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]sqlitedatabase arg0[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int arg1[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int arg2[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]arg0[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]execsql[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"drop table if exists " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]table_account[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]oncreate[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]arg0[/color][color=#007700]); } }}[/color] 
  - mainactivity.java


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]vn[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]import android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]os[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]bundle[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]view[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]view[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]view[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]view[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]onclicklistener[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]widget[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]button[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]widget[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]textview[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]app[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]activity[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]mainactivity [/color][color=#007700]extends [/color][color=#0000bb]activity [/color][color=#007700]{ private [/color][color=#0000bb]button dangkytk[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]hienthi[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]textview danhsachtk[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]mydatabase database [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]mydatabase[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700]); private [/color][color=#0000bb]int i [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]; @[/color][color=#0000bb]override [/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]void oncreate[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]bundle savedinstancestate[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]super[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]oncreate[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]savedinstancestate[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setcontentview[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]layout[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]activity_main[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]dangkytk [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]button[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]button1[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]hienthi [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]button[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]button2[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]danhsachtk [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]textview[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]textview2[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]dangkytk[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setonclicklistener[/color][color=#007700](new [/color][color=#0000bb]onclicklistener[/color][color=#007700]() { @[/color][color=#0000bb]override [/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]void onclick[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]view v[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]database[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]open[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]database[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]createdata[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"taikhoanthu" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700], [/color][color=#dd0000]"111"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]++; [/color][color=#0000bb]database[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]close[/color][color=#007700](); } }); [/color][color=#0000bb]hienthi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setonclicklistener[/color][color=#007700](new [/color][color=#0000bb]onclicklistener[/color][color=#007700]() { @[/color][color=#0000bb]override [/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]void onclick[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]view v[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]database[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]open[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]string ds [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]database[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getdata[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]database[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]close[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]danhsachtk[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]settext[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]ds[/color][color=#007700]); } }); }}[/color] 
  7) video kết quả chạy demo:


  mời các bạn xem tiếp phần 2 tại đây.

  bài viết đăng lên diễn đàn khác vui lòng ghi rõ nguồn: android.vn
  pass giải nén: http://android.vn
  support: thanhlong90.it@gmail.com
  chúc các bạn thành công!

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2014
  Bài viết
  0
  cho mình hỏi 1 chút, có những cách nào truy xuất ảnh trong android vậy?
  mình phải viết một ứng dụng từ điển thông tin địa phương, yêu cầu có ảnh mà chưa biết cách lưu và truy xuất.
  mình có 2 ý tưởng:
  - lưu ảnh vào db rồi load ra.
  - lưu ảnh vào thư mục của ứng dụng, khi duyệt đến thì load ảnh ra.
  liệu bạn có thể hướng dẫn 1 trong 2 cách trên không?
  cám ơn trước nhé.

  xin lỗi nếu spam, cái plug in fb của mình đang lỗi

 3. #3
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  cái này thì sẽ mất công tìm hiểu google 1 tí nhé bạn, với từ khóa sau bạn sẽ có kết quả mà bạn muốn "android - how to store image in sqlite database". long ko có nhiều thời gian nên ko thể giúp bạn chi tiết đc!

 4. #4
  Ngày tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  0
  bây giờ mình có một bảng mặt hàng và mức giá tương ứng, muốn hiển thị 10 mặt hàng có giá cao nhất thì làm sao nhỉ : hình như câu sql là "select top 10 * from table_name order by gia". nhưng khi đưa vào trong code xử lý thì phải làm thế nào ạ ???

 5. #5
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  170
  bạn hãy đón xem phần 2 nhé!

 6. #6
  Ngày tham gia
  Oct 2014
  Bài viết
  0
  cho mình hỏi 1 chút :
  mình biết vào data/data ... để coi có db đã được tạo chưa.
  nhưng mình không xuất file đó ra được, và mình không biết nó là file gì xml hay .. ?!?
  cho mình hỏi làm sao để kiểm soát db được tốt- trực quan, vì mình thấy chỉ toàn mường tượng mà tạo db sqlite.
  thân.

 7. #7
  Ngày tham gia
  May 2015
  Bài viết
  1
  vào đâu để xem câu lệnh thực thi của sqlite ?
  vd : int kq = db.delete(table_name, key_rowid + " = " +rowid, null);
  vì mình đã truyền đúng mà kq nó cứ ra 0, nên mình muốn kiểm tra câu lệnh.o_o
  mình đang cần gấp.
  mong được giúp đở sớm.
  cảm ơn nhiều.

  mình đã sreach với : how to see query of sqlite , how to see sqlite query, how to see sqlite query in logcat

 8. #8
  Ngày tham gia
  Sep 2014
  Bài viết
  0
  bạn log xem rowid có giá trị đúng chưa .

 9. #9
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi thinhdt1
  bạn log xem rowid có giá trị đúng chưa .
  ròi.
  nhưng mà giúp mình cách tổng quát đêê vì còn có thể gặp lại mà

 10. #10
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  0
  private mydatabase database = new mydatabase(this);
  cho em hỏi kiến thức java 1 chút. this ở đây là gì vậy

Trang 1 của 6 123 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •