bài viết hướng dẫn các để các text trên cùng 1 hàng thông qua weight sum