Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 39
 1. #1
  Ngày tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  0

  Bài 17: Nạp chồng phương thức (overloading method) trong Java

  /* bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "khóa học lập trình java miễn phí"
  trên diễn đàn android.vn, bạn có thể vào đây đọc

  để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người */  android.vn/attachments/overloading-method-in-java-jpg.17729/" border="0" alt="" />


  khi yêu cầu 3 con vật cùng 1 yêu cầu "speak", 3 con vật trả lại 3 kết quả khác nhau! :d​
  1, khái niệm nạp chồng phương thức overloading method:

  việc khai báo trong một lớp nhiều phương thức có cùng tên nhưng khác tham số (khác kiểu dữ liệu, khác số lượng tham số) gọi là khai báo chồng phương thức (overloading method).

  2, ví dụ:

  overloading method dùng làm gì?, ta xét bài tập nhỏ:
  tính diện tích hình vuông, tính diện tích hình hình chữ nhật, tính diện tích hình tam giác.
  ta sẽ tạo ra 3 phương thức đều tên là dientich sao cho, nếu như
  có 1 tham số truyền vào, nó sẽ tự hiểu là cần tính diện tích hình vuông
  có 2 tham số truyền vào, nó tự hiểu là tính diện tích hình chữ nhật
  có 3 tham số truyền vào, nó tự hiểu là tính diện tích hình tam giác.
  code:


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package javademoandroidvn[/color][color=#007700]; class [/color][color=#0000bb]hinh [/color][color=#007700]{ public [/color][color=#0000bb]float dientich[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700]) { return (float) [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]float dientich[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]float b[/color][color=#007700]) { return (float) [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]double dientich[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float a[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]float b[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]float c[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]float p[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]p [/color][color=#007700]= (float) ([/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]) / [/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]; return [/color][color=#0000bb]math[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqrt[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]p [/color][color=#007700]* ([/color][color=#0000bb]p [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) * ([/color][color=#0000bb]p [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]) * ([/color][color=#0000bb]p [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])); }} public class [/color][color=#0000bb]javademoandroidvn [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]hinh h [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]hinh[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"diện tích hình vuông có cạnh 2 : " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]h[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]dientich[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"diện tích hình chữ nhật có 2 cạnh là 4 và 5 : " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]h[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]dientich[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"diện tích hình tam giác có 3 cạnh là 3, 4, 5 : " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]h[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]dientich[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700])); }}[/color] 
  tham khảo thêm 2 video bên blog studyandshare:  bài tập về nhà::d

  bài 1: class hàng hóa gồm các thuộc tính: mã hàng, tên hàng, giá, số lượng.
  tạo phương thức tính tiền tổng hóa đơn hàng hóa đó với 2 tham số truyền vào là giá, và số lượng.
  tạo phương thức nạp chồng phương thức trên, có thêm tham số truyền vào nữa là % giảm giá. tính tiền dựa vào các thông số này!
  tạo đối tượng dựa và class trên và hiện thị thông tin hóa đơn ra ngoài theo từng trường hợp!

  (chú ý: các bạn nên tự giác làm bài tập, hoàn thiện rồi đăng lên, các bài bạn đã làm, nên để code trong thẻ code - chọn thẻ php cho rõ ràng và để ẩn code trong thẻ ẩn spoiler, để khi click vào mới hiện code lên , trước khi thử sức tự làm, bạn không nên nhìn code của các bạn khác đã đăng nhé)


  my facebook: https://www.facebook.com/tiasangmoi​
  bài viết đăng lên diễn đàn khác vui lòng ghi rõ nguồn: android.vn

 2. #2
  Ngày tham gia
  Apr 2016
  Bài viết
  0
  e thấy bài tập về nhà này đề nó sao sao ý

 3. #3
  Ngày tham gia
  Oct 2014
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi diepthanh94
  e thấy bài tập về nhà này đề nó sao sao ý
  thank em đã đóng góp, sửa lại cho rõ ràng rồi nhé!

 4. #4
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  không biết đúng không nhỉ? code của em:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package unit17_napchong[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]; class [/color][color=#0000bb]hanghoa [/color][color=#007700]{ private [/color][color=#0000bb]string mahang[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]long gia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]thanhtien[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]float giamgia[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]string getmahang[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setmahang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string mahang[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]mahang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]string gettenhang[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void settenhang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string tenhang[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tenhang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]long getgia[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setgia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]long gia[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]long getsoluong[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setsoluong[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]long soluong[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]float getgiamgia[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setgiamgia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float giamgia[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]giamgia [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setthanhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]long thanhtien[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]thanhtien [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]thanhtien[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]long getthanhtien[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]thanhtien[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]long tinhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]long gia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]long soluong[/color][color=#007700]) { return [/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]long tinhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]long gia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]long soluong[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]float giamgia[/color][color=#007700]) { return ([/color][color=#0000bb]long[/color][color=#007700]) (([/color][color=#0000bb]long[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]* ([/color][color=#0000bb]100.00 [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700]) / [/color][color=#0000bb]100[/color][color=#007700]); } public [/color][color=#0000bb]void input[/color][color=#007700]() { [/color][color=#0000bb]scanner inp [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập mã hàng: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setmahang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]inp[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]next[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập tên hàng: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]settenhang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]inp[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]next[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập giá: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setgia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]inp[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextlong[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập số lượng: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setsoluong[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]inp[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextlong[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập % giảm giá: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setgiamgia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]inp[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700]()); } public [/color][color=#0000bb]void output[/color][color=#007700]() { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"mã hàng: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]getmahang[/color][color=#007700]() + [/color][color=#dd0000]" tên hàng: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]gettenhang[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"giá: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]getgia[/color][color=#007700]() + [/color][color=#dd0000]" số lượng: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]getsoluong[/color][color=#007700]()); if ([/color][color=#0000bb]giamgia [/color][color=#007700]== [/color][color=#0000bb]0.0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]setthanhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]tinhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700])); } else { [/color][color=#0000bb]setthanhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]tinhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700])); } [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"thành tiền: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]getthanhtien[/color][color=#007700]()); }} public class [/color][color=#0000bb]quanlybanhang [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]hanghoa a [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]hanghoa[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]output[/color][color=#007700](); }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 5. #5
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0
  lần đầu post bài, có gì mọi người chỉ giáo :d
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#ff8000]/** to change this template, choose tools | templates* and open the template in the editor.*/[/color][color=#0000bb]package learning[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]basic[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]; [/color][color=#ff8000]/**** @author le van huy*/[/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]overload_good [/color][color=#007700]{ public [/color][color=#0000bb]string seri[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]string name[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]int price[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]number[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]float sale[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]int getnumber[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]number[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setnumber[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int number[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]number [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]number[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]int getprice[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]price[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setprice[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int price[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]price [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]price[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]float getsale[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]sale[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setsale[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float sale[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sale [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]sale[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]int total[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int setprice[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]int setnumber[/color][color=#007700]){ return [/color][color=#0000bb]price [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]number[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]float total[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int setprice[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int setnumber[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]float setsale[/color][color=#007700]){ return (float) (([/color][color=#0000bb]price [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]number[/color][color=#007700]) - ([/color][color=#0000bb]price [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]number[/color][color=#007700]) * [/color][color=#0000bb]sale[/color][color=#007700]); } public [/color][color=#0000bb]void input[/color][color=#007700](){ [/color][color=#0000bb]scanner input [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"let put seri of good: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]seri [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"let put name of good: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]name [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"let put price of good: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setprice[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"let put number want to buy: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setnumber[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"let put sale of this good: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setsale[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700]()); } public [/color][color=#0000bb]void output[/color][color=#007700](){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"seri: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]seri[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"name: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]name[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"price: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]getprice[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"number: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]getnumber[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"sale: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]getsale[/color][color=#007700]() + [/color][color=#dd0000]"( if 5 and over)"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"//----------------------------------------//"[/color][color=#007700]); if ([/color][color=#0000bb]number [/color][color=#007700]>= [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"total (sale "[/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]getsale[/color][color=#007700]() + [/color][color=#dd0000]" %): "[/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]total[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]price[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]number[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]sale[/color][color=#007700]) + [/color][color=#dd0000]" vnd"[/color][color=#007700]); } else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"total (not sale): " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]total[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]price[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]number[/color][color=#007700]) + [/color][color=#dd0000]" vnd"[/color][color=#007700]); } public static [/color][color=#0000bb]void main [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string [/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]overload_good a [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]overload_good[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"//----------------------------------------//"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]output[/color][color=#007700](); }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 6. #6
  Ngày tham gia
  Jun 2014
  Bài viết
  0
  mình nộp bài, các bạn xem giúp mình với.
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package bai17[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]overloading_method [/color][color=#007700]{ [/color][color=#ff8000]/** * @param args */ [/color][color=#007700]public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#ff8000]// todo auto-generated method stub [/color][color=#0000bb]int pt[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]scanner it[/color][color=#007700]=new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]hanghoa hh[/color][color=#007700]=new [/color][color=#0000bb]hanghoa[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]hh[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"hang duoc giam gia (%): "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]pt[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]it[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]hh[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]display[/color][color=#007700](); if([/color][color=#0000bb]pt[/color][color=#007700]!=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"mat hang co duoc giam gia: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]pt[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]"%."[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"ban phai tra: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]hh[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tinhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]hh[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getgia[/color][color=#007700](), [/color][color=#0000bb]hh[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getsoluong[/color][color=#007700](), [/color][color=#0000bb]pt[/color][color=#007700])+[/color][color=#dd0000]" vnd"[/color][color=#007700]); } else{ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"mat hang khong duoc giam gia."[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"ban phai tra: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]hh[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tinhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]hh[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getgia[/color][color=#007700](), [/color][color=#0000bb]hh[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getsoluong[/color][color=#007700]())+[/color][color=#dd0000]" vnd"[/color][color=#007700]); } }}class [/color][color=#0000bb]hanghoa[/color][color=#007700]{ private [/color][color=#0000bb]string mahang[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]string getmahang[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setmahang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string mahang[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]mahang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]string gettenhang[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void settenhang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string tenhang[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tenhang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]float getgia[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setgia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]int getsoluong[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setsoluong[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]float tinhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]){ return [/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]float tinhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]int giamgia[/color][color=#007700]){ return [/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]-([/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700])/[/color][color=#0000bb]100[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void input[/color][color=#007700](){ [/color][color=#0000bb]scanner ipt[/color][color=#007700]=new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap ma hang: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]ipt[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap ten mat hang: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]ipt[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap gia: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]ipt[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap so luong: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]ipt[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700](); } public [/color][color=#0000bb]void display[/color][color=#007700](){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"ma hang: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"mat hang: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"gia: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"so luong: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"so tien mua: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]tinhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700])+[/color][color=#dd0000]" vnd"[/color][color=#007700]); } }[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 7. #7
  Ngày tham gia
  Feb 2014
  Bài viết
  0
  mình đang cần cái này

 8. #8
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0
  hi! mềnh mới tham gia


  Mã:
  package ep7;
  import java.util.scanner;
   
  class hanghoa{
    public string tenhang,masp;
    public int soluong;
    public float gia,giamgia;
    public float hoadon(int soluong, float gia,float giamgia){
      return(float) (soluong*gia*(100-giamgia)/100);
    }
    public float hoadon(int soluong, float gia){
      return(float) soluong*gia;
    }
  }
  public class vd {  
    
    public static void main(string[] args) {
      scanner dl = new scanner(system.in);
      hanghoa a= new hanghoa();
      system.out.print("ten hang: ");
      a.tenhang = dl.nextline();
      system.out.println("ma hang: ");
      a.masp=dl.nextline();
      system.out.print("don gia: ");
      a.gia=dl.nextfloat();
      system.out.print("so luong: ");
      a.soluong=dl.nextint();
      system.out.print("giam gia: ");
      a.giamgia=dl.nextfloat();
      
      if(a.giamgia!=0){
        system.out.print("tong gia: "+a.hoadon(a.soluong, a.gia, a.giamgia));
      }
      else{
        system.out.print("tong gia: "+a.hoadon(a.soluong, a.gia));
      }
   
    }
   
  }

 9. #9
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  0
  class hanghoa{
  private string mahh,tenhh;​private int gia,soluong;​hanghoa(){}​hanghoa(string tenhh,string mahh,int gia,int soluong){​this.tenhh=tenhh;​this.mahh=mahh;​ this.gia=gia;​this.soluong=soluong;​}​public int hoadon(int gia,int soluong){​return gia*soluong;​}​public float hoadon(int gia,int soluong,float giamgia){​return gia*(1-giamgia)*soluong;​}​public void nhaptt(){​this.mahh="stth";​this.tenhh="vang99 99";​this.soluong=10;​this.gia=40;​}​publi c void intt(){​system.out.println(hoadon(this.gia,this. soluong));​system.out.println(hoadon(this.gia,th is.soluong,0.2f));​}​}
  public class qlhh {
  public static void main(string[] args){​hanghoa h=new hanghoa();​h.nhaptt();​h.intt();​}​}

 10. #10
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  0
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  package javaandroid.vn;
   
  import java.util.scanner;
   
  public class btbai17 {
    private int mahang;
    private string tenhang;
    private float gia;
    private int soluong;
    private float giamgia;
    
    public float getgiamgia() {
      return giamgia;
    }
    public void setgiamgia(float giamgia) {
      this.giamgia = giamgia;
    }
    public int getmahang() {
      return mahang;
    }
    public void setmahang(int mahang) {
      this.mahang = mahang;
    }
    public string gettenhang() {
      return tenhang;
    }
    public void settenhang(string tenhang) {
      this.tenhang = tenhang;
    }
    public float getgia() {
      return gia;
    }
    public void setgia(float gia) {
      this.gia = gia;
    }
    public int getsoluong() {
      return soluong;
    }
    public void setsoluong(int soluong) {
      this.soluong = soluong;
    }
    // tao phuong thuc
    public float tinhtien(float gia,int soluong)
    {
      return gia*soluong;
    }
    public float tinhtien(float gia,int soluong,float giamgia)
    {
      return gia*soluong*(100-giamgia)/100;
    }
    //tao cac doi tuong
    public static void main(string[]args){
      scanner in=new scanner(system.in);
      btbai17 b=new btbai17();
      system.out.println("nhap vao thong tin: ");
      system.out.println("ma hang : ");
      b.setmahang(in.nextint());
      in.nextline();
      system.out.println("ten hang : ");
      b.settenhang(in.nextline());
      system.out.println("gia : ");
      b.setgia(in.nextfloat());
      in.nextline();
      system.out.println("so luong : ");
      b.setsoluong(in.nextint());
      in.nextline();
      system.out.println("giam gia % : ");
      b.setgiamgia(in.nextfloat());
      in.nextline();
      
      // in thong tin ra
      system.out.println("in ra thong tin: ");
      system.out.println("ma hang : "+b.getmahang());
      system.out.println("ten hang : "+b.gettenhang());
      system.out.println("gia : "+b.getgia());
      system.out.println("so luong : "+b.getsoluong());
      if(b.getgiamgia()!=0)
      {
        system.out.println("tong tien : "+b.tinhtien(b.getgia(), b.getsoluong(), b.getgiamgia()));
      }
      else
      {
        system.out.println("tong tien : "+b.tinhtien(b.getgia(), b.getsoluong()));
      }
    }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •