Trang 4 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 87
 1. #31
  Ngày tham gia
  Dec 2014
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi anhquoc
  bai 2 : <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]class [/color][color=#0000bb]tamgiac[/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]1f[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]float b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]2f[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]float c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]2f[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]&&[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]&&[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la ba canh cua tam giac "[/color][color=#007700]); if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]){ if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac vuong can "[/color][color=#007700]); else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac vuong"[/color][color=#007700]);} else if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]&&[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]&&[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac deu "[/color][color=#007700]); else if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac can " [/color][color=#007700]); else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac thuong"[/color][color=#007700]) ;} else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day khong phai ba canh cua mot tam giac "[/color][color=#007700]); } }[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  nếu điều kiện này như dưới thì là thừa rồi, nếu a = 1; b =1; c =2; thế thì if dưới này false rồi mặc dù nó vẫn là 1 tam giác. ta nên dùng || thì đúng hơn.

  if(a+b>c&&b+c>a&&a+c>b)

 2. #32
  Ngày tham gia
  Dec 2014
  Bài viết
  0
  nhập 3 cạnh từ bàn phím in ra tam giác cân. các pro giúp e với ạ.

 3. #33
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  3
  Trích dẫn Gửi bởi phamtuan6996
  nhập 3 cạnh từ bàn phím in ra tam giác cân. các pro giúp e với ạ.
  bạn hỏi như vậy là sao? nhập 3 cạnh từ bàn phím, kiểm tra xem là loại tam giác gì? hay nhập 3 cạnh của 1 tam giác cân từ bàn phím và in ra màn hình hình vẽ thể hiện tam giác đó trên màn hình?

 4. #34
  Ngày tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  0
  nhờ mọi người kiểm tra hộ, chạy thử rồi, ngon
  bài tập 1:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package javaapplication2[/color][color=#007700];public class [/color][color=#0000bb]baitap1 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]7[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a chia hết cho 5"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"thương"[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"dư"[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]); } } }[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài tập 2:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package javaapplication2[/color][color=#007700];public class [/color][color=#0000bb]baitap1 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác "[/color][color=#007700]); if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) || [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) || [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"vuông "[/color][color=#007700]); if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"cân"[/color][color=#007700]); } } if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"cân"[/color][color=#007700]); } if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"đều"[/color][color=#007700]); } } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a, b, c không phải là độ dài 3 cạnh của một tam giác"[/color][color=#007700]); } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài tập 3:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package javaapplication2[/color][color=#007700];public class [/color][color=#0000bb]baitap1 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]x[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]x2 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]denta[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]!=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"không phai phương trình bậc 2"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]x[/color][color=#007700]=-[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có nghiệm:"[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x[/color][color=#007700]); } if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình vô nghiệm"[/color][color=#007700]); } if ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình vô nghiệm"[/color][color=#007700]); } if ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]=(float) [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700](-[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]=(float) -[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700](-[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nghiệm của phương trình là:"[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]", "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]); } if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]!=[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]!=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]denta[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]denta[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình vô nghiệm"[/color][color=#007700]); } if ([/color][color=#0000bb]denta[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]x[/color][color=#007700]=-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = x = "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x[/color][color=#007700]); } if ([/color][color=#0000bb]denta[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]=(float) ((-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]denta[/color][color=#007700]))/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]=(float) ((-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]denta[/color][color=#007700]))/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có 2 nghiệm: x1 = "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]", x2 = "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]); } } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 5. #35
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  0
  bai 1:

  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>

  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]ifelse [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#ff8000]// todo auto-generated method stub [/color][color=#0000bb]int a[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]9[/color][color=#007700]; if ( ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]% [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]) == [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" la so chia het cho 5. "[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"thuong va so du trong phep chia (" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" : 5) la:" [/color][color=#007700]+ ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]/ [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]) + [/color][color=#dd0000]", " [/color][color=#007700]+ ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]% [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]) ); } } }[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

  bai 2:

  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>

  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]ifelse2 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#ff8000]// todo auto-generated method stub [/color][color=#0000bb]double ab[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]ac[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]bc[/color][color=#007700];[/color][color=#ff8000]//3 canh cua tam giac abc [/color][color=#0000bb]ab [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700];[/color][color=#ff8000]// 5 cm [/color][color=#0000bb]ac [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700];[/color][color=#ff8000]// 6 cm [/color][color=#0000bb]bc [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]18[/color][color=#007700];[/color][color=#ff8000]// 7 cm [/color][color=#007700]if([/color][color=#0000bb]ab [/color][color=#007700]<= [/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]ac [/color][color=#007700]<= [/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]bc [/color][color=#007700]<= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"abc khong la tam giac"[/color][color=#007700]); if(([/color][color=#0000bb]ab [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]ac[/color][color=#007700]) > [/color][color=#0000bb]bc [/color][color=#007700]&& ([/color][color=#0000bb]ab [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]bc[/color][color=#007700]) > [/color][color=#0000bb]ac [/color][color=#007700]&& ([/color][color=#0000bb]ac [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]bc[/color][color=#007700]) > [/color][color=#0000bb]ab[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"abc la tam giac"[/color][color=#007700]); [/color][color=#ff8000]//tam giac can [/color][color=#007700]if(([/color][color=#0000bb]ab [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]ac[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]ab [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]bc[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]bc [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]ac[/color][color=#007700])) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"abc la tam giac can"[/color][color=#007700]); [/color][color=#ff8000]//tamgiacdeu [/color][color=#007700]if(([/color][color=#0000bb]ab [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]ac[/color][color=#007700]) && ([/color][color=#0000bb]ab [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]bc[/color][color=#007700]) && ([/color][color=#0000bb]bc [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]ac[/color][color=#007700])) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"abc la tam giac deu"[/color][color=#007700]); [/color][color=#ff8000]//tamgiacvuong [/color][color=#0000bb]boolean pitagoa [/color][color=#007700]= ( [/color][color=#0000bb]bc [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700](([/color][color=#0000bb]ab [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]ab[/color][color=#007700]) + ([/color][color=#0000bb]ac [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]ac[/color][color=#007700]) ) ); [/color][color=#0000bb]boolean pitagob [/color][color=#007700]= ( [/color][color=#0000bb]ac [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700](([/color][color=#0000bb]ab [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]ab[/color][color=#007700]) + ([/color][color=#0000bb]bc [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]bc[/color][color=#007700]) ) ); [/color][color=#0000bb]boolean pitagoc [/color][color=#007700]= ( [/color][color=#0000bb]ab [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700](([/color][color=#0000bb]ac [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]ac[/color][color=#007700]) + ([/color][color=#0000bb]bc [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]bc[/color][color=#007700]) ) ); if([/color][color=#0000bb]pitagoa [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]pitagob [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]pitagoc[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"abc la tam giac vuong "[/color][color=#007700]); [/color][color=#ff8000]//tamgiacvuongcan [/color][color=#0000bb]pitagoa [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]pitagoa [/color][color=#007700]& ([/color][color=#0000bb]ab [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]ac[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]pitagob [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]pitagoa [/color][color=#007700]& ([/color][color=#0000bb]ab [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]bc[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]pitagoc [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]pitagoa [/color][color=#007700]& ([/color][color=#0000bb]bc [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]ac[/color][color=#007700]); if([/color][color=#0000bb]pitagoa [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]pitagob [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]pitagoc[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"abc la tam giac vuong can "[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"abc khong la tam giac"[/color][color=#007700]); } }[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

  bai 3

  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>

  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]ifelse3 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#ff8000]// todo auto-generated method stub [/color][color=#0000bb]double a[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]1d[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= -[/color][color=#0000bb]4d[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= -[/color][color=#0000bb]5d[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ if([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ if([/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co vo so nghiem x"[/color][color=#007700]); } else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh vo nghiem"[/color][color=#007700]); } else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co nghiem bac nhat duy nhat:x = " [/color][color=#007700]+ ( -[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]/ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]) ); } else { [/color][color=#0000bb]double delta [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) - ([/color][color=#0000bb]4 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]); if([/color][color=#0000bb]delta [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co nghiem kep: x = " [/color][color=#007700]+ ( -[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]/ [/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) ); if([/color][color=#0000bb]delta [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh vo nghiem"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]double x1 [/color][color=#007700]= (-[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700])) / ([/color][color=#0000bb]2 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]double x2 [/color][color=#007700]= (-[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700])) / ([/color][color=#0000bb]2 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co 2 nghiem phan biet: x1 = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]x1 [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]", x2 = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]); } } }[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 6. #36
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi vungoclinh
  bạn hỏi như vậy là sao? nhập 3 cạnh từ bàn phím, kiểm tra xem là loại tam giác gì? hay nhập 3 cạnh của 1 tam giác cân từ bàn phím và in ra màn hình hình vẽ thể hiện tam giác đó trên màn hình?
  nhập 3 cạnh từ bàn phím. in ra màn hình hình vẽ cua tam giác đó

 7. #37
  Ngày tham gia
  Oct 2014
  Bài viết
  0
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]class [/color][color=#0000bb]javabasic1[/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]12[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"so a chi het cho 5"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"thuong cua a chia cho 5 la :"[/color][color=#007700]+([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"so du cua a chia cho 5 la :"[/color][color=#007700]+([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700])); } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 8. #38
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]class [/color][color=#0000bb]bai2[/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int a[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]8[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]12[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]<=[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]<=[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]<=[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day khong phai la do dai ba canh cua tam giac"[/color][color=#007700]); } else { if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac vuong"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac thuong"[/color][color=#007700]); } } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 9. #39
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0
  bai 3 của e đây
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]class [/color][color=#0000bb]bai2[/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]double a[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]x[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day khong phai la phuong trinh bac 2"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co nghiem la "[/color][color=#007700]+ (-([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]))); } else { [/color][color=#0000bb]double delta[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]delta [/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]=(-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]))/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]=(-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]))/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co nghiem kep x1=x2="[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"{huong trinh co 2 nghiem phan biet la x1="[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"{huong trinh co 2 nghiem phan biet la x2="[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]); } } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 10. #40
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0
  bài 3 nhé:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  import java.util.scanner;
  public class pt_2{
   public static void main(string[] args){
     float a,b,c,x1,x2,del;
     scanner keyboard = new scanner(system.in);
     system.out.print("a=");
     a=keyboard.nextfloat();
     system.out.print("b=");
     b=keyboard.nextfloat();
     system.out.print("c=");
     c=keyboard.nextfloat();
     if(a==0)
       if(b==0)
         if(c==0) system.out.println("phuong tring vo so nghiem!");
     else
           system.out.println("phuong tring vo nghiem");
     else//b!=0
         system.out.println("phuong trinh co nghiem="+(-c/b));
     else
     {
       del=b*b-4*a*c;
       if(del<0)system.out.println("phuong trinh vo nghiem");
       else
         if(del==0)
         {
          x1=x2=-b/(2*a);
          system.out.println("phuong trinh co nghiem kep"+x1);
         }
         else // del>0
         {
           x1=(float)(-b+math.sqrt(del))/(2*a);
           x2=(float)(-b-math.sqrt(del))/(2*a);
           system.out.println("phuong trinh co 2 nghiem 
   x1= "+x1+"
  x2="+x2);
           }
     }
   }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

Trang 4 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •