Trang 8 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 6789 CuốiCuối
Kết quả 71 đến 80 của 87
 1. #71
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>bài 1+2+3 (move your mouse to reveal the content)</noscript>

  bài 1+2+3 (open)
  bài 1+2+3 (close)

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700][[/color][color=#0000bb]php[/color][color=#007700]][/color][color=#0000bb]bài 1 [/color][color=#007700]:[/color][color=#0000bb]package javabasic[/color][color=#007700];public class [/color][color=#0000bb]if_else [/color][color=#007700]{public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]int a[/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]15 [/color][color=#007700];if([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]% [/color][color=#0000bb]5 [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" chia hết cho 5 "[/color][color=#007700]);}else{[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" không chia hết cho 5"[/color][color=#007700]);}}} [/color][color=#0000bb]bài 2 [/color][color=#007700]:[/color][color=#0000bb]package javabasic[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]kiemtratamgiac [/color][color=#007700]{public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]double a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]9f[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]3f[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]3f[/color][color=#007700];if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]" đầu vào tầm bậy rùi bố, nhập lại đi"[/color][color=#007700]);}else if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]>=[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]>=[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]>= [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]){if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tạo thành tam giác đều"[/color][color=#007700]);}elseif([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tạo thành tam giác cân"[/color][color=#007700]); }else if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tạo thành tam giác vuông cân"[/color][color=#007700]);}else if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tạo thành tam giác vuông"[/color][color=#007700]);}else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giác thường"[/color][color=#007700]); }else{[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"không tạo thành dc tam giác đâu"[/color][color=#007700]);}}} [/color][color=#0000bb]bài 3 [/color][color=#007700]:[/color][color=#0000bb]package javabasic[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].*;public class [/color][color=#0000bb]ptrinhbac2 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]double a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=-[/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]double deltal[/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700];if( [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) {if( [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]) {if( [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]" phương trình có vô số nghiệm"[/color][color=#007700]);}else{[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]" phương trình vô nghiệm"[/color][color=#007700]);}}else {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]" phương trình có nghiệm là : "[/color][color=#007700]+(-[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]));}}else {if( [/color][color=#0000bb]deltal [/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có nghệm kếp là: "[/color][color=#007700]+(-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]));}else if ([/color][color=#0000bb]deltal [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có nghiệm x1 là :"[/color][color=#007700]+((-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+ ([/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]deltal[/color][color=#007700])))/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]));[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có nghiệm x1 là :"[/color][color=#007700]+((-[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]- ([/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]deltal[/color][color=#007700])))/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]));}else[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình vô nghiệm"[/color][color=#007700]);}}} [/color] 
  [/php]
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 2. #72
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi levuhuy
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>bài 1+2+3 (move your mouse to reveal the content)</noscript>

  bài 1+2+3 (open)
  bài 1+2+3 (close)

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700][[/color][color=#0000bb]php[/color][color=#007700]][/color][color=#0000bb]bài 1 [/color][color=#007700]:[/color][color=#0000bb]package javabasic[/color][color=#007700];public class [/color][color=#0000bb]if_else [/color][color=#007700]{public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]int a[/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]15 [/color][color=#007700];if([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]% [/color][color=#0000bb]5 [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" chia hết cho 5 "[/color][color=#007700]);}else{[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" không chia hết cho 5"[/color][color=#007700]);}}} [/color][color=#0000bb]bài 2 [/color][color=#007700]:[/color][color=#0000bb]package javabasic[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]kiemtratamgiac [/color][color=#007700]{public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]double a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]9f[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]3f[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]3f[/color][color=#007700];if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]" đầu vào tầm bậy rùi bố, nhập lại đi"[/color][color=#007700]);}else if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]>=[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]>=[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]>= [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]){if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tạo thành tam giác đều"[/color][color=#007700]);}elseif([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tạo thành tam giác cân"[/color][color=#007700]); }else if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tạo thành tam giác vuông cân"[/color][color=#007700]);}else if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tạo thành tam giác vuông"[/color][color=#007700]);}else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giác thường"[/color][color=#007700]); }else{[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"không tạo thành dc tam giác đâu"[/color][color=#007700]);}}} [/color][color=#0000bb]bài 3 [/color][color=#007700]:[/color][color=#0000bb]package javabasic[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].*;public class [/color][color=#0000bb]ptrinhbac2 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]double a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=-[/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]double deltal[/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700];if( [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) {if( [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]) {if( [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]" phương trình có vô số nghiệm"[/color][color=#007700]);}else{[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]" phương trình vô nghiệm"[/color][color=#007700]);}}else {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]" phương trình có nghiệm là : "[/color][color=#007700]+(-[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]));}}else {if( [/color][color=#0000bb]deltal [/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có nghệm kếp là: "[/color][color=#007700]+(-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]));}else if ([/color][color=#0000bb]deltal [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có nghiệm x1 là :"[/color][color=#007700]+((-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+ ([/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]deltal[/color][color=#007700])))/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]));[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có nghiệm x1 là :"[/color][color=#007700]+((-[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]- ([/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]deltal[/color][color=#007700])))/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]));}else[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình vô nghiệm"[/color][color=#007700]);}}} [/color] 
  [/php]
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  admin ơi, xem giúp mình với

 3. #73
  Ngày tham gia
  Apr 2014
  Bài viết
  0
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>bai 01 (move your mouse to reveal the content)</noscript>

  bai 01 (open)
  bai 01 (close)

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  public class bai5_01 {
  public static void main(string[] args) {
  checkmodefive(29);
  }
   
  public static void checkmodefive(int num){ 
  if (num % 5 == 0) {
  system.out.println(num + " chia het cho 5");
  }else {
  system.out.println(num + " chia cho 5 duoc " + (num/5) + " du "+ (num%5));
  }
  }
   
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>bai 02 (move your mouse to reveal the content)</noscript>

  bai 02 (open)
  bai 02 (close)

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  public class bai5_02 {
  public static void main(string[] args) {
  kiemtratamgiacduavaosodo3canh(3, 4, 5);
  }
   
  public static void kiemtratamgiacduavaosodo3canh(float a, float b, float c){ 
  if (a+b>c && a+c>b && b+c>a) {
  if (a==b && b == c) {
  system.out.println("ba canh tam giac deu");
  }else if (a==b||a==c||c==b) {
  system.out.println("ba canh tam giac can");
  }else if ((a*a + b*b == c*c)||(a*a + c*c == b*b)||(c*c + b*b == a*a)) {
  system.out.println("ba canh tam giac vuong");
  }else {
  system.out.println("ba canh tam giac thuong");
  }
  }else {
  system.out.println(a + ","+ b + "," + c + "," + " khong phai la do dai 3 canh cua 1 tam giac");
  }
  }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>bai 03 (move your mouse to reveal the content)</noscript>

  bai 03 (open)
  bai 03 (close)

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
   
   
   
  public class bai5_03 {
  public static void main(string[] args) {
  giaiphuongtrinhbac2(1, 9, 2);
  }
   
  public static void giaiphuongtrinhbac2(float a, float b, float c){ 
  float delta = 0f;
  if (a==0) {
  system.out.println("khong phai la phuong trinh bac 2");
  if (b==0) {
  if (c==0) {
  system.out.println("phuong trinh vo so nghiem");
  }else {
  system.out.println("phuong trinh vo nghiem");
  }
  }else {
  system.out.println("phuong trinh co 1 nghiem : " + (float)(-c/b));
  }
  }else {
  delta = b*b - 4*a*c;
  if (delta<0) {
  system.out.println("phuong trinh vo nghiem");
  }else {
  if (delta==0) {
  system.out.println("phuong trinh co nghiem kep : " + (float)(-b/2*a));
  }else {
  system.out.println("phuong trinh co 2 nghiem phan biet : x1 = "+ ((-b + math.sqrt(delta))/(2*a)) + " x2 = " + ((-b - math.sqrt(delta))/(2*a)));
  }
  }
  }
   
  }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 4. #74
  Ngày tham gia
  Nov 2014
  Bài viết
  0
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>bai1 (move your mouse to reveal the content)</noscript>

  bai1 (open)
  bai1 (close)

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]bai1buoi5 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]38[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" la so chia het cho 5"[/color][color=#007700]); } else{ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" khong chia het cho 5"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"\t"[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]"/5 = "[/color][color=#007700]+ ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"\t"[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]"%5 = "[/color][color=#007700]+ ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700])); }}}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bai 2 có hiện đủ các loại tam giác cân, đều, vuông, vuông cân
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>bai2 (move your mouse to reveal the content)</noscript>

  bai2 (open)
  bai2 (close)

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]bai2buoi5 [/color][color=#007700]{ public [/color][color=#0000bb]string checktamgiac[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]float b[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]float c[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]string s [/color][color=#007700]= [/color][color=#dd0000]"("[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]","[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]","[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]")"[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]>= [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]>= [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]>= [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]s [/color][color=#007700]+= [/color][color=#dd0000]" la 1 tam giac"[/color][color=#007700]; if( [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]&&[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]+=[/color][color=#dd0000]" deu"[/color][color=#007700]; } if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]||[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]+=[/color][color=#dd0000]" can"[/color][color=#007700]; } if(([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])||([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])||([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])){ [/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]+=[/color][color=#dd0000]" vuong"[/color][color=#007700]; } [/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]+=[/color][color=#dd0000]"."[/color][color=#007700]; } else [/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]+=[/color][color=#dd0000]" khong phai tam giac."[/color][color=#007700]; return [/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]; } public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#ff8000]//float a = 30, b = -15.5f, c = 81; [/color][color=#0000bb]float c [/color][color=#007700]= (float) [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]500[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]float d [/color][color=#007700]= (float) [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]1800[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]bai2buoi5 test [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]bai2buoi5[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]test[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]checktamgiac[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]30[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]10[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]30[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]test[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]checktamgiac[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]10[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]20[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]test[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]checktamgiac[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]test[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]checktamgiac[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]30[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]30[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]d[/color][color=#007700])); }[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>bai3 (move your mouse to reveal the content)</noscript>

  bai3 (open)
  bai3 (close)

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]bai3buoi5 [/color][color=#007700]{ public [/color][color=#0000bb]string giaiptbac2[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]float b[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]float c[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]string s [/color][color=#007700]= [/color][color=#dd0000]"phuong trinh "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]"x^2 + "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]"x + "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]"= 0 "[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ if([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ if([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]!=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]+=[/color][color=#dd0000]" vo nghiem"[/color][color=#007700]; else [/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]+=[/color][color=#dd0000]" vo so nghiem"[/color][color=#007700]; } else [/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]+=[/color][color=#dd0000]" co nghiem duy nhat x = "[/color][color=#007700]+(-[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]); } else{ [/color][color=#0000bb]float delta [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])-[/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]+=[/color][color=#dd0000]" vo nghiem"[/color][color=#007700]; else if([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]float x [/color][color=#007700]= (float)(-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]+=[/color][color=#dd0000]" co nghiem duy nhat x = "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x[/color][color=#007700]; } else{ [/color][color=#0000bb]float x1 [/color][color=#007700]= (float) ((-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]))/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]float x2 [/color][color=#007700]= (float) ((-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]))/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]+=[/color][color=#dd0000]" co 2 nghiem phan biet x1 = "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" va x2 = "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]; } } [/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]+=[/color][color=#dd0000]"."[/color][color=#007700]; return [/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]; } public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]float a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]15[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]10[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]bai3buoi5 test [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]bai3buoi5[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]test[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]giaiptbac2[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]test[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]giaiptbac2[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]10[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]40[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]test[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]giaiptbac2[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]30[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]test[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]giaiptbac2[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]15[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]test[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]giaiptbac2[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]15[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]30[/color][color=#007700])); }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 5. #75
  Ngày tham gia
  Dec 2014
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi bigcookies96
  câu 3:


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  delta[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqr[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) - [/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700];}[/color] 
  nhưng không chạy được
  bị sai tên hàm toán học math.sqrt() bạn ạ. viết là sqr java k biên dịch được

 6. #76
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>

  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  bài 1[/color][color=#007700]:public class [/color][color=#0000bb]xetsochiahetcho5haykhong [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]7[/color][color=#007700]; if (([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]/ [/color][color=#0000bb]7[/color][color=#007700]) == [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"chia hết cho 5!"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]int phannguyen[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]phandu[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]phannguyen [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]/ [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]phandu [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]% [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phần nguyên khi chia cho 5 là: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]phannguyen[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phần dư khi chia cho 5 là: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]phandu[/color][color=#007700]); } } } [/color][color=#0000bb]bài 2[/color][color=#007700]: public class [/color][color=#0000bb]xetbacanhcophailatamgiac [/color][color=#007700]{public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]float a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]80f[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]80f[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= -[/color][color=#0000bb]80f[/color][color=#007700];if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]& [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]& [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) {if ((([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) > [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) | (([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) > [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) | (([/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) > [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])) { if ([/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== (float) [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])) {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"đây là độ dài tam giác vuông!"[/color][color=#007700]);}else if (([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) & ([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) & ([/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"đây là độ dài tam giác thường!"[/color][color=#007700]);}else if (([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) & ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) & ([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])) {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"đây là độ dài tam giác đều!"[/color][color=#007700]);}else if ((([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) & ([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) & ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])) || (([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) & ([/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) & ([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])) || (([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) & ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) & ([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]))) {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"đây là độ dài tam giác cân!"[/color][color=#007700]); }} else {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"không phải là 3 cạnh của 1 tam giác!"[/color][color=#007700]);} }else {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"không thỏa mãn điều kiện để xét 3 cạnh là tam giác!"[/color][color=#007700]);}}} [/color][color=#0000bb]bài 3[/color][color=#007700]:[/color][color=#0000bb]ublic [/color][color=#007700]class [/color][color=#0000bb]giaiphuongtrinhbac2 [/color][color=#007700]{public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]float a [/color][color=#007700]= -[/color][color=#0000bb]6f[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]0f[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= -[/color][color=#0000bb]3f[/color][color=#007700];if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) {if (([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) & ([/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])) {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có vô số nghiệm!"[/color][color=#007700]);}else if (([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) & ([/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])) {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình vô nghiệm!"[/color][color=#007700]);}else if (([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) & ([/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])) {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có nghiệm duy nhất " [/color][color=#007700]+ (- [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]/ [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])); } else if (([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) & ([/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])) {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có một nghiệm x = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]);}} else {if (([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) & ([/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])) {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có một nghiệm x = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]);}else if (([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) & ([/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])) {if ([/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình vô nghiệm!"[/color][color=#007700]);}else {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có nghiệm x1 = " [/color][color=#007700]+ (float) [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]));[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có nghiệm x2 = " [/color][color=#007700]+ -(float) [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]));}}else if (([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) & ([/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])) {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có nghiệm x1 = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có nghiệm x2 = " [/color][color=#007700]+ (-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]));}else if (([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) & ([/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])) {[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có nghiệm x1 = " [/color][color=#007700]+ ((-[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ (float) [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]4 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])) / ([/color][color=#0000bb]2 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])));[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có nghiệm x2 = " [/color][color=#007700]+ ((-[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]- (float) [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]4 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])) / ([/color][color=#0000bb]2 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])));}}} [/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 7. #77
  Ngày tham gia
  Apr 2016
  Bài viết
  0
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>bài 1 (move your mouse to reveal the content)</noscript>

  bài 1 (open)
  bài 1 (close)

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]bai5a [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int a [/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]416[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a chia hết cho 5"[/color][color=#007700]); }else{[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a không chia hết cho 5, kết quả =" [/color][color=#007700]+(float) [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]); } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>bài 2 (move your mouse to reveal the content)</noscript>

  bài 2 (open)
  bài 2 (close)

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]bai5b [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]float a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]>= [/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]>= [/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]>= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"đây là hình tam giác"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"đây không phải là hình tam giác"[/color][color=#007700]); } if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"đây là tam giác đều"[/color][color=#007700]); } else { if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"đây là tam giác cân"[/color][color=#007700]); } else { if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"đây là tam giác vuông"[/color][color=#007700]); }else{ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"đây là hình tam giác thường"[/color][color=#007700]); } } } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>bài 3 (move your mouse to reveal the content)</noscript>

  bài 3 (open)
  bài 3 (close)

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]bai5c [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int a[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]double x1[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]9[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"đây không phải là phương trình bậc 2"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nghiệm của phương trình là: x=" [/color][color=#007700]+ -[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]/ [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]); } [/color][color=#0000bb]delta [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]4 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]); if ([/color][color=#0000bb]delta [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình vô nghiệm"[/color][color=#007700]); } if ([/color][color=#0000bb]delta [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có nghiệm kép x = x1 = x2 = " [/color][color=#007700]+ -[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]/ [/color][color=#0000bb]2 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); } if ([/color][color=#0000bb]delta [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]x1 [/color][color=#007700]= (-[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]) / [/color][color=#0000bb]2 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]x2 [/color][color=#007700]= (-[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]) / [/color][color=#0000bb]2 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có hai nghiệm phân biệt"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"x1= " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"x2= " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]); } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 8. #78
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  bài 1:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]lession5_bai1 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]9[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]du[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]du[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]du[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a chia hết cho 5"[/color][color=#007700]); } else{ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"số dư của phép chia là:" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]du[/color][color=#007700]); } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài 2:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]lession5_bai2 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]( [/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args [/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]3f[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]4f[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]5f[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]a1[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]b1[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]c1[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a1[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b1[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c1[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; if(([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])&&([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])&&([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])&&(([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])&&(([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])&&(([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])>[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])){ if (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])&&([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giac deu"[/color][color=#007700]); }else{ if( ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])|([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) | ([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) ){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam gia can"[/color][color=#007700]); } if(([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b1[/color][color=#007700])|([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c1[/color][color=#007700])|([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a1[/color][color=#007700])){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giac vuong"[/color][color=#007700]); } if(([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]!=[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])&&([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]!=[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])&&([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]!=[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giac thuong"[/color][color=#007700]); } } }else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"khong ton tai tam giac"[/color][color=#007700]); }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

  bài 3:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]lession5_bai3 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]2.1f[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]6f[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]1.5f[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"không phải pt bậc 2"[/color][color=#007700]); if(( [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])&&([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) ){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt vố số nghiệm"[/color][color=#007700]); } if( ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])&& ([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]!=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt vô nghiệm"[/color][color=#007700]);} if( ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]!=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])&& ([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]!=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt có 1 nghiệm duy nhất: " [/color][color=#007700]+ (-[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]));} }else{ [/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt có nghiệm kép:" [/color][color=#007700]+ -[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]));} if([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt không có nghiệm thực:"[/color][color=#007700]);} if([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt có 2 nghiệm thực:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nghiệm thứ nhất: " [/color][color=#007700]+ ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]))/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nghiệm thứ hai: " [/color][color=#007700]+ ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]))/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])); } } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 9. #79
  Ngày tham gia
  Apr 2016
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi cuongbad
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>

  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package homework[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]tamgiac [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string [/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]6[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]7[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la do dai 3 canh cua 1 tam giac vuong"[/color][color=#007700]); } else { if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la 3 canh cua tam giac deu"[/color][color=#007700]); } else { if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la do dai 3 canh tam giac can"[/color][color=#007700]); } else if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la 3 canh cua tam giac vuong can"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la 3 canh cua tam giac thuong"[/color][color=#007700]); } } } } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day khong phai 3 canh cua tam giac!!!"[/color][color=#007700]); } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  hay qua

 10. #80
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  199
  chào admin, mình mới tham gia khóa học java. mình rất biết ơn khóa học miễn phí này.
  mình mới làm bài toán hai tam giác bằng nhau dựa trên cấu trúc if...else, không biết admin có thể giúp mình sửa bài được không?
  cảm ơn admin nhiều!

Trang 8 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 6789 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •