mình đang làm app quản lý chi tiêu, khi mở app lên, ta cần phải đăng nhập, sau đó dữ liệu trên server sẽ đc tải xuống lưu vào database, rồi mới mở activity chính ra (ở đây là navigationdrawer activity), ở trong activity này sẽ đọc dữ liệu ở database để hiển thị lên listview, nhưng dữ liệu nó ko hiển thị ra, mình phải mở 1 activity khác rồi trở lại activity chính thì dữ liệu mới hiển thị ra listview. mong các cao nhân chỉ giáo. đây là code của mình:


Mã nguồn PHP:
[color=#000000]
[/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]navigationdrawer [/color][color=#007700]extends [/color][color=#0000bb]appcompatactivity [/color][color=#007700]implements [/color][color=#0000bb]navigationview[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]onnavigationitemselectedlistener [/color][color=#007700]{[/color][color=#ff8000]// danh sach thu[/color][color=#007700]private [/color][color=#0000bb]userdatabase userdb[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]sqlitedatabase msqlite[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]dblaixuat laixuatdb[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]sqlitedatabase mdblaixuat[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]dbthu dbthu[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]sqlitedatabase mdbthu[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]cursor mcursorthu[/color][color=#007700];[/color][color=#ff8000]// danh sach chi[/color][color=#007700]private [/color][color=#0000bb]dbchi dbchi[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]sqlitedatabase mdbchi[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]cursor mcursorchi[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]baocao objectchi2[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]firebase usersref[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]arraylist arrthu[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]arraylist arrchi[/color][color=#007700];[/color][color=#ff8000]// test[/color][color=#007700]private [/color][color=#0000bb]arraylist sapxepthu [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]arraylist sapxepchi [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]arrayadapter adapterthu [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]arrayadapter adapterchi [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]context context [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700];[/color][color=#ff8000]// income[/color][color=#007700]private [/color][color=#0000bb]listview listthu[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]listview listchi[/color][color=#007700];[/color][color=#ff8000]//sua thu[/color][color=#007700]private [/color][color=#0000bb]edittext suatienthu[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]spinner suanhomthu[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]textview suangaythu[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]edittext suaghichuthu[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]imagebutton btnsavethu[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]btnsuangaythu[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]arrspinnerthu [/color][color=#007700]= {[/color][color=#dd0000]"tiền lương"[/color][color=#007700], [/color][color=#dd0000]"đòi nợ"[/color][color=#007700], [/color][color=#dd0000]"bán đồ"[/color][color=#007700], [/color][color=#dd0000]"đi vay"[/color][color=#007700], [/color][color=#dd0000]"khác"[/color][color=#007700]};[/color][color=#ff8000]//sua chi[/color][color=#007700]private [/color][color=#0000bb]edittext suatienchi[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]spinner suanhomchi[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]textview suangaychi[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]edittext suaghichuchi[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]imagebutton btnsavechi[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]btnsuangaychi[/color][color=#007700];private [/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]arrspinnerchi [/color][color=#007700]= {[/color][color=#dd0000]"ăn uống"[/color][color=#007700], [/color][color=#dd0000]"quần áo"[/color][color=#007700], [/color][color=#dd0000]"cho vay"[/color][color=#007700], [/color][color=#dd0000]"sinh hoạt"[/color][color=#007700], [/color][color=#dd0000]"đi lại"[/color][color=#007700], [/color][color=#dd0000]"trả nợ"[/color][color=#007700], [/color][color=#dd0000]"khác"[/color][color=#007700]};[/color][color=#0000bb]danhsachthu myadapterthu[/color][color=#007700];@[/color][color=#0000bb]override[/color][color=#007700]protected [/color][color=#0000bb]void oncreate[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]bundle savedinstancestate[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]super[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]oncreate[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]savedinstancestate[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]setcontentview[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]layout[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]activity_nav[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]toolbar toolbar [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]toolbar[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]toolbar[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]setsupportactionbar[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]toolbar[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]firebase[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setandroidcontext[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]firebase root [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]firebase[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"https://expenseproject.firebaseio.com/"[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]loadtab[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]dbthu [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]dbthu[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]dbchi [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]dbchi[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]listthu [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]listview[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]listview_danhsachkhoanthu[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]listchi [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]listview[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]listview_danhsachkhoanchi[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]danhsachthu[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]danhsachchi[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]userdb [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]userdatabase[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]laixuatdb [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]dblaixuat[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]usersref [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]root[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]child[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]getuid[/color][color=#007700]());[/color][color=#0000bb]floatingactionbutton fab [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]floatingactionbutton[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]fab[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]fab[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setonclicklistener[/color][color=#007700](new [/color][color=#0000bb]view[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]onclicklistener[/color][color=#007700]() {@[/color][color=#0000bb]override[/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]void onclick[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]view view[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]snackbar[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]make[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]view[/color][color=#007700], [/color][color=#dd0000]"replace with your own action"[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]snackbar[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]length_long[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]setaction[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"action"[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]show[/color][color=#007700]();}});[/color][color=#0000bb]drawerlayout drawer [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]drawerlayout[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]drawer_layout[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]actionbardrawertoggle toggle [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]actionbardrawertoggle[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]drawer[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]toolbar[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]navigation_drawer_open[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]navigation_drawer_close[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]drawer[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]adddrawerlistener[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]toggle[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]toggle[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]syncstate[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]navigationview navigationview [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]navigationview[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nav_view[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]navigationview[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setnavigationitemselectedlistener[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700]); [/color][color=#ff8000]//su kien khi click vào listview thu[/color][color=#0000bb]listthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setonitemclicklistener[/color][color=#007700](new [/color][color=#0000bb]adapterview[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]onitemclicklistener[/color][color=#007700]() {@[/color][color=#0000bb]override[/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]void onitemclick[/color][color=#007700](final [/color][color=#0000bb]adapterview parent[/color][color=#007700], final [/color][color=#0000bb]view view[/color][color=#007700], final [/color][color=#0000bb]int position[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]long id[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]alertdialog[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]builder b [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]alertdialog[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]builder[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]navigationdrawer[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]settitle[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"lựa chọn của bạn"[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setmessage[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"bạn muốn gì?"[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setpositivebutton[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"sửa"[/color][color=#007700], new [/color][color=#0000bb]dialoginterface[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]onclicklistener[/color][color=#007700]() {@[/color][color=#0000bb]override[/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]void onclick[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]dialoginterface dialog[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int which[/color][color=#007700]) {final [/color][color=#0000bb]dialog dialogthu [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]dialog[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]context[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]layoutinflater li [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]layoutinflater[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]context[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getsystemservice[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]context[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]layout_inflater_service[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]view v [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]li[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]inflate[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]layout[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]suakhoanthu[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]parent[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]false[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]dialogthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setcontentview[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]v[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]dialogthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]settitle[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"sửa khoản thu"[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]dialogthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]show[/color][color=#007700]();[/color][color=#ff8000]// link to layout[/color][color=#0000bb]suatienthu [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]edittext[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]dialogthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]edittextsuathu_tienkhoanthu[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]suanhomthu [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]spinner[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]dialogthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]spinnersuathu_nhomkhoanthu[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]suangaythu [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]textview[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]dialogthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]textviewsuathu_ngaykhoanthu[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]suaghichuthu [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]edittext[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]dialogthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]edittextsuathu_ghichukhoanthu[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]dexuatthu[/color][color=#007700]();[/color][color=#ff8000]// pick time[/color][color=#0000bb]btnsuangaythu [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]imagebutton[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]dialogthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]imagebuttonsuathu_chonngaykhoanthu[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]btnsuangaythu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setonclicklistener[/color][color=#007700](new [/color][color=#0000bb]view[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]onclicklistener[/color][color=#007700]() {@[/color][color=#0000bb]override[/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]void onclick[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]view v[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]showdatepickerdialog[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700]);}});[/color][color=#ff8000]// set value to dialog[/color][color=#0000bb]suatienthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]settext[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]sapxepthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]position[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]gettien[/color][color=#007700]());[/color][color=#0000bb]suangaythu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]settext[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]sapxepthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]position[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]getngaythang[/color][color=#007700]());[/color][color=#0000bb]suaghichuthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]settext[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]sapxepthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]position[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]getghichu[/color][color=#007700]());[/color][color=#0000bb]adapterthu [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]arrayadapter[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]navigationdrawer[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]layout[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]simple_spinner_dropdown_item[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]arrspinnerthu[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]suanhomthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setadapter[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]adapterthu[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]suanhomthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setselection[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]checkposition[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]sapxepthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]position[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]getnhom[/color][color=#007700](), [/color][color=#0000bb]arrspinnerthu[/color][color=#007700]));[/color][color=#ff8000]// save button[/color][color=#0000bb]btnsavethu [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]imagebutton[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]dialogthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]imagebuttonsuathu_luukhoanthu[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]btnsavethu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setonclicklistener[/color][color=#007700](new [/color][color=#0000bb]view[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]onclicklistener[/color][color=#007700]() {@[/color][color=#0000bb]suppresswarnings[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"static-access"[/color][color=#007700])@[/color][color=#0000bb]override[/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]void onclick[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]view v[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]mdbthu [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]dbthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getwritabledatabase[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]contentvalues cv [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]contentvalues[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]string cost [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]suatienthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gettext[/color][color=#007700]().[/color][color=#0000bb]tostring[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]string date [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]suangaythu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gettext[/color][color=#007700]().[/color][color=#0000bb]tostring[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]string type [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]suanhomthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getselecteditem[/color][color=#007700]().[/color][color=#0000bb]tostring[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]string note [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]suaghichuthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gettext[/color][color=#007700]().[/color][color=#0000bb]tostring[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]cv[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]put[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]dbthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]col_tien[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]cost[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]cv[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]put[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]dbthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]col_date[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]date[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]cv[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]put[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]dbthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]col_nhom[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]type[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]cv[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]put[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]dbthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]col_ghichu[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]note[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]mdbthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]update[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]dbthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]table_name[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]cv[/color][color=#007700], [/color][color=#dd0000]"_id " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]"=" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]sapxepthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]position[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]getid[/color][color=#007700](), [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]danhsachthu[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]dialogthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]cancel[/color][color=#007700]();}});}});[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setnegativebutton[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"xóa"[/color][color=#007700], new [/color][color=#0000bb]dialoginterface[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]onclicklistener[/color][color=#007700]() {@[/color][color=#0000bb]override[/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]void onclick[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]dialoginterface dialog[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int which[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]mdbthu [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]dbthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getwritabledatabase[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]string id [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]sapxepthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]position[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]getid[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]mdbthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]delete[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]dbthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]table_name[/color][color=#007700], [/color][color=#dd0000]"_id=?"[/color][color=#007700], new [/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][]{[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700]});[/color][color=#0000bb]danhsachthu[/color][color=#007700]();}});[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]create[/color][color=#007700]().[/color][color=#0000bb]show[/color][color=#007700]();}});[/color][color=#ff8000]//su kien khi click vào listview chi[/color][color=#0000bb]listchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setonitemclicklistener[/color][color=#007700](new [/color][color=#0000bb]adapterview[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]onitemclicklistener[/color][color=#007700]() {@[/color][color=#0000bb]override[/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]void onitemclick[/color][color=#007700](final [/color][color=#0000bb]adapterview parent[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]view view[/color][color=#007700],final [/color][color=#0000bb]int position[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]long id[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]alertdialog[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]builder b [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]alertdialog[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]builder[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]navigationdrawer[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]settitle[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"lựa chọn của bạn"[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setmessage[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"bạn muốn gì?"[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setpositivebutton[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"sửa"[/color][color=#007700], new [/color][color=#0000bb]dialoginterface[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]onclicklistener[/color][color=#007700]() {@[/color][color=#0000bb]override[/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]void onclick[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]dialoginterface dialog[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int which[/color][color=#007700]) {final [/color][color=#0000bb]dialog dialogchi [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]dialog[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]context[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]layoutinflater li [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]layoutinflater[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]context[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getsystemservice[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]context[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]layout_inflater_service[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]view v [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]li[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]inflate[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]layout[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]suakhoanchi[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]parent[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]false[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]dialogchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setcontentview[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]v[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]dialogchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]settitle[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"sửa khoản chi"[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]dialogchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]show[/color][color=#007700]();[/color][color=#ff8000]// link to layout[/color][color=#0000bb]suatienchi [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]edittext[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]dialogchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]edittextsuachi_tienkhoanthu[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]suanhomchi [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]spinner[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]dialogchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]spinnersuachi_nhomkhoanthu[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]suangaychi [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]textview[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]dialogchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]textviewsuachi_ngaykhoanthu[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]suaghichuchi [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]edittext[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]dialogchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]edittextsuachi_ghichukhoanthu[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]dexuatchi[/color][color=#007700]();[/color][color=#ff8000]// pick time[/color][color=#0000bb]btnsuangaychi [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]imagebutton[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]dialogchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]imagebuttonsuachi_chonngaykhoanthu[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]btnsuangaychi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setonclicklistener[/color][color=#007700](new [/color][color=#0000bb]view[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]onclicklistener[/color][color=#007700]() {@[/color][color=#0000bb]override[/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]void onclick[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]view v[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]showdatepickerdialogchi[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700]);}});[/color][color=#ff8000]// set value to dialog[/color][color=#0000bb]suatienchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]settext[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]sapxepchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]position[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]gettien[/color][color=#007700]());[/color][color=#0000bb]suangaychi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]settext[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]sapxepchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]position[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]getngaythang[/color][color=#007700]());[/color][color=#0000bb]suaghichuchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]settext[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]sapxepchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]position[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]getghichu[/color][color=#007700]());[/color][color=#0000bb]adapterchi [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]arrayadapter[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]navigationdrawer[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]layout[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]simple_spinner_dropdown_item[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]arrspinnerchi[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]suanhomchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setadapter[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]adapterchi[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]suanhomchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setselection[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]checkposition[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]sapxepchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]position[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]getnhom[/color][color=#007700](), [/color][color=#0000bb]arrspinnerchi[/color][color=#007700]));[/color][color=#ff8000]// save button[/color][color=#0000bb]btnsavechi [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]imagebutton[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]dialogchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]imagebuttonsuachi_luukhoanthu[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]btnsavechi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setonclicklistener[/color][color=#007700](new [/color][color=#0000bb]view[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]onclicklistener[/color][color=#007700]() {@[/color][color=#0000bb]override[/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]void onclick[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]view v[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]mdbchi [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]dbchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getwritabledatabase[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]contentvalues cv [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]contentvalues[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]cv[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]put[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]dbchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]col_tien[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]suatienchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gettext[/color][color=#007700]().[/color][color=#0000bb]tostring[/color][color=#007700]());[/color][color=#0000bb]cv[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]put[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]dbchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]col_date[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]suangaychi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gettext[/color][color=#007700]().[/color][color=#0000bb]tostring[/color][color=#007700]());[/color][color=#0000bb]cv[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]put[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]dbchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]col_nhom[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]suanhomchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getselecteditem[/color][color=#007700]().[/color][color=#0000bb]tostring[/color][color=#007700]());[/color][color=#0000bb]cv[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]put[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]dbchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]col_ghichu[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]suaghichuchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gettext[/color][color=#007700]().[/color][color=#0000bb]tostring[/color][color=#007700]());[/color][color=#0000bb]mdbchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]update[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]dbchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]table_name[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]cv[/color][color=#007700], [/color][color=#dd0000]"_id " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]"=" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]sapxepchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]position[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]getid[/color][color=#007700](), [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]dialogchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]cancel[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]danhsachchi[/color][color=#007700]();}});}});[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setnegativebutton[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"xóa"[/color][color=#007700], new [/color][color=#0000bb]dialoginterface[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]onclicklistener[/color][color=#007700]() {@[/color][color=#0000bb]override[/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]void onclick[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]dialoginterface dialog[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int which[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]mdbchi [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]dbchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getwritabledatabase[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]string id [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]sapxepchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]position[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]getid[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]mdbchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]delete[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]dbchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]table_name[/color][color=#007700], [/color][color=#dd0000]"_id=?"[/color][color=#007700], new [/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][]{[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700]});[/color][color=#0000bb]danhsachchi[/color][color=#007700]();}});[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]create[/color][color=#007700]().[/color][color=#0000bb]show[/color][color=#007700]();}});} @[/color][color=#0000bb]override[/color][color=#007700]protected [/color][color=#0000bb]void onresume[/color][color=#007700]() {[/color][color=#0000bb]super[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]onresume[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]danhsachthu[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]danhsachchi[/color][color=#007700]();}public [/color][color=#0000bb]void loadtab[/color][color=#007700]() {final [/color][color=#0000bb]tabhost tab [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]tabhost[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tabhost[/color][color=#007700]);[/color][color=#ff8000]//goi cau lenh setup[/color][color=#0000bb]tab[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setup[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]tabhost[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tabspec spec[/color][color=#007700];[/color][color=#ff8000]//tao tab 1[/color][color=#0000bb]spec [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]tab[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]newtabspec[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"t1"[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]spec[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setcontent[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tab1[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]spec[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setindicator[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"danh sách thu"[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]tab[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]addtab[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]spec[/color][color=#007700]);[/color][color=#ff8000]//tao tab2[/color][color=#0000bb]spec [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]tab[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]newtabspec[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"t2"[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]spec[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setcontent[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tab2[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]spec[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setindicator[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"danh sách chi"[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]tab[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]addtab[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]spec[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]tab[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setcurrenttab[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]);} @[/color][color=#0000bb]suppresswarnings[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"statementwithemptybody"[/color][color=#007700])@[/color][color=#0000bb]override[/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]boolean onnavigationitemselected[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]menuitem item[/color][color=#007700]) {[/color][color=#ff8000]// handle navigation view item clicks here.[/color][color=#0000bb]int id [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]item[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getitemid[/color][color=#007700]();if ([/color][color=#0000bb]id [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nav_diagram[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]arraythu[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]arraychi[/color][color=#007700]();if ([/color][color=#0000bb]arrthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]size[/color][color=#007700]() == [/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]arrchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]size[/color][color=#007700]() == [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]toast toast [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]toast[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]maketext[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]navigationdrawer[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700], [/color][color=#dd0000]"danh sách rỗng"[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]toast[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]length_short[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]toast[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]show[/color][color=#007700]();} else {[/color][color=#0000bb]intent chuyen [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]intent[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]navigationdrawer[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]baocaothuchi[/color][color=#007700].class);[/color][color=#0000bb]startactivity[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]chuyen[/color][color=#007700]);}} else if ([/color][color=#0000bb]id [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nav_exchange[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]intent chuyen [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]intent[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]navigationdrawer[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]ngoaite[/color][color=#007700].class);[/color][color=#0000bb]startactivity[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]chuyen[/color][color=#007700]);} else if ([/color][color=#0000bb]id [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nav_deposit[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]intent chuyen [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]intent[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]navigationdrawer[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]laixuat[/color][color=#007700].class);[/color][color=#0000bb]startactivity[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]chuyen[/color][color=#007700]);} else if ([/color][color=#0000bb]id [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nav_sync[/color][color=#007700]) {if ([/color][color=#0000bb]checkconn[/color][color=#007700]()) {[/color][color=#0000bb]syncdata[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]toast[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]maketext[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]navigationdrawer[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700], [/color][color=#dd0000]"sync success"[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]toast[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]length_short[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]show[/color][color=#007700]();} else {[/color][color=#0000bb]alertdialog[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]builder a [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]alertdialog[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]builder[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]navigationdrawer[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]settitle[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"kiểm tra kết nối"[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setmessage[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"không có kết nối internet"[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setnegativebutton[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"ok"[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]show[/color][color=#007700]();}} else if ([/color][color=#0000bb]id [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nav_user_info[/color][color=#007700]) {} else if ([/color][color=#0000bb]id [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nav_logout[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]alertdialog[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]builder exitdialog [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]alertdialog[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]builder[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]navigationdrawer[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]exitdialog[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]settitle[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"quản lý chi tiêu"[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]exitdialog[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setmessage[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"bạn có thực sự muốn đăng xuất chương trình không?"[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]exitdialog[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setnegativebutton[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"có"[/color][color=#007700], new [/color][color=#0000bb]dialoginterface[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]onclicklistener[/color][color=#007700]() {@[/color][color=#0000bb]override[/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]void onclick[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]dialoginterface dialog[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int which[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]msqlite [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]userdb[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getwritabledatabase[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]mdbthu [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]dbthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getwritabledatabase[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]mdbchi [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]dbchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getwritabledatabase[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]mdblaixuat [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]laixuatdb[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getwritabledatabase[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]msqlite[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]execsql[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"delete from " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]userdatabase[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]table_name[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]mdbthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]execsql[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"delete from " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]dbthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]table_name[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]mdbchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]execsql[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"delete from " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]dbchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]table_name[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]mdblaixuat[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]execsql[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"delete from " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]dblaixuat[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]table_name[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]msqlite[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]close[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]mdbthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]close[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]mdbchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]close[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]mdblaixuat[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]close[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]intent intent [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]intent[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]navigationdrawer[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]loginactivity[/color][color=#007700].class);[/color][color=#0000bb]startactivity[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]intent[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]finish[/color][color=#007700]();}});[/color][color=#0000bb]exitdialog[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setpositivebutton[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"để sau"[/color][color=#007700], new [/color][color=#0000bb]dialoginterface[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]onclicklistener[/color][color=#007700]() {@[/color][color=#0000bb]override[/color][color=#007700]public [/color][color=#0000bb]void onclick[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]dialoginterface dialog[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int which[/color][color=#007700]) {}});[/color][color=#0000bb]exitdialog[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setcancelable[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]false[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]exitdialog[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]show[/color][color=#007700]();}[/color][color=#0000bb]drawerlayout drawer [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]drawerlayout[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]drawer_layout[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]drawer[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]closedrawer[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]gravitycompat[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]start[/color][color=#007700]);return [/color][color=#0000bb]true[/color][color=#007700];}.......public [/color][color=#0000bb]void danhsachthu[/color][color=#007700]() {[/color][color=#0000bb]mdbthu [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]dbthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getreadabledatabase[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]string query [/color][color=#007700]= [/color][color=#dd0000]"select * from " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]dbthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]table_name[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]cursor mcursorthu [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]mdbthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]rawquery[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]query[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]arraylist arrthu [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]arraylist[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]doingay doingaythu [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]doingay[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]tienthuchi objectthu[/color][color=#007700];if ([/color][color=#0000bb]mcursorthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]movetofirst[/color][color=#007700]()) {do {[/color][color=#0000bb]objectthu [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]tienthuchi[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]objectthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]mcursorthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstring[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]));[/color][color=#0000bb]objectthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]settien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]mcursorthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstring[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700]));[/color][color=#0000bb]objectthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setnhom[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]mcursorthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstring[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]));[/color][color=#0000bb]objectthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setngaythang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]doingaythu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]doidate[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]mcursorthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstring[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700])));[/color][color=#0000bb]objectthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setghichu[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]mcursorthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstring[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]));[/color][color=#0000bb]arrthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]add[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]objectthu[/color][color=#007700]);} while ([/color][color=#0000bb]mcursorthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]movetonext[/color][color=#007700]());}[/color][color=#0000bb]mcursorthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]close[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]mdbthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]close[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]sapxepthu [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]arraylist[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]sapxepthu [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]doingaythu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sapxep[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]arrthu[/color][color=#007700]);for ([/color][color=#0000bb]int i [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]i [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]sapxepthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]size[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]++) {[/color][color=#0000bb]string strsapxep [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]doingaythu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]ngay[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]sapxepthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]getngaythang[/color][color=#007700]());[/color][color=#0000bb]sapxepthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]setngaythang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]strsapxep[/color][color=#007700]);}[/color][color=#0000bb]danhsachthu myadapterthu [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]danhsachthu[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]navigationdrawer[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]layout[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]t_customlayout_thu[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]sapxepthu[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]listthu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setadapter[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]myadapterthu[/color][color=#007700]);}public [/color][color=#0000bb]void danhsachchi[/color][color=#007700]() {[/color][color=#0000bb]mdbchi [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]dbchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getreadabledatabase[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]string querychi [/color][color=#007700]= [/color][color=#dd0000]"select * from " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]dbchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]table_name[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]cursor mcursorchi [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]mdbchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]rawquery[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]querychi[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]arraylist arrchi [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]arraylist[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]doingay doingaychi [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]doingay[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]tienthuchi objectchi[/color][color=#007700];if ([/color][color=#0000bb]mcursorchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]movetofirst[/color][color=#007700]()) {do {[/color][color=#0000bb]objectchi [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]tienthuchi[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]objectchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]mcursorchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstring[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]));[/color][color=#0000bb]objectchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]settien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]mcursorchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstring[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700]));[/color][color=#0000bb]objectchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setnhom[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]mcursorchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstring[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]));[/color][color=#0000bb]objectchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setngaythang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]doingaychi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]doidate[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]mcursorchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstring[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700])));[/color][color=#0000bb]objectchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setghichu[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]mcursorchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstring[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]));[/color][color=#0000bb]arrchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]add[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]objectchi[/color][color=#007700]);} while ([/color][color=#0000bb]mcursorchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]movetonext[/color][color=#007700]());}[/color][color=#0000bb]mcursorchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]close[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]mdbchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]close[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]sapxepchi [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]arraylist[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]sapxepchi [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]doingaychi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sapxep[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]arrchi[/color][color=#007700]);for ([/color][color=#0000bb]int i [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]i [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]sapxepchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]size[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]++) {[/color][color=#0000bb]string strsapxep [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]doingaychi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]ngay[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]sapxepchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]getngaythang[/color][color=#007700]());[/color][color=#0000bb]sapxepchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]setngaythang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]strsapxep[/color][color=#007700]);}[/color][color=#0000bb]danhsachchi myadapterchi [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]danhsachchi[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]navigationdrawer[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]layout[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]t_customlayout_chi[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]sapxepchi[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]listchi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setadapter[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]myadapterchi[/color][color=#007700]);}........}[/color]