Trang 5 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... CuốiCuối
Kết quả 41 đến 50 của 87
 1. #41
  Ngày tham gia
  May 2014
  Bài viết
  0
  bài 1:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>

  Mã:
  package javaapplication1.newpackage;
   
  /**
  *
  * @author tretrau
  */
  public class chiahet5 {
    public static void main(string[] args){
    int a=16
        ;
    if(a%5==0)system.out.println(" a chia het cho 5");
    else {
      system.out.println("thuong la"+a/5);
      system.out.println("so du la"+a%5);
    }
    }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 2. #42
  Ngày tham gia
  Apr 2014
  Bài viết
  0
  bài 2 của em: <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  package javaapplication1.newpackage;
   
  //
  import java.util.scanner;
  public class kt_tamgiac{
   public static void main(string[] args){
   float a,b,c;
   // nhap du lieu tu ban phim
   scanner keyboard = new scanner(system.in);
   system.out.println("a=");
   a=keyboard.nextfloat();
   system.out.println("b=");
   b=keyboard.nextfloat();
   system.out.println("c=");
   c=keyboard.nextfloat();
   if((a+b>c)&&(a+c>b)&&(b+c>a)&&(a>0)&&(b>0)&(c>0))
   {
    system.out.println("a,b,c la canh cua ");
    if((a==b)&&(b==c))system.out.print("tam giac deu");
    else
      if((a==b)||(b==c)||(a==c)) system.out.print("tam giac can");
      else system.out.print("tam giac thuong");
   
   }
   else system.out.println("3 canh khong hop le");
   }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 3. #43
  Ngày tham gia
  Apr 2016
  Bài viết
  0
  bài 1:

  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
   public static void main(string[] args) {
      int a = 1994;
      if ((a % 5) == 0) {
        system.out.println("note: chia het cho 5!");
      } else {
        int thuong = a / 5, sodu = a % 5;
        system.out.println("note:
  thuong cua " + a + ":5=" + thuong + "
  so du cua " + a + ":5=" + sodu);
      }
    }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài 2:

  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
   public static void main(string[] args) {
      float a = 3f, b = 4f, c = 2f;
      if ((a + b > c) && (b + c > a) && (a + c > b)) {
        system.out.println("note: day la do dai cua 1 tam giac!");
        if ((a == b) || (a == c) || (b == c)) {
          system.out.println("va day la 1 tam giac cân");
        } else if ((a == b) && (b == c)) {
          system.out.println("va day la 1 tam giac đều ");
        } else if ((a * a == (b * b + c * c)) || (b * b == (a * a + c * c)) || (c * c == (a * a + b * b))) {
          system.out.println("va day la 1 tam giac vuông");
        } else {
          system.out.println("va day chi la 1 tam giac thường");
        }
      } else {
        system.out.println("note: day khong phai la do dai cua 1 tam giac!");
      }
    }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài 3:

  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
   public static void main(string[] args) {
      float a = 1f, b = -11f, c = 18f;
      giaiphuongtrinh(a, b, c);
   
    }
   
    public static void giaiphuongtrinh(float a, float b, float c) {
      float delta = b * b - 4 * a * c;
      if (a == 0) {
        system.out.println("note: day khon gphai la phuong trinh bac 2!");
        if ((b == 0) && (c == 0)) {
          system.out.println("phuong trinh co nghien dung voi moi x");
        } else if ((b == 0) && (c != 0)) {
          system.out.println("phuong trinh vo ngiem");
        } else if ((b != 0) && (c == 0)) {
          system.out.println("phuong trinh co nghiem x=0");
        } else {
          system.out.println(" phuong trinh co nghiem x=" + (-c / b));
        }
   
      } else if (delta < 0) {
        system.out.println("phuong trinh vô nghiệm!");
      } else if (delta == 0) {
        system.out.println("phuong trinh co nghiem kep, x1=x2=" + (-b / (2 * a)));
      } else if (delta > 0) {
        system.out.println("phuong trinh co 2 nghiem phan biet la:
  x1=" + ((-b + math.sqrt(delta)) / (2 * a)) + "
  x2=" + ((-b - math.sqrt(delta)) / (2 * a)));
      }
    }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 4. #44
  Ngày tham gia
  Apr 2014
  Đang ở
  hà nội city
  Bài viết
  0
  bài 1: <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  public class newclass1 {
    public static void main(string[] args) {
     int a=11;
     if(a%5 == 0) {
       system.out.println("chia hết cho 5");
     }else{
       system.out.println("thương là:"+ a/5);
       system.out.println("số dư là:"+ (a/5-1));
       
      }
    }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài 2:trường hợp ttam giác vuông cân mình ko biết làm
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  public class newclass2 {
    public static void main(string[] args) {
  float a=3, b=3, c=3;
  if((a>0)&& (b>0)&&(c>0))
  {
    if(a+b>c && b+c>a && c+a>b)
  {
    system.out.println("đây là chính là độ dài của tam giác");
  }
  if((a*a+b*b==c*c)||(a*a==b*b+c*c)||(a*a+c*c==b*b))
  {
    system.out.println("là tam giác vuông,he^^");
  }
  if((a==b) || (b==c) || (a==c))
  {
    system.out.println("là tam giác đều,he ^^");
  }
  }
  else{
    system.out.println("ko phải tam giác");
    }
  }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài 3:<div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  public class newclass3 {
    public static void main(string[]args){
      float a, b, c, a, x1, x2, z1;
      a=0;
      b=2;
      c=3;
      a=(b*b)-4*a*c;
      if(a==0)
      {
        system.out.println("đây là phương trình bậc nhất");
       if (b==0)
       {
         system.out.println("phương trình vô nghiệm");
       }
        if(b!=0)
        {
          system.out.println("nghiệm z1 là:"+ -c/b);
        }
      }
      else{
        system.out.println("đây là phương trình bậc 2 với nghiệm là ");
        x1= (float) ((-b+math.sqrt(a))/2*a);
        x2= (float) ((-b-math.sqrt(a))/2*a);
        system.out.println("nghiệm x1=:"+x1);
        system.out.println("nghiệm x2=:"+x2);
      }
    }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  mong mọi người giúp đỡ, thanks so much!

 5. #45
  Ngày tham gia
  Jul 2014
  Bài viết
  0
  xin nộp bài:
  bài 1: <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  public class bai1 {
    public static void main(string[] args){
      int a=25;
      if (a%5==0 ){
        system.out.println("số a đã cho chia hết cho 5");
            }
      else{
        system.out.println("số a đã cho không chia hết cho 5 ");
        int b=a/5;
        int c=a%5;
        system.out.println("thương nguyên của a chia 5 là : "+b);
        system.out.println("số dư khi a chia cho 5 là : "+c);
      }
    }
    
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài 2:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  public class bai2 {
    public static void main(string[] args){
      double a=2,b=4,c=3;
      if ((a>b+c)||(b>a+c)||(c>a+b)){
        system.out.println("3 cạnh đã cho không phải là 3 cạnh của 1 tam giác");
      }
      else
        {
          system.out.print("đây là một tam giác ");               
          
        if ((a==b) && (b==c)){
        system.out.print("đều ");
        }      
        if (((a==b)&&(b!=c))||((b==c)&&(c!=a)) ||((c==a)&&(a!=b))){
          system.out.print("cân ");
        }              
          if ((a*a==(b*b+c*c))|| (b*b==(a*a+c*c))|| (c*c==(b*b+a*a))){
            system.out.print("vuông");
          }     
     
        }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài 3:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  public class bai3 {
    public static void main(string[] args){
      double a=2,b=8,c=4,x,x1,x2,dental;
      if (a==0) {
        system.out.println("đây không phải là phương trình bậc 2.");
        x=-(c/b);
        system.out.println("nghiệm phương trình bậc nhất là: " +x);
      }
      else {
        dental=b*b-4*a*c;
        if (dental==0){
          x=-(b/(2*a));
          system.out.println("phương trình có nghiệm kép; " +x);
        }
        if (dental>0)  {
          x1=(-b+ math.sqrt(dental))/2*a;
          x2=(-b-math.sqrt(dental))/2*a;
          system.out.print("phương trình có 2 nghiệm phân biệt: x1= "+x1);
          system.out.print("  x2= "+x2);
              }
        else {
          system.out.print("phương trình vô nghiệm.");
        }
      }
    }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 6. #46
  bai 5: cau 2
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]javabai5 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#ff8000]/** * cho 3 số thực được gán trong trường trình a,b,c neu a,b,c > 0 thi * a,b,c là tam giác ngược lại thì a,b,c vuông ,cân ,đều hay thường */ [/color][color=#0000bb]float a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]20[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]20[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]& [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]& [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a,b,c là cạnh của tam giác "[/color][color=#007700]); } if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giác cân "[/color][color=#007700]); } if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giác điều"[/color][color=#007700]); } if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giác vuông"[/color][color=#007700]); } } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a,b,c không phải tam giác"[/color][color=#007700]); } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 7. #47
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0
  Mã nguồn HTML:
  
  
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote></blockquote></div>
  </div>
  </div>[/left]

 8. #48
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  0
  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  php[/color][color=#007700]:[/color][color=#0000bb]package javabasic[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700];public class [/color][color=#0000bb]chiamotsocho5 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]int nhap[/color][color=#007700](){ [/color][color=#0000bb]scanner input[/color][color=#007700]=new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]boolean bl[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]false[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]int n[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]; while(![/color][color=#0000bb]bl[/color][color=#007700]){ try{ [/color][color=#0000bb]n[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]bl[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]true[/color][color=#007700]; } catch([/color][color=#0000bb]exception e[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"moi ban nhap so:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); } } return([/color][color=#0000bb]n[/color][color=#007700]); } public static [/color][color=#0000bb]void kiemtra[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int n[/color][color=#007700]){ if([/color][color=#0000bb]n[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]n[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" chia het cho 5"[/color][color=#007700]); } public static [/color][color=#0000bb]int thuong[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int n[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]int t[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]t[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]n[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; return([/color][color=#0000bb]t[/color][color=#007700]); } public static [/color][color=#0000bb]int sodu[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int n[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]int sd[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]sd[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]n[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; return([/color][color=#0000bb]sd[/color][color=#007700]); } public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][][/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"moi ban nhap so nguyen n:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]int n[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700](); if([/color][color=#0000bb]n[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]kiemtra[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]n[/color][color=#007700]); else{ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]n[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]":5="[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]thuong[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]n[/color][color=#007700])+[/color][color=#dd0000]"+"[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]sodu[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]n[/color][color=#007700])); } }[[/color][color=#0000bb]indent[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700]]}[/color] 
  [/indent]

 9. #49
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  0
  mọi người cho ý kiến về bài làm giúp mình nha
  bai1
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>

  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]class [/color][color=#0000bb]songuyen[/color][color=#007700]{public static [/color][color=#0000bb]void main [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]8[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a chia het cho 5"[/color][color=#007700]); else {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]" thuong la " [/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"so du la "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]); }} }[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bai2<div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>

  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]class [/color][color=#0000bb]tamgiac[/color][color=#007700]{public static [/color][color=#0000bb]void main [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]4.5f[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]2.3f[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]8.2f[/color][color=#007700];if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]<=[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]<=[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]<=[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]" day khong la 3 canh cua 1 tam giac "[/color][color=#007700]);else{[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]" day la 3 canh cua 1 tam giac"[/color][color=#007700]);if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]&&[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"day la tam giac deu"[/color][color=#007700]);else if(([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]&&[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]!=[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])||([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]&&[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]!=[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])||([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]&&[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]!=[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]))[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac can"[/color][color=#007700]);else if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac vuong"[/color][color=#007700]);else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"day la tam giac thuong"[/color][color=#007700]);} }}}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bai3 <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>

  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]class [/color][color=#0000bb]giaipt[/color][color=#007700]{public static [/color][color=#0000bb]void main [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]4.5f[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]2.3f[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]8.2f[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700];if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"day khong phai pt bac 2 "[/color][color=#007700]);else{[/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700];if([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt vo nghiem"[/color][color=#007700]);if([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]" pt co nghiem kep x="[/color][color=#007700]+ -[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]));if([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co 2 ngiem x1= "[/color][color=#007700]+(-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]))/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])+[/color][color=#dd0000]"x2= "[/color][color=#007700]+(-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]))/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]));} }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 10. #50
  Ngày tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  0
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>

  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]bai5 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]int a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]21[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]6[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" la so nguyen chi het cho 5"[/color][color=#007700]); else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" la so nguyen khong chi het cho 5"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"co thuong = "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"co phan du = "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]); } [/color][color=#0000bb]int a1[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]b1[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]c1[/color][color=#007700]; [/color][color=#ff8000]//sap xep [/color][color=#007700]if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) { if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]c1[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a1[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b1[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; } else {[/color][color=#0000bb]c1[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a1[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b1[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]; } } else if ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]c1[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a1[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b1[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; } else {[/color][color=#0000bb]c1[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a1[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b1[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]; } [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]c1[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a1[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]b1[/color][color=#007700]); [/color][color=#ff8000]//xac dinh loai tam giac [/color][color=#007700]if (([/color][color=#0000bb]a1[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b1[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]c1[/color][color=#007700]) {if (([/color][color=#0000bb]a1[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b1[/color][color=#007700])&&([/color][color=#0000bb]a1[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c1[/color][color=#007700])) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac deu"[/color][color=#007700]); else if ([/color][color=#0000bb]a1[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b1[/color][color=#007700]) { if ([/color][color=#0000bb]a1[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a1[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b1[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b1[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c1[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c1[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac vuong can"[/color][color=#007700]); else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac can"[/color][color=#007700]); } else if (([/color][color=#0000bb]c1[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c1[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a1[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a1[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b1[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b1[/color][color=#007700])) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac vuong"[/color][color=#007700]); else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac thuong"[/color][color=#007700]); } else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day khong phai la ba canh cua 1 tam giac"[/color][color=#007700]); [/color][color=#ff8000]// bai3_giai phuong trinh bac 2 [/color][color=#0000bb]int delta[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"delta= "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]delta [/color][color=#007700]); if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day khong phai la phuong trinh bac 2"[/color][color=#007700]); if ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh vo nghiem"[/color][color=#007700]); else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co nghiem "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]); } else if ([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh vo nghiem"[/color][color=#007700]); else if ([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co nghiem don "[/color][color=#007700]+(-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]))); else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co nghiem kep "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"x1= "[/color][color=#007700]+ (-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]))/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"x2= "[/color][color=#007700]+ (-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]))/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])); } } }[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  thuật toán của mình hơi dài dòng chút xíu, mong bạn có thể xem giúp mình.
  thanks,

Trang 5 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •