Mình mới học cách add quảng cáo Admob và đã add chạy thành công trên device. Nhưng nó lại không chạy được trên device FW 4.4.4 của mình. Cụ thể là cái log như thế này:
I/Ads(23017): Starting ad request.
I/Ads(23017): Use AdRequest.Builder.addTestDevice("A4595433D1A2B4E36 50BF09AA5E9B515") to get test ads on this device.
I/Ads(23017): CsiReporterFactory: CSI is not enabled. No CSI reporter created.
I/Ads(1609): CsiReporterFactory: CSI is not enabled. No CSI reporter created.
E/Ads(1609): JS: Not allowed to load local resource: file:///android_asset/webkit/android-weberror.png (data:text/html,chromewebdata:12)
W/Ads(23017): There was a problem getting an ad response. ErrorCode: 0
W/Ads(23017): Failed to load ad: 0
Có ai biết cách khắc phục lỗi này không, chỉ giúp mình với.

Cảm ơn các bạn nhiều!