Trang 3 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 87
 1. #21
  Ngày tham gia
  Jun 2014
  Bài viết
  0
  bài 01:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>
  public class if
  {
  public static void main(string []args)
  {
  int a=9;
  if(a%5==0)
  system.out.println("chia hết cho 5");
  else
  system.out.println("thương và số dư là: "+ a/5+ " "+a%5);
  }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>


  bài 02:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>
  public class tamgiac
  {
  public static void main(string []args)
  {
  float a=5.9f, b=4.8f, c=7.6f;
  if(a+b<=c || a+c<=b || b+c<=a)
  {
  system.out.println("đây không phải là 1 tam giác");
  system.exit(1);
  }
  if(a==b && b==c)
  system.out.println("đây là tam giác đều");
  else
  {
  if(a*a==b*b+c*c || b*b==a*a+c*c || c*c==a*a+b*b)
  {
  if(a==b || b==c || a==c)
  system.out.println("đây là tam giác vuông cân");
  else system.out.println("đây là tam giác vuông");
  }
  else if(a==b || b==c || c==a)
  system.out.println("đây là tam giác cân");
  else system.out.println("đây là tam giác thường");
  }
  }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài 03:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>
  public class pt2
  {
  public static void main(string[]args)
  {
  //chương trình giải phương trình bậc 2
  float a=5.3f, b=2.1f,c=-9.5f;
  if(a==0)
  {
  system.out.println("đây không phải là phương trình bậc 2");
  if(b!=0)
  system.out.println("nghiệm của phương trình này là: x="+(-c/b));
  else{
  if(c==0)
  system.out.println("phương trình có vô số nghiệm");
  else
  system.out.println("phương trình vô nghiệm");
  }
  }
  float detal=b*b-4*a*c;
  if(detal<0)
  {
  system.out.println("phương trình vô nghiệm");
  }
  else
  if(detal==0)
  system.out.println("phương trình có 1 nghiệm duy nhất x = "+(-b/(2*a)));
  else
  {
  float x1=-b+(float)math.sqrt(detal)/(2*a);
  float x2=-b-(float)math.sqrt(detal)/(2*a);
  system.out.println("phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1= "+x1+", x2= "+x2);
  }
  }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 2. #22
  Ngày tham gia
  Jun 2015
  Bài viết
  21
  bài 2: mình sẽ phân tam giác làm 5 loại: tam giác đều, tam giác vuông cân, tam giác vuông, tam giác cân và tam giác thường. mình đã viết code và test thử thì thấy đúng cho các trường hợp. các bạn xem thử và góp ý !

  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>

  Mã:
  /*
  * 1. điều kiện để có tam giác: a, b, c lớn hơn 0 và tổng độ dài của 2 cạnh phải khác với độ dài cạnh thứ 3
  * 2. nếu a=b=c thì tam giác đều
  * 3. nếu [a=b và c=sqrt(a^2+b^2)] hoặc [b=c và a=sqrt(b^2+c^2)] hoặc[a=c và b=sqrt(a^2+c^2)]thì đây là tam giác vuông cân
  * 4. nếu a^2=b^2 + c^2 hoặc b^2=c^2+a^2 hoặc c^2=a^2+b^2 thì đây là tam giác vuông
  * 5. nếu a=b hoặc b=c hoặc c=a thì đây là tam giác cân
  * 6. nếu không thì là tam giác thường
  */
  package android.vn;
   
  /**
  *
  * @author duong thai
  */
  public class bai5_2 {
    public static void main(string[] args) {
      double a, b, c;
      a = 3;
      b = 3;
      c = math.sqrt(9);
      if (a<=0||b<=0||c<=0||a==b+c||b==a+c||c==a+b){
        system.out.println(+a+" , "+b+" , "+" , "+c+" không phải là độ dài 3 cạnh của tam giác");
      }else{
        if (a==b&&b==c){
          system.out.println("đây là tam giác đều");
        }else{
          if ((a==b&&c==math.sqrt(a*a+b*b))||(c==b&&a==math.sqrt(c*c+b*b))||(a==c&&b==math.sqrt(a*a+c*c))){
            system.out.println("đây là tam giác vuông cân");
          }else{
            if (a*a==b*b+c*c||b*b==a*a+c*c||c*c==a*a+b*b){
              system.out.println("đây là tam giác vuông");
            }else{
              if (a==b||b==c||c==a){
                system.out.println("đây là tam giác cân");
              }else{
                system.out.println("đây là tam giác thường");
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 3. #23
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  bai 2 : <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]class [/color][color=#0000bb]tamgiac[/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]1f[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]float b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]2f[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]float c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]2f[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]&&[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]&&[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la ba canh cua tam giac "[/color][color=#007700]); if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]){ if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac vuong can "[/color][color=#007700]); else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac vuong"[/color][color=#007700]);} else if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]&&[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]&&[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac deu "[/color][color=#007700]); else if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac can " [/color][color=#007700]); else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac thuong"[/color][color=#007700]) ;} else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day khong phai ba canh cua mot tam giac "[/color][color=#007700]); } }[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 4. #24
  Ngày tham gia
  Aug 2014
  Bài viết
  0
  ba bài:

  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package com[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]hanhnv[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]core[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]bai5 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]bai1[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"
  "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]bai2[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"
  "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]bai3[/color][color=#007700](); } public static [/color][color=#0000bb]void bai1[/color][color=#007700]() { [/color][color=#0000bb]int a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]556[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]% [/color][color=#0000bb]5 [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]"
  chia het cho 5."[/color][color=#007700]); } else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" khong chia het cho 5 vi " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" chia 5 duoc " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]/ [/color][color=#0000bb]5 [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" va du " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]% [/color][color=#0000bb]5 [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]"."[/color][color=#007700]); } public static [/color][color=#0000bb]void bai2[/color][color=#007700]() { [/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]1.45f[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]1.45f[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { if (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]|| ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) { if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"voi do dai 3 canh da cho thi day la mot tam giac vuong."[/color][color=#007700]); } else if(([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"voi do dai 3 canh da cho thi day la mot tam giac deu."[/color][color=#007700]); } else if(([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])){[/color][color=#ff8000]// if ( (int)(a*a+b*b)==(int)(c*c) || (int)(b*b+c*c)==(int)(a*a) || (int)(a*a+c*c)==(int)(b*b)) {// muon thu truong hop vuong can thi nen ep ve kieu int (vi ko ton tai truong hop 3 canh cua 1 tam giac vuong can deu la so nguyen, ma la so vo ti, vi vay ma rat kho xay ra truong vuong can) va cho a = 1.45f, b=1.45f, c=2f [/color][color=#007700]if ( [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"voi do dai 3 canh da cho thi day la mot tam giac vuong can."[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"voi do dai 3 canh da cho thi day la mot tam giac can."[/color][color=#007700]); } } else if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"voi do dai 3 canh da cho thi day la mot tam giac vuong can."[/color][color=#007700]); } else if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"voi do dai 3 canh da cho thi day la mot tam giac tu."[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"voi do dai 3 canh da cho thi day la mot tam giac nhon."[/color][color=#007700]); } } }else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day khong phai la 3 canh cua mot tam giac!"[/color][color=#007700]); } public static [/color][color=#0000bb]void bai3[/color][color=#007700]() { [/color][color=#0000bb]float a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]11[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]delta [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]4 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day khong phai la phuong trinh bac 2 ma la phuong trinh bac mot va nghiem cua pt ="[/color][color=#007700]+ (-[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]/ [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])); } else { if ([/color][color=#0000bb]delta [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh vo nghiem!"[/color][color=#007700]); } else { if ([/color][color=#0000bb]delta [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co nghiem kep x1 = x2 = "[/color][color=#007700]+ (-[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]/ [/color][color=#0000bb]2 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])); } else { if ([/color][color=#0000bb]delta [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co 2 nghiem la x1 = "[/color][color=#007700]+ ((-[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700])) / ([/color][color=#0000bb]2 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]))+ [/color][color=#dd0000]" va x2 = "[/color][color=#007700]+ ((-[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700])) / ([/color][color=#0000bb]2 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]))); } } } } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 5. #25
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  4
  câu 2: xác định tam giác khi biết a,b,c...( mình nộp bài)  Mã:
  package bai_if_else;
   
   
  class tamgiac {
   private float a;
   private float b;
   private float c;
      public void set(float a,float b,float c){
        this.a=a;
        this.b=b;
        this.c=c;
      }
      public float geta(){
        return a;
      }
      public float getb(){
        return b;
      }
      public float getc(){
        return c;
      }
    public void xacdinhtamgiac(){
      if( ((a+b)>c) && ((a+c)>b) && ((b+c)>a) && (a>0) && (b>0) && (c>0) )
      {
        if((a==b)&&(b==c)&&(a==c))
            system.out.println("tam giac voi canh ban vua nhap la tam giac deu ");
        
        else if (( a == b) || (b == c) || (a == c))
              system.out.println("tam giac can");
        
         else if (((a * a + b * b == c * c) && (a == b)) || ((a * a + c * c == b * b) && (a == c))
      || (( c* c + b * b == a * a) && (c == b)))
           system.out.println ("tam giac vuong can");
         
        else if ((a * a == b * b + c * c) || (b * b == a * a + c * c) || (c * c == a * a + b * b))
        system.out.println ("tam giac vuong");
        
        else
              system.out.println("tam giac thuong");
                
      }
      else
        system.out.println("tam giac khong hop le");
        
    }
    
    
  }
  public class sudung{
    public static void main(string []args){
    tamgiac tg= new tamgiac();
    tg.set(5,5,5);
   
    system.out.println("canh a:"+tg.geta());
     system.out.println("canh b:"+tg.getb());
      system.out.println("canh c:"+tg.getc());
      
      tg.xacdinhtamgiac();
    }
  }

 6. #26
  Ngày tham gia
  Oct 2014
  Bài viết
  0
  mình nộp bài nhé bài 2


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]unit5 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]float a [/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]7[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]8 [/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]9 [/color][color=#007700]; if (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]&& ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]&& ([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]" a, b, c la 3 canh cua tam giac"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]" a, b, c khong phai la 3 canh cua tam giac"[/color][color=#007700]); } if (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) ){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]" la tam giac vuong"[/color][color=#007700]); } if (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) && ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) &&([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) ) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]" la tam giac deu"[/color][color=#007700]); } if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"la tam giac can"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]" la tam giac thuong"[/color][color=#007700]); } }}[/color] 

 7. #27
  Ngày tham gia
  Apr 2014
  Bài viết
  0
  bài 1:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  public class bt1 {
    public static void main(string[] args) {
      int a = 34;
      if (a%5 == 0) {
        system.out.println("a chia het cho 5");
      } else {
        system.out.println("a khong chia het cho 5");
        system.out.println("a chia 5 duoc " + a/5 + " du " + a%5);
      }
    }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài 2:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  public class bt2 {
    public static void main(string[] args) {
      double a,b,c;
      a = 3f; b = 4f; c = 5f;
      if ((a+b>c) && (b+c>a) && (a+c>b)) {
        system.out.print("a, b, c tao thanh tam giac");
        double p,s,a,b,c,p;
        p = (a+b+c)/2;
        s = math.sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
        a = math.asin(2*s/(b*c));
        b = math.asin(2*s/(a*c));
        c = math.asin(2*s/(a*b));
        p = math.pi/2;
        if (a>p || b>p || c>p) {
          system.out.println(" tu");
        } else if (a==p || b==p || c==p) {
          system.out.println(" vuong");
        } else {
          system.out.println(" nhon");
        }
      } else {
        system.out.println("a, b, c khong tao thanh tam giac");
      }
      
    }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài 3:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  public class bt3 {
    public static void main(string[] args) {
      double a,b,c;
      a=0;b=-1;c=3;
      if (a!=0) {
        system.out.println("phuong trinh bac 2: " + a + "x^2 + " + b + "x + " + c + " = 0" );
        double delta = b*b - 4*a*c;
        if (delta>0) {
          system.out.println("co 2 nghiem:");
          system.out.println("x1 = " + (-b+math.sqrt(delta)/(2*a)));
          system.out.println("x2 = " + (-b-math.sqrt(delta)/(2*a)));
        } else if (delta==0) {
          system.out.println("co 1 nghiem: x = " + -b/a);
        } else {
          system.out.println("vo nghiem");
        }
      } else {
        system.out.println("phuong trinh bac 1: " + b + "x + " + c + " = 0 co nghiem la x = " + -c/b);
      }
    }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 8. #28
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0
  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]unit5 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]double a [/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]x [/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]x1 [/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]denta [/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]double t[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= -[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]1 [/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]denta [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])-([/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]t [/color][color=#007700]= (double) [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]denta[/color][color=#007700]) ; [/color][color=#0000bb]x1 [/color][color=#007700]= ((-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) + [/color][color=#0000bb]t[/color][color=#007700])/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]x2 [/color][color=#007700]= ((-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])- [/color][color=#0000bb]t [/color][color=#007700])/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); if ([/color][color=#0000bb]denta [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"thi phuong trinh có 2 nghiem la: " [/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x1 [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" hoac " [/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x2 [/color][color=#007700]); } if ([/color][color=#0000bb]denta [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co nghiem kep: " [/color][color=#007700]+([/color][color=#0000bb]x [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]x2 [/color][color=#007700]= (-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]))); } if ([/color][color=#0000bb]denta [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]" phuong trinh vo nghiem "[/color][color=#007700]); } if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"khong phai pt bac 2va nghiem la: " [/color][color=#007700]+([/color][color=#0000bb]x[/color][color=#007700]=(-[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])/[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])); } }}[/color] 
  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color

 9. #29
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  28
  bài 1:

  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  public class bai1{
    public static void main(string[] args){
   
      int a = 6;
      if(a%5==0)
        system.out.println("a chia het cho 5");
      else
        system.out.println("thuong so khi chia 5: " + a/5 + "\tso du: " + a%5 );   
   
   
    }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

  bài 2:

  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]vidu[/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]6.5f[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]9.3f[/color][color=#007700]; if(([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])&&([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])&&([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])&&(([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])||([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])||([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]))) { if(([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])&&([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])&&([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]printf[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac deu
  "[/color][color=#007700]); } else if(([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])||([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])||([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]printf[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac can
  "[/color][color=#007700]); } else if(([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])||([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])||([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]printf[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac vuong
  "[/color][color=#007700]); } else if((([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])&&([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]))||(([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])&&([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]))||(([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]))&&([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]printf[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac vuong can
  "[/color][color=#007700]); } else if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]printf[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac tu
  "[/color][color=#007700]); } else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]printf[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac thuong
  "[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]printf[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giac nhap vao khong hop le.
  "[/color][color=#007700]); } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>


  bài 3

  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  public class vidu{
    public static void main(string[] args){
    
      float a, b, c, del, x, x1, x2;
   
      a = 2f; b = 3f; c = 1f;
      del = (float) (b*b - 4*a*c);
      if(a==0)
        system.out.println("day khong phai mot pt bac 2, x co gia tri: " + (-c/b));
      else if(del < 0)
        system.out.println("pt vo nghiem");
      else if(del == 0)
      {
        x1 = (float) ((- b) / (2*a));
        system.out.println("phuong trinh co nghiem kep x1 = x2: " + x1);
      }
      else
      {
        x1 = (float) ( ((-b) - math.sqrt(del)) / (2*a));
        x2 = (float) ( ((-b) + math.sqrt(del)) / (2*a));
        system.out.println("phuong trinh co 2 nghiem: " + "x1 =" + x1 + "x2 =" + x2);
      }
    
    }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 10. #30
  Ngày tham gia
  Nov 2014
  Bài viết
  0
  bài 1:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>
  public class bt1 {
  public static void main(string[] args) {
  int a;
  scanner scan=new scanner(system.in);
  system.out.print("
  nhap a:");
  a=scan.nextint();
  if (a%5==0){
  system.out.println("
  thông báo: a chia hết cho 5");
  }
  else {
  int thuong=a/5;
  int du=a%5;
  system.out.println("chia 5 ="+thuong+", dư "+du);
  }
  }

  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài 2:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>
  public class bt2 {
  public static void main(string[] args){
  int a,b,c;
  scanner scan=new scanner(system.in);
  system.out.print("
  nhap vao 3 so nguyen:
  a=");
  a=scan.nextint();
  system.out.print("
  b=");
  b=scan.nextint();
  system.out.print("
  c=");
  c=scan.nextint();
  if ((a<0)||(b<0)||(c<0)){
  system.out.println("thong bao: day khong phai la ba canh cua tam giac");
  }
  else{
  if((a+b<c)||(a+c<b)||(c+b<a)){
  system.out.println("thong bao: day khong phai la ba canh cua tam giac");
  }
  else{
  if ((a==b)||(b==c)||(c==a)){
  system.out.println("thong bao: day la tam giac can");
  }
  else{
  system.out.println("day la tam giac thuong");
  }
  }
  }
  }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bai 3:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>
  public class bt3 {
  public static void main(string[] args) {
  //giải phương trình bậc 2 ax^2+bx+c=0;
  float a,b,c,x1,x2,delta;
  scanner scan=new scanner(system.in);
  system.out.println("nhap a,b,c");
  a=scan.nextfloat();
  b=scan.nextfloat();
  c=scan.nextfloat();
  if (a==0){
  system.out.println("đây không phải phương trình bậc 2");
  if((b==0)&&(c!=0)){
  system.out.println("phương trình vô nghiệm");
  }
  else{
  system.out.println("phương trình có nghiệm là: "+(-c/b));
  }
  }
  else{
  delta=b*b-4*a*c;
  if(delta<0){
  system.out.println("phương trình bậc 2 vô nghiệm");
  }
  else{
  if(delta==0){
  system.out.println("phương trình có nghiệm kép x1=x2="+(-b/2*a));
  }
  else{
  x1=(float)(-b+math.sqrt(delta))/2*a;
  x2=(float)(-b-math.sqrt(delta))/2*a;
  system.out.println("phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1="+x1+"\t"+"x2="+x2);
  }
  }
  }
  }

  }

  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

Trang 3 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •