Trang 9 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 789
Kết quả 81 đến 87 của 87
 1. #81
  Ngày tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  0
  bài 3:


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]lang[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700];;class [/color][color=#0000bb]s9[/color][color=#007700]{public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string args[/color][color=#007700][]){[/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]scanner input[/color][color=#007700]=new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap a="[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap b="[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap c="[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]=(float)(-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]))/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]=(float)(-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]))/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]);if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]!=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){if([/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh vo nghiem"[/color][color=#007700]);}if([/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co nghiem duy nhat: x1=x2= "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]);}if([/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co 2 nghiem: x1= "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]", x2= "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]);}}else{[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day khong phai phunog trinh bac 2"[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co nghiem duy nhat: x= "[/color][color=#007700]+(-[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]));}}}[/color] 
  không biết đúng ko :d
  //sao mình ko có code ẩn nhỉ, hay tại new member

 2. #82
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi trngc219
  bài 3:


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]lang[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700];;class [/color][color=#0000bb]s9[/color][color=#007700]{public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string args[/color][color=#007700][]){[/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]scanner input[/color][color=#007700]=new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap a="[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap b="[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap c="[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]=(float)(-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]))/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]=(float)(-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]))/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]);if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]!=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){if([/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh vo nghiem"[/color][color=#007700]);}if([/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co nghiem duy nhat: x1=x2= "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]);}if([/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co 2 nghiem: x1= "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]", x2= "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]);}}else{[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day khong phai phunog trinh bac 2"[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co nghiem duy nhat: x= "[/color][color=#007700]+(-[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]));}}}[/color] 
  không biết đúng ko :d
  //sao mình ko có code ẩn nhỉ, hay tại new member

 3. #83
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  0
  bài 1
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]baitap1 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args [/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]1014[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"số " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]"chia hết cho 5"[/color][color=#007700]); } else{ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"thương của " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" với 5 là:" [/color][color=#007700]+ ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]) ); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"số dư là:" [/color][color=#007700]+ ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]%[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700])); } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài 2:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]baitap2 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args [/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]float a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]15f[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]5f[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]13f[/color][color=#007700]; if (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) && ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) && ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])) { if (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) && ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]"," [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]"," [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" là số đo 3 cạnh tam giác đều"[/color][color=#007700]); } else if (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700])) { if (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]"," [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]"," [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" là số đo 3 cạnh tam giác vuông cân"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]"," [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]"," [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" là số đo 3 cạnh tam giác vuông"[/color][color=#007700]) ; } } else if (([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) || ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]"," [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]"," [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" là số đo 3 cạnh tam giác cân"[/color][color=#007700]) ; } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]"," [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]"," [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" là số đo 3 cạnh tam giác thường"[/color][color=#007700]) ; } } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]"," [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]"," [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]" không là tam giác"[/color][color=#007700]) ; } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài 3:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]baitap3 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args [/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]double a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]12[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]double delta [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]- ([/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]); if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]!=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { if ([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]double x [/color][color=#007700]= (-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có nghiệm kép: x1 = x2 = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]x [/color][color=#007700]) ; } else if ([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]double x [/color][color=#007700]= ((-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])-[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700])) / ([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]double y [/color][color=#007700]= ((-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])+[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700])) / ([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có 2 nghiệm phân biệt:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"x1 = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]x [/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"x2 = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]y [/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình vô nghiệm"[/color][color=#007700]); } } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phương trình có 1 nghiệm duy nhất:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]double x [/color][color=#007700]= (-[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) / [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println [/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"x = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]x[/color][color=#007700]); } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 4. #84
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>mã (move your mouse to reveal the content)</noscript>

  mã (open)
  mã (close)

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]baitap [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]bai1[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]10[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]bai2[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]6[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]6[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]6[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]bai3[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]10[/color][color=#007700]); } public static [/color][color=#0000bb]void bai1[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int a[/color][color=#007700]) { if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]% [/color][color=#0000bb]5 [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a chia het cho 5"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"a/5 = " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]/ [/color][color=#0000bb]5 [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]"dư " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]% [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]); } } public static [/color][color=#0000bb]void bai2[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int a[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int b[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int c[/color][color=#007700]) { if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) { if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giac vuông"[/color][color=#007700]); } else if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giác đều"[/color][color=#007700]); } else { if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giac tù"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tam giac nhọn"[/color][color=#007700]); } } } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"ko phai tam giac"[/color][color=#007700]); } } public static [/color][color=#0000bb]void bai3[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]float b[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]float c[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]double deta [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]4 [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { if ([/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { if ([/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt vô nghiệm"[/color][color=#007700]); } [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt vô số nghiệm"[/color][color=#007700]); } [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt có nghiệm "[/color][color=#007700]+ (-[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])/[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]); }else{ if([/color][color=#0000bb]deta[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt vô nghiệm"[/color][color=#007700]); } if([/color][color=#0000bb]deta[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt co nghiệm kép "[/color][color=#007700]+ (-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); }else{ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt có nghiệm "[/color][color=#007700]+(-[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]deta[/color][color=#007700]))/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"pt có nghiệm "[/color][color=#007700]+(-[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]deta[/color][color=#007700]))/[/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); } } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 5. #85
  Ngày tham gia
  May 2014
  Bài viết
  0
  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]bai5_2 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]int b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]int c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]float delta[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-([/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]float x1[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]; if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]!=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinnh la phuong trinh bac 2."[/color][color=#007700]); if([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co 2 nghiem phan biet:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]=(float) (-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]))/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]=(float) (-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]))/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nghiem cua phuong trinh la"[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]"\t"[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]); } if([/color][color=#0000bb]delta[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh co nghiem kep la"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]x2[/color][color=#007700]=(-[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700])/([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nghiem cua phuong trinh la:"[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]x1[/color][color=#007700]); } } else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phuong trinh vo nghiem."[/color][color=#007700]); }}[/color] 

 6. #86
  Ngày tham gia
  Apr 2016
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi cuongbad
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>

  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package homework[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]tamgiac [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string [/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]6[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]7[/color][color=#007700]; if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la do dai 3 canh cua 1 tam giac vuong"[/color][color=#007700]); } else { if ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la 3 canh cua tam giac deu"[/color][color=#007700]); } else { if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la do dai 3 canh tam giac can"[/color][color=#007700]); } else if ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]&& [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la 3 canh cua tam giac vuong can"[/color][color=#007700]); } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day la 3 canh cua tam giac thuong"[/color][color=#007700]); } } } } else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"day khong phai 3 canh cua tam giac!!!"[/color][color=#007700]); } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  cái này nếu dùng switch là đơn giản hơn phải không ạ ?

 7. #87
  Ngày tham gia
  Apr 2016
  Bài viết
  0

  Cấu trúc này hay đây

  Cấu trúc này hay nhưng nhìu khi hơi khó dùng, nhất là khi có nhiều nhanh. Nhiều nhánh thì dùng cấu trúc khác chắc tiện hơn cấu trúc này

Trang 9 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 789

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •