Trang 7 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 CuốiCuối
Kết quả 61 đến 70 của 87
 1. #61
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  vuông cân thì từ tam giác vuông kiểm tra thêm điều kiện 2 cạnh = nhau nữa bạn nhé

 2. #62
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  3
  Trích dẫn Gửi bởi trieutruong
  bài 2.
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package bai2[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]bai2ifelse1 [/color][color=#007700]{public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]1.45f[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]1.45f[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]2f[/color][color=#007700]; if (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]) && (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) >[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"a,b,c la ba cạnh của tam giác"[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]"
  "[/color][color=#007700]);{ if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"với độ dài ba cạnh đã cho thì đây là một tam giác vuông" [/color][color=#007700]);} else if (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"với độ dài ba cạnh đã cho thì đây là một tam giác đều"[/color][color=#007700]); } else if ( (int)([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])==(int)([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) || (int)([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])==(int)([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) || (int)([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])==(int)([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) && (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]))) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"với độ dài ba cạnh đã cho thì đây là một tam giác vuông cân."[/color][color=#007700]);} else if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"với độ dài ba cạnh đã cho thì đây là tam giác cân"[/color][color=#007700]); }}} else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"với độ dài ba cạnh đã cho thì đây không phải là một tam giác"[/color][color=#007700]); } } } [/color][color=#0000bb]mình k làm được phần tam giác nhọn với tù bạn nào biết chỉ mình với nhé[/color][color=#007700]. [/color][color=#0000bb]cảm ơn các bạn[/color][color=#007700]![/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  mình k làm được phần tam giác nhọn với tù bạn nào biết chỉ mình với nhé. cảm ơn các bạn!

 3. #63
  Ngày tham gia
  Apr 2016
  Bài viết
  0
  bài 3
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  package bai2;
   
  public class bai3gptbac2 {
   
    public static void main(string[] args) {
    float a=1f,b=4f,c=4f,delta;
    delta = b * b - 4 * a * c;
    if(a==0){
      system.out.println("đây không phải là phương trình bậc 2"+" và nghiệm của nó -c/b="+(-c/b));
    }
    else if(delta>0){
      system.out.print("phương trình có 2 nghiệm phân biệt"+"
  "+"x1="+(-b+math.sqrt(delta)/2*a)+"và x2="+(-b-math.sqrt(delta)/2*a));
    }
      else if(delta<0){
        system.out.print("phương trình vô nghiệm");}
      else if(delta==0){
        system.out.print("phương trình có nghiệm kép x1=x2="+(-b/a));
        
        
      
    }
   
    }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 4. #64
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0
  mình nộp bài
  bài 1: gán giá trị cho biến a trong chương trình. a là số nguyên. xét xem a có chia hết cho 5 không, nếu có báo ra màn hình là chia hết cho 5, nếu không, hãy tìm thương và số dư và in ra màn hình.

  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]learnjava [/color][color=#007700]{ [/color][color=#ff8000]/** * @param args the command line arguments */ [/color][color=#007700]public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]13[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]% [/color][color=#0000bb]5 [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"so a = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" chia het cho 5"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]int thuong[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]so_du[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]thuong [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]/ [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]so_du [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]% [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" khong chia het cho 5"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"thuong = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]thuong [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]". so du = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]so_du[/color][color=#007700]); } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài 2: với a, b, c là các số thực được gán trong chương trình, kể cả số âm và dương. hãy báo ra màn hình đây có phải là độ dài của 1 tam giác không, nếu có thì đó là của loại tam giác nào.

  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]learnjava [/color][color=#007700]{ [/color][color=#ff8000]/** * @param args the command line arguments */ [/color][color=#007700]public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]3.2f[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= -[/color][color=#0000bb]4f[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]5.1f[/color][color=#007700]; if (([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day khong phai la so do 3 canh tam giac"[/color][color=#007700]); } else { if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac deu"[/color][color=#007700]); } else if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac can"[/color][color=#007700]); } else if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac vuong"[/color][color=#007700]); } else{ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giac thuong"[/color][color=#007700]); } } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài 3: giải phương trình bậc 2: ax^2 + bx + c = 0 với a, b, c là các số thực được gán giá trị trong chương trình. in kết quả các nghiệm ra màn hình.
  (nếu a = 0 báo ra màn hình đây không phải là phương trình bậc 2 và in nghiệm)

  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]learnjava [/color][color=#007700]{ [/color][color=#ff8000]/** * @param args the command line arguments */ [/color][color=#007700]public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]double a[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]x[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]double denta[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]x [/color][color=#007700]= -[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]/ [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a = 0. khong phai pt bac 2. nghiem x = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]x[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]denta [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]4 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]denta [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt vo nghiem"[/color][color=#007700]); } else if ([/color][color=#0000bb]denta [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]x [/color][color=#007700]= -[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]/ ([/color][color=#0000bb]2 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt co nghiem kep x = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]x[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]x1 [/color][color=#007700]= (-[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]denta[/color][color=#007700])) / ([/color][color=#0000bb]2 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]x2 [/color][color=#007700]= (-[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]denta[/color][color=#007700])) / ([/color][color=#0000bb]2 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt co 2 nghiem. x1 = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]x1 [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]". x2 = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]); } } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 5. #65
  mình nộp bài
  bài 1: gán giá trị cho biến a trong chương trình. a là số nguyên. xét xem a có chia hết cho 5 không, nếu có báo ra màn hình là chia hết cho 5, nếu không, hãy tìm thương và số dư và in ra màn hình.

  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]learnjava [/color][color=#007700]{ [/color][color=#ff8000]/** * @param args the command line arguments */ [/color][color=#007700]public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]13[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]% [/color][color=#0000bb]5 [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"so a = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" chia het cho 5"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]int thuong[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]so_du[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]thuong [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]/ [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]so_du [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]% [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" khong chia het cho 5"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"thuong = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]thuong [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]". so du = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]so_du[/color][color=#007700]); } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài 2: với a, b, c là các số thực được gán trong chương trình, kể cả số âm và dương. hãy báo ra màn hình đây có phải là độ dài của 1 tam giác không, nếu có thì đó là của loại tam giác nào.

  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]learnjava [/color][color=#007700]{ [/color][color=#ff8000]/** * @param args the command line arguments */ [/color][color=#007700]public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]3.2f[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= -[/color][color=#0000bb]4f[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]5.1f[/color][color=#007700]; if (([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day khong phai la so do 3 canh tam giac"[/color][color=#007700]); } else { if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac deu"[/color][color=#007700]); } else if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac can"[/color][color=#007700]); } else if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac vuong"[/color][color=#007700]); } else{ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giac thuong"[/color][color=#007700]); } } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài 3: giải phương trình bậc 2: ax^2 + bx + c = 0 với a, b, c là các số thực được gán giá trị trong chương trình. in kết quả các nghiệm ra màn hình.
  (nếu a = 0 báo ra màn hình đây không phải là phương trình bậc 2 và in nghiệm)

  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]learnjava [/color][color=#007700]{ [/color][color=#ff8000]/** * @param args the command line arguments */ [/color][color=#007700]public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]double a[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]x[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]double denta[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]x [/color][color=#007700]= -[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]/ [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a = 0. khong phai pt bac 2. nghiem x = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]x[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]denta [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]4 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]denta [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt vo nghiem"[/color][color=#007700]); } else if ([/color][color=#0000bb]denta [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]x [/color][color=#007700]= -[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]/ ([/color][color=#0000bb]2 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt co nghiem kep x = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]x[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]x1 [/color][color=#007700]= (-[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]denta[/color][color=#007700])) / ([/color][color=#0000bb]2 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]x2 [/color][color=#007700]= (-[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]denta[/color][color=#007700])) / ([/color][color=#0000bb]2 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt co 2 nghiem. x1 = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]x1 [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]". x2 = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]); } } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 6. #66
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0
  biết chẳng ai chấm nhưng vẫn gửi hè
  bai 1
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]9[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700];[/color][color=#ff8000]// khai bao bien [/color][color=#007700]if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a la so chia het cho 5"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700];[/color][color=#ff8000]// tim thuong [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700];[/color][color=#ff8000]// tim so du [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"thuong la "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" so du la:"[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]); } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bai 2
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]helloword [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]double a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]&&[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]&&[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])[/color][color=#ff8000]// kiem tra co phai so duong [/color][color=#007700]{ if( (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])&&(([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])&&(([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]))[/color][color=#ff8000]//kiem tra co phai tam giac [/color][color=#007700]{[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la tam giac
  "[/color][color=#007700]); if (([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])||([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])||([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]))[/color][color=#ff8000]//kiem tra co vuong khong [/color][color=#007700]{ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giac vuong"[/color][color=#007700]); } } } else{[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"khong phai tam giac"[/color][color=#007700]);} }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bai 3
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]double a[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]denta[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=-[/color][color=#0000bb]6[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700]; [/color][color=#ff8000]// kiem tra a [/color][color=#007700]if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]!=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]denta[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700];[/color][color=#ff8000]//xet den ta [/color][color=#007700]if([/color][color=#0000bb]denta[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh vo nghiem"[/color][color=#007700]);}[/color][color=#ff8000]//th vo nghiem [/color][color=#007700]else { if([/color][color=#0000bb]denta[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co 2 nghiem x1="[/color][color=#007700]+(-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]denta[/color][color=#007700]))/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])+[/color][color=#dd0000]" x2="[/color][color=#007700]+(-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]denta[/color][color=#007700]))/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])); } else {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co nghiem kep"[/color][color=#007700]+-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]));[/color][color=#ff8000]//nghiem kep [/color][color=#007700]} } }else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh bac nhat co nghiem"[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); } }[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 7. #67
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0
  bai 3:
  public static void main(string[] args)
  {
  float a=1f,b=4f,c=4f;
  float dental,x1,x2;
  dental=(b*b-4*a*c);
  double dt;
  dt=math.sqrt(dental);
  if(dental<0)
  {
  system.out.println("phuong trinh vo ngiem");
  }
  else
  {
  if(dental==0)
  {
  system.out.println("phuong trinh co nghiem duy nhat x:"+-b/2*a);
  }
  else
  {
  if(dental>0)
  {
  system.out.println("phuong trinh co ngiem x1:
  "+(-b-dt)/a*2);
  system.out.println("phuong trinh co nghiem x2:
  " +(-b+dt)/a*2);
  }
  }
  }

 8. #68
  Ngày tham gia
  Jul 2014
  Đang ở
  Hà Nội
  Bài viết
  0
  bài 1:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]bai51 [/color][color=#007700]{public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]int a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]7[/color][color=#007700];if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a là số chẵn"[/color][color=#007700]);}else{[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a là số lẻ"[/color][color=#007700]);}}}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

  bài 2:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]main [/color][color=#007700]{public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]3f[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]3f[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]3f[/color][color=#007700];if(([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]&& ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]&& ([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a, b, c là độ dài cạnh của một tam giác"[/color][color=#007700]); if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"đây là tam giác đều"[/color][color=#007700]);}if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"đây là tam giác cân"[/color][color=#007700]);}if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"đây là tam giác vuông"[/color][color=#007700]);}}else{[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a,b,c không là độ dài cạnh của một tam giác"[/color][color=#007700]);} }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 9. #69
  Ngày tham gia
  May 2014
  Bài viết
  0
  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]bai5 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#ff8000]//bài 1 [/color][color=#0000bb]int i [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]7[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a chia het cho 5"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a chia 5 du: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]); } [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"
  "[/color][color=#007700]); [/color][color=#ff8000]//bài 2 [/color][color=#0000bb]float a [/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]5f[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]float b [/color][color=#007700]= -[/color][color=#0000bb]3f[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]float c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]7f[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"do la tam giac"[/color][color=#007700]); if([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]&& ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"do la tam giac tu"[/color][color=#007700]); } else if([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]&&[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"do la tam giac vuong"[/color][color=#007700]); } else if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"do la tam giac can"[/color][color=#007700]); } } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"khong phai la tam giac"[/color][color=#007700]); } [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"
  "[/color][color=#007700]); [/color][color=#ff8000]//bài 3 [/color][color=#0000bb]float x[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]y[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]z[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]x [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]y[/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]float delta[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]delta [/color][color=#007700]= (float)([/color][color=#0000bb]y[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]y [/color][color=#007700]- ([/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]x[/color][color=#007700])); if([/color][color=#0000bb]x [/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { if([/color][color=#0000bb]delta [/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"
  phuong trinh vo nghiem"[/color][color=#007700]); } else if([/color][color=#0000bb]delta [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co nghiem kep: "[/color][color=#007700]+-[/color][color=#0000bb]y[/color][color=#007700]/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])); } else if([/color][color=#0000bb]delta [/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuon trinh co 2 nghiem phan biet la: "[/color][color=#007700]+ (-[/color][color=#0000bb]y[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]))/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) + [/color][color=#dd0000]" va "[/color][color=#007700]+ (-[/color][color=#0000bb]y[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]))/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])); } } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"x khong duoc bang 0!"[/color][color=#007700]); } }}[/color] 

 10. #70
  Ngày tham gia
  Dec 2014
  Bài viết
  0
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>bai01 (move your mouse to reveal the content)</noscript>

  bai01 (open)
  bai01 (close)

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]demo [/color][color=#007700]{public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]int a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]19[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]% [/color][color=#0000bb]5 [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a chia het cho 5"[/color][color=#007700]); else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a khong chia het cho 5, thuong:"[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]",so du:"[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]);}}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>bai02 (move your mouse to reveal the content)</noscript>

  bai02 (open)
  bai02 (close)

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]demo [/color][color=#007700]{public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]6.8f[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]5.6f[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a, b, c la do dai 3 canh cua 1 tam giac"[/color][color=#007700]);if([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giac deu"[/color][color=#007700]);else if([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]){if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giac vuong can"[/color][color=#007700]);else[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giac can"[/color][color=#007700]);}else if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giac vuong"[/color][color=#007700]);else[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giac thuong"[/color][color=#007700]);}else[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a, b, c khong phai do dai 3 canh cua 1 tam giac"[/color][color=#007700]);}}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>bai03 (move your mouse to reveal the content)</noscript>

  bai03 (open)
  bai03 (close)

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]demo [/color][color=#007700]{public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]8[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700];if([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co vo so nghiem"[/color][color=#007700]);else if([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh vo nghiem"[/color][color=#007700]);else if([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co nghiem duy nhat:x="[/color][color=#007700]+(-(float)[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]));else if([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]float delta [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700];if([/color][color=#0000bb]delta [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co nghiem kep x1=x2="[/color][color=#007700]+(-(float)[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]));else if([/color][color=#0000bb]delta [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh vo nghiem"[/color][color=#007700]);else[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co 2 nghiem phan biet:x1="[/color][color=#007700]+(float)(-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]"x2="[/color][color=#007700]+(float)(-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]);}}}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

Trang 7 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •