skype: vjrus.ht
bài 2 đầy đủ chức năng + - * /, ce, c, back, sqrt, có hiển thị như cal trong pc mỗi tội chỉ xử lí từng phép toán một. :3
https://drive.google.com/file/d/0b2lqx3_dqgtftthja2dlnepibgc/edit?usp=sharing