Trang 6 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... CuốiCuối
Kết quả 51 đến 60 của 87
 1. #51
  Ngày tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  677
  em xin nộp bài ạ
  bài 1:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]14[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]% [/color][color=#0000bb]5 [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a chia het cho 5"[/color][color=#007700]); } else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"thương của a cho 5 là: "[/color][color=#007700]+ ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]) ); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"số dư của a cho 5 là: "[/color][color=#007700]+ ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]) );[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài 2
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]double a[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]6[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]6[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]10[/color][color=#007700]; if (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) && ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) && [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ if (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]& ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]& ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"đây là số đo ba cạnh của một tam giác "[/color][color=#007700]); if (([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) | ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) | ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"vuông"[/color][color=#007700]); } else if (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) &&([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) && ([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"đều"[/color][color=#007700]); } else if (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) | ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) | ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"cân"[/color][color=#007700]); } else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"thường"[/color][color=#007700]); } else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"đây ko phải số đo ba cạnh của một tam giác"[/color][color=#007700]); } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài 3
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]double a[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]dt[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]dt [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])-[/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]x1 [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*(-[/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700]) + [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]dt[/color][color=#007700]))/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]x2 [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*(-[/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700]) - [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]dt[/color][color=#007700]))/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"đây ko phải phương trình bạc hai"[/color][color=#007700]); } else if ([/color][color=#0000bb]dt[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có nghiệm kép"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"x1 = x 2=" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]); } if ([/color][color=#0000bb]dt[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuonge trình có hai nghiệm phân biệt"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"x1= "[/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]x1 [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" x2= "[/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]x2 [/color][color=#007700]); } if ([/color][color=#0000bb]dt[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình đã cho vô nghiệm"[/color][color=#007700]); } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 2. #52
  Ngày tham gia
  May 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi bigcookies96
  câu 3:


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]bai1 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#ff8000]//giai pt bac 2 ax^2 + bx + c = 0 [/color][color=#0000bb]int a[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]cdelta[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"không phải pt bậc 2 và có nghiệm là:"[/color][color=#007700]+ -[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]); }else{ [/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqr[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) - [/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt có 2 nghiệm:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nghiệm x1:"[/color][color=#007700]+ (-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700])/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nghiệm x2:"[/color][color=#007700]+ (-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700])/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])); }else{ if ([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt có nghiệm kép là:"[/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); }else{ if ([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt vô nghiệm!"[/color][color=#007700]); } } } } }}[/color] 
  nhưng không chạy được
  theo mình thì bạn nếu dùng else rồi xuống dòng rồi dùng if thì bạn phải dùng else if luôn mới đúng.
  và dùng else if thì sẽ gọn và nhanh hơn dùng từng if.

 3. #53
  Ngày tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  0
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  public class helloworld {
   
    public static void main(string[] args) {
      float a = -4;
      float b = 3;
      float c = 6;
      float delta = (b*b - 4*a*c);
      if (a == 0){
        system.out.println("pt có nghiệm là: x = " + (-c)/b);
      }
      else if (delta > 0) {    
        system.out.println("pt có 2 nghiệm:");
        system.out.println("nghiệm x1:" + ((-b) - (math.sqrt(delta)))/(2*a));
        system.out.println("nghiệm x2:" + ((b) - (math.sqrt(delta)))/2*a);
      }
      else if (delta == 0) {    
        system.out.println("pt có nghiệm kép:");
        system.out.println("nghiệm là: " + ((-b)/2*a));
      }
      else {  
        system.out.println("pt vô nghiệm");
      }  
    }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  mọi người xem giúp nha

 4. #54
  Ngày tham gia
  May 2014
  Bài viết
  0
  bt01


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]booleanifelse1 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]123[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5 [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" chia het cho 5"[/color][color=#007700]); else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" khong chia het cho 5"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"so nguyen: " [/color][color=#007700]+ ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"so du: " [/color][color=#007700]+ ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700])); } } }[/color] 
  bt02


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]float a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]5f[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]6f[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]8f[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"3 canh a=" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" b=" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" c=" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]); if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"khong phai tam giac"[/color][color=#007700]); } else { if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) { if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giac vuong can"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giac vuong"[/color][color=#007700]); } } if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giac deu"[/color][color=#007700]); } if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giac can"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"la tam giac thuong"[/color][color=#007700]); } } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"khong phai tam giac !!"[/color][color=#007700]); } } }[/color] 
  bt03


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]double a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]6[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]8[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"giai phuong trinh bac 2 ax^2 + bx + c = 0"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"voi a=" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" b=" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" c=" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]); if([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"khong phai phuong trinh bac 2"[/color][color=#007700]); else{ [/color][color=#0000bb]double sqrtdel [/color][color=#007700]= (([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) - ([/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])); if([/color][color=#0000bb]sqrtdel [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trin vo nghiem"[/color][color=#007700]); else{ if([/color][color=#0000bb]sqrtdel [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co mot nghiem kep x = " [/color][color=#007700]+ (-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])); else{ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"x1 = " [/color][color=#007700]+ (-[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]sqrtdel[/color][color=#007700]))/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"x2 = " [/color][color=#007700]+ (-[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]sqrtdel[/color][color=#007700]))/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])); } } } }[/color] 

 5. #55
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi bigcookies96
  câu 3:


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]bai1 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#ff8000]//giai pt bac 2 ax^2 + bx + c = 0 [/color][color=#0000bb]int a[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]cdelta[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"không phải pt bậc 2 và có nghiệm là:"[/color][color=#007700]+ -[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]); }else{ [/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqr[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) - [/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt có 2 nghiệm:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nghiệm x1:"[/color][color=#007700]+ (-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700])/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nghiệm x2:"[/color][color=#007700]+ (-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700])/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])); }else{ if ([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt có nghiệm kép là:"[/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); }else{ if ([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt vô nghiệm!"[/color][color=#007700]); } } } } }}[/color] 
  nhưng không chạy được
  bạn kiểm tra lại code bạn nhé, sai công thức và bị thiếu code

 6. #56
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0
  nhờ thầy kiểm tra giúp với :d
  bài 1 : chia 5
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  import java.util.scanner;
   
  public class chiahet {
   
    private static scanner input;
   
    public static void main(string[] args) {
          input = new scanner(system.in);
          system.out.print("nhap vao so nguyen a: ");
          int a=input.nextint();
          if (a % 5 == 0){
            system.out.println("so "+a+" chia het cho 5");
         } else {
            system.out.println("so "+a+" khong chia het cho 5");
            system.out.println("thuong la : "+(a/5)+" so du la :"+(a%5));}
        }
   
      }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài 2: tam giac
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  import java.util.scanner;
   
  public class tamgiac {
   
    private static scanner input;
   
    public static void main(string[] args) {
          input = new scanner(system.in);
          system.out.print("nhap vao 3 canh tam giac : ");
          int a=input.nextint();
          int b=input.nextint();
          int c=input.nextint();
          if ((a<=0)||(b<=0)||(c<=0)){
            system.out.println("no la thu gi do khong phai tam giac =))");
         } else
           if ((a==b)&&(a==c)&&(b==c)){
            system.out.println("day la tam giac deu");
         } else
           if((a+b>c)||(a+c>b)||(b+c>a)){
            system.out.println("day la tam giac thuong");
         } else
           if ((a*a+b*b==c*c)||(a*a+c*c==b*b)||(b*b+c*c==a*a)){       
            system.out.println("day la tam giac vuong");
         } else
           if (((a*a+b*b==c*c)&&(a==b))||((a*a+c*c==b*b)&&(a==c))||((b*b+c*c==a*a)&&(c==b))){
            system.out.println("day la tam giac vuong can");
         } else
            if ((a==b)&&(a!=c)||(a==c)&&(a!=b)||(b==c)&&(a!=b)){
            system.out.println("day la tam giac can");
        }
      }
    }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài 3 : giải pt
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  import java.util.scanner;
   
  public class giaipt {
   
    private static scanner input;
   
    public static void main(string[] args) {
          input = new scanner(system.in);
          system.out.print("nhap vao 3 so cua pt a, b, c: ");
          double a=input.nextint();
          double b=input.nextint();
          double c=input.nextint();
          double del, x1, x2;
          del=b*b-4*a*c;
          x1=-b-math.sqrt(del)/(2*a);
          x2=-b+math.sqrt(del)/(2*a);
          if (a==0){
            system.out.println("pt bac nhat co nghiem x = " +(-b/c));
         } else
           if (del==0){
            system.out.println("pt "+a+"x2 + "+b+"x + "+c+" co nghiem kep x1 = x2 = "+(-b/(2*a)));
         } else
           if(del>0){
            system.out.println("pt "+a+"x2 + "+b+"x + "+c+" co 2 nghiem:");
            system.out.println("x1 = "+x1);
            system.out.println("x1 = "+x2);
         } else
           if((a==0)&&(b==0)&&(c==0)){
            system.out.println("pt co vo so nghiem");
         } else
            system.out.println("pt vo nghiem");
        }
      }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 7. #57
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  0
  bài 1.
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package bai2[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]bai1ifelse [/color][color=#007700]{public static [/color][color=#0000bb]void main [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]int a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]9[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]du[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]float thuong[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]% [/color][color=#0000bb]5 [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"so a chia het cho 5"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]thuong[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]du[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"thuong cua so a la: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]thuong[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]"
  "[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]"du la: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]du[/color][color=#007700]); } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 8. #58
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote></blockquote></div>
  </div>
  </div>

  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package bai2[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]bai1ifelse [/color][color=#007700]{public static [/color][color=#0000bb]void main [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]int a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]9[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]du[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]float thuong[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]% [/color][color=#0000bb]5 [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"so a chia het cho 5"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]thuong[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]du[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"thuong cua so a la: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]thuong[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]"
  "[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]"du la: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]du[/color][color=#007700]); } }}[/color] 

 9. #59
  Ngày tham gia
  Sep 2014
  Bài viết
  0
  bài 2.
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package bai2[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]bai2ifelse1 [/color][color=#007700]{public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]1.45f[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]1.45f[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]2f[/color][color=#007700]; if (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]) && (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) >[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"a,b,c la ba cạnh của tam giác"[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]"
  "[/color][color=#007700]);{ if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"với độ dài ba cạnh đã cho thì đây là một tam giác vuông" [/color][color=#007700]);} else if (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"với độ dài ba cạnh đã cho thì đây là một tam giác đều"[/color][color=#007700]); } else if ( (int)([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])==(int)([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) || (int)([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])==(int)([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) || (int)([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])==(int)([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) && (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]))) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"với độ dài ba cạnh đã cho thì đây là một tam giác vuông cân."[/color][color=#007700]);} else if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"với độ dài ba cạnh đã cho thì đây là tam giác cân"[/color][color=#007700]); }}} else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"với độ dài ba cạnh đã cho thì đây không phải là một tam giác"[/color][color=#007700]); } } }[/color][color=#0000bb]mình k làm được phần tam giác nhọn với tù bạn nào biết chỉ mình với nhé[/color][color=#007700]. [/color][color=#0000bb]cảm ơn các bạn[/color][color=#007700]! [/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 10. #60
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0
  bài 2.
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  package bai2;
   
  public class bai2ifelse1 {
  public static void main(string[] args){
    float a=1.45f, b=1.45f,c=2f;
   
       
    if ((a>0 && b>0 && c>0 ) && ((a+b) >c || ((a+c)>b) || (b+c)>a)){
     
   
      system.out.print("a,b,c la ba cạnh của tam giác"+"
  ");{
        if(a*a+b*b==c*c || b*b+c*c==a*a || a*a+c*c==b*b && a ==b) {
          system.out.println("với độ dài ba cạnh đã cho thì đây là một tam giác vuông" );}
        else if ((a==b && b==c)) {
            system.out.println("với độ dài ba cạnh đã cho thì đây là một tam giác đều");
        }
     
     
       
   
       
       
      else if ( (int)(a*a+b*b)==(int)(c*c) || (int)(b*b+c*c)==(int)(a*a) || (int)(a*a+c*c)==(int)(b*b) && ((a==b) || (b==c) || (a==c)))
          {
       
      system.out.print("với độ dài ba cạnh đã cho thì đây là một tam giác vuông cân.");}
        else if (a==b || a==c || b==c ) {
          system.out.print("với độ dài ba cạnh đã cho thì đây là tam giác cân");
       
       
   
       
     
      }}}
      else {
          system.out.print("với độ dài ba cạnh đã cho thì đây không phải là một tam giác");
        }
    }
    }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  mình không làm được tam giác nhọn với tù bạn nào biết chỉ mình với. cảm ơn các bạn.

Trang 6 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •