Trang 3 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 59
 1. #21
  Ngày tham gia
  Jun 2014
  Bài viết
  0
  anh chỉ em cái hàm lấy giá trị từ database lưu vào mảng để xuất ra listview với
  ngồi sửa mà toàn lỗi

 2. #22
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  ví dụ nhé:


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]string getdata[/color][color=#007700]() { [/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]columns [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] {[/color][color=#0000bb]column_id[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]column_acc[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]column_password[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]column_name[/color][color=#007700]}; [/color][color=#0000bb]cursor c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]db[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]query[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]table_account[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]columns[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700]); [/color][color=#ff8000]/*if(c==null) log.v("cursor", "c is null");*/ [/color][color=#0000bb]string result[/color][color=#007700]=[/color][color=#dd0000]""[/color][color=#007700]; [/color][color=#ff8000]//getcolumnindex(column_id); là lấy chỉ số, vị trí của cột column_id ... [/color][color=#0000bb]int irow [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getcolumnindex[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]column_id[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]int in [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getcolumnindex[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]column_acc[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]int imk [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getcolumnindex[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]column_password[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]int ihoten [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getcolumnindex[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]column_name[/color][color=#007700]); [/color][color=#ff8000]//vòng lặp lấy dữ liệu của con trỏ [/color][color=#007700]for([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]movetofirst[/color][color=#007700](); ![/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]isafterlast[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]movetonext[/color][color=#007700]()){ [/color][color=#0000bb]result [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]result [/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" "[/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstring[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]irow[/color][color=#007700]) + [/color][color=#dd0000]" - id:" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstring[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]) + [/color][color=#dd0000]" - pw:" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstring[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]imk[/color][color=#007700]) + [/color][color=#dd0000]" - ten:" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstring[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]ihoten[/color][color=#007700]) + [/color][color=#dd0000]"
  "[/color][color=#007700]; } [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]close[/color][color=#007700](); [/color][color=#ff8000]//log.v("result", result); [/color][color=#007700]return [/color][color=#0000bb]result[/color][color=#007700]; }[/color] 
  ở đâu ta có 1 con trỏ "cursor c", bạn hãy khởi tạo mảng = size của cursor này, sau đó dùng thêm 1 vòng lặp để add vào thôi!

 3. #23
  Ngày tham gia
  Jun 2014
  Bài viết
  0
  c.getcount() trả về số hàng trong con trỏ là cái gì vậy?
  theo em hiểu thì cursor dùng để trỏ đến các dòng trong bảng. trong hàm kiemtralogin() tại sao c.getcount() ==1 thì lại login thành công
  chúc anh sớm ding đc s4.
  quản lý cursors
  kết quả trả về là kiểu cursor với sẵn các phương thức để quản lý như
  1. boolean movetonext(): chuyển đến hàng tiếp theo, false nếu đang ở hàng cuối cùng
  2. boolean movetofirst(): trở về hàng đầu, false nếu cursors rỗng.
  3. boolean movetoposition(int position): chuyển đến vị trí xác định, false nếu vị trí không thể tới.
  4. boolean movetoprevious(): chuyển đến hàng trước đó, false nếu đang ở đầu.
  5. boolean movetolast(): chuyển đến vị trí cuối cùng, false nếu danh sách rỗng.
  ngoài ra thì còn một số hàm kiểm tra khác như : boolean isafterlast(), isbeforefirst(),isnull(columnindex)
  lấy dữ liệu từ cursor

  để lấy dữ liệu từ cursor, trước hết cần chuyển đến vị trí xác định bằng hàm moveto<location>.
  sau đó dùng hàm get<type>(columnindex) (như getstring ) để trả về giá trị cần lấy

 4. #24
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0
  phương thức query()
  - mô tả:
  o dùng để thực thi một câu lệnh truy vấn.
  o phương thức này sẽ tạo một đối tượng database kiểu sqlitedatabase. đây là đối tượng được trả về bởi phương thức getreadabledatabase() được định nghĩa trong class sqliteopenhelper. phương thức này cho phép lấy về đối tượng sqlitedatabase ở dạng “chỉ đọc”. ta sẽ sử dụng đối tượng database này để thực thi câu truy vấn.
  - input:
  o string table: tên bảng cần truy vấn dữ liệu.
  o string[ ] colums: mảng chứa tên các cột cần lấy dữ liệu.
  o string selection: mệnh đề điều kiện của câu truy vấn (mệnh đề where). mệnh đề này có dạng: “id=? and name=?”. trong đó giá trị của id và name sẽ được chỉ định ở tham số string[ ] selectionargs.
  o string[ ] selectionargs: tham số của mệnh đề điều kiện ở trên.
  o string groupby: điều kiện group by.
  o string having: điều kiện having.
  o string orderby: điều kiện order by.
  - output:
  o con trỏ cursor chỉ đến dòng dữ liệu đầu tiên. ta sẽ sử dụng con trỏ này để đọc các dòng dữ liệu trên tập dữ liệu được trả về bởi câu lệnh query.

  với cách cài đặt phương thức query() ta chỉ có thể truy vấn dữ liệu trên một bảng. để truy vấn dữ liệu trên nhiều hơn một bảng ta có thể cài đặt lại phương thức này với một chút thay đổi. thay vì gọi lệnh database.query() thì ta đổi thành database.rawquery(string sql, string[ ] selectionargs). phương thức này nhận vào hai tham số. trong đó tham số string sql là câu lệnh sql dùng truy vấn dữ liệu. câu lệnh này có dạng: “select url, description from channel where id=?”. trong đó giá trị của id sẽ được cung cấp trong mảng string[ ] selectionargs. bằng cách này ta có thể truy vấn dữ liệu từ nhiều hơn một bảng.
  (còn tiếp)

 5. #25
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  đơn giản cursor giống như 1 table vậy đó e! nó sẽ trả về các row, trong mỗi row lại có các ô được đánh dấu theo vị trí như trong mảng (0,1,2 ..)
  kết quả trả về chỉ có đúng 1 row tức là tro đó chứa 1 ô acc và 1 ô mật khẩu như đã truy vấn là đúng, và tất nhiên tài khoản và pass đẵ truy vấn là hợp lệ, trả về true để cho phép đăng nhập!

 6. #26
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  0
  em nghĩ lưu ảnh trong folder rồi lưu đường dẫn trong db sau đó load ra, cách này bạn chỉ cần 1 imageview rồi load ảnh vào sử dụng :


  Mã:
  // path được lưu trong db
  image.setimagebitmap(bitmapfactory.decodefile("path"));

 7. #27
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0
  học không đươc đến nới đến chốn nó khổ quá các bác ạ
  bác coi chỉ cho em nếu có chỗ sai với


  Mã:
  public string[] getdata2() {
      string[] columns = new string[] {column_id,column_acc,column_password,column_name};
      cursor c = db.query(table_account, columns, null, null, null, null, null);
      /*if(c==null)
        log.v("cursor", "c is null");*/
      string trave[] = new string[100];
      integer i=0;
      //getcolumnindex(column_id); là lấy chỉ số, vị trí của cột column_id ...
      int irow = c.getcolumnindex(column_id);
      int in = c.getcolumnindex(column_acc);
      int imk = c.getcolumnindex(column_password);
      int ihoten = c.getcolumnindex(column_name);
      
      //vòng lặp lấy dữ liệu của con trỏ
      for(c.movetofirst(); !c.isafterlast(); c.movetonext()){      
        trave[i] = c.getstring(imk);
        i = i+1;
      }
      c.close();
      //log.v("result", result);
      return trave;
    }

 8. #28
  Ngày tham gia
  Apr 2016
  Bài viết
  0
  đầu tiên bạn test xem có lấy dữ liệu ko đã nhé, xem thữ cursor có null ko,
  rồi dữ liệu như thế nào kiểm tra = cách đặt


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  log[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]v[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]""[/color][color=#007700],[/color][color=#dd0000]""[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstring[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]imk[/color][color=#007700]))[/color] 
  thay vì trave = c.getstring(imk); nhé

 9. #29
  Ngày tham gia
  Aug 2014
  Bài viết
  0
  thanks long

 10. #30
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0
  ai có bài hướng dẫn nào về kết nối database tạo sẵn trong sqlite manager không nhỉ?
  ví dụ mình tạo được 1 table : student gồm name, id , school
  add thêm vài đối tượng vào
  mình export được ra 1 file student
  bây giờ muốn sử dụng cái file này ra sao nhỉ
  thank you,
  lần mò chưa ra

Trang 3 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •