xin chào mọi người,
có cách nào upgrade tệp db trong thư mục assets mà không mất dữ liệu không ?
xin cảm ơn !