Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 39
 1. #11
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  bài này chỉ cần làm đơn giản để hiểu phương thứcoverloading như thế nào thôi[/color][color=#007700]. [/color][color=#0000bb]như thế là đã đủ yêucầu rồi[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]package structure[/color][color=#007700]; class [/color][color=#0000bb]merchandise [/color][color=#007700]{ [/color][color=#0000bb]float price[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]mount[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]string name[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]serri[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]void setnameserri[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string name[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]string serri[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]name [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]name[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]serri [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]serri[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setpricemount[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float price[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]float mount[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"thanhtien: "[/color][color=#007700]+([/color][color=#0000bb]mount[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]price[/color][color=#007700])); [/color][color=#ff8000]//+(this.price*this.mount); [/color][color=#007700]} public [/color][color=#0000bb]void setpricemount[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float price[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]float mount[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]float sale[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"sale: total bill: "[/color][color=#007700]+([/color][color=#0000bb]price[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]mount[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]sale [/color][color=#007700])); }} public class [/color][color=#0000bb]product [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string args [/color][color=#007700][]) { [/color][color=#0000bb]merchandise product [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]merchandise[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]product[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setpricemount[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]8000[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]8[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]product[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setpricemount[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]8000[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]8[/color][color=#007700], (float)[/color][color=#0000bb]95[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]100[/color][color=#007700]); }[/color][color=#ff8000]//method main.[/color][color=#007700]}[/color][color=#ff8000]//class product.[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 2. #12
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0
  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  khi thì chẳng úp được bài nào[/color][color=#007700]. [/color][color=#0000bb]lúc làm 1 lần 2 cái[/color][color=#007700].[/color] 

 3. #13
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  2
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#ff8000]//class hàng hóa gồm các thuộc tính: mã hàng, tên hàng, giá, số lượng.//tạo phương thức tính tiền tổng hóa đơn hàng hóa đó với 2 tham số truyền vào là giá, và số lượng.//tạo phương thức nạp chồng phương thức trên, có thêm tham số truyền vào nữa là % giảm giá.//tính tiền dựa vào các thông số này!//tạo đối tượng dựa và class trên và hiện thị thông tin hóa đơn ra ngoài theo từng trường hợp! [/color][color=#0000bb]package bai17[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700];public class [/color][color=#0000bb]bai17 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]hanghoa a [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]hanghoa[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]showhd[/color][color=#007700](); }}class [/color][color=#0000bb]hanghoa[/color][color=#007700]{ private [/color][color=#0000bb]string tenhang[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]string mahang[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]long giahang[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]float giamgia[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]void settenhang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string tenhang[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tenhang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setmahang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string mahang[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]mahang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setsoluong[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setgiahang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]long giahang[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]giahang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]giahang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]string gettenhang[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]string getmahang[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]int getsoluong[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]long getgiahang[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]giahang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setgiamgia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float giamgia[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]giamgia [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]float getgiamgia[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void nhap[/color][color=#007700](){ [/color][color=#0000bb]scanner in [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nhập tên hàng: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]settenhang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nhập mã hàng: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setmahang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nhập số lượng: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setsoluong[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nhập giá: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setgiahang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextlong[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"giảm giá: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setgiamgia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700]());} public [/color][color=#0000bb]float tong[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]long giahang[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]){ return ([/color][color=#0000bb]getgiahang[/color][color=#007700]()*[/color][color=#0000bb]getsoluong[/color][color=#007700]()); } public [/color][color=#0000bb]float tong[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]long giahang[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]float giamgia[/color][color=#007700]){ return (([/color][color=#0000bb]getgiahang[/color][color=#007700]()*[/color][color=#0000bb]getsoluong[/color][color=#007700]())*([/color][color=#0000bb]100[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700])/[/color][color=#0000bb]100[/color][color=#007700]); } public [/color][color=#0000bb]void showhd[/color][color=#007700](){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"thông tin hàng"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tên hàng: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]gettenhang[/color][color=#007700]()+[/color][color=#dd0000]" -mã hàng: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]getmahang[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"số lượng: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]getsoluong[/color][color=#007700]()+[/color][color=#dd0000]" -giá hàng: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]getgiahang[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tổng khi chưa giảm giá: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]tong[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]giahang[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tổng khi giảm "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]getgiamgia[/color][color=#007700]()+ [/color][color=#dd0000]" là: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]tong[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]giahang[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700])); }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 4. #14
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  rất hay

 5. #15
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  2
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package abc[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].*;class [/color][color=#0000bb]hanghoa [/color][color=#007700]{ public [/color][color=#0000bb]string mahang[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]string tenhang[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]float phantramgiam[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]float hoadon[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]){ return [/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]float hoadon[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]float phantramgiam[/color][color=#007700]){ return [/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]* ([/color][color=#0000bb]phantramgiam[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]100[/color][color=#007700]); }}public class [/color][color=#0000bb]baitap [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]hanghoa a [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]hanghoa[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]scanner nhapdulieu [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"ten hang: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tenhang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhapdulieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"ma hang: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]mahang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhapdulieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"don gia :"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhapdulieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"so luong :"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhapdulieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phan tram giam gia :"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]phantramgiam [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhapdulieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"hoa don"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"ten hang: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"ma hang "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"don gia: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"so luong: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]); if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]phantramgiam [/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tong so tien phai tra :"[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]hoadon[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700])); } else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tong so tien phai tra :"[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]hoadon[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]phantramgiam[/color][color=#007700])); }} [/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 6. #16
  Ngày tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  0
  đây là bài của mình, mong các bạn chỉ bảo: :d
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package com[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]hanhnv[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]bai17[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]bai17 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]goods goods [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]goods[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]goods[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]inputgoods[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]goods[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]outputgoods[/color][color=#007700](); }} class [/color][color=#0000bb]goods [/color][color=#007700]{ private [/color][color=#0000bb]string goodscode[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]goodsname[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]int goodsprice[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]int goodsquantity[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]int goodsdiscount[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]int getgoodsdiscount[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]goodsdiscount[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setgoodsdiscount[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int goodsdiscount[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]goodsdiscount [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]goodsdiscount[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]string getgoodscode[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]goodscode[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setgoodscode[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string goodscode[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]goodscode [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]goodscode[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]string getgoodsname[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]goodsname[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setgoodsname[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string goodsname[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]goodsname [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]goodsname[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]int getgoodsprice[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]goodsprice[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setgoodsprice[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int goodsprice[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]goodsprice [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]goodsprice[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]int getgoodsquantity[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]goodsquantity[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setgoodsquantity[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int goodsquantity[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]goodsquantity [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]goodsquantity[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void inputgoods[/color][color=#007700]() { [/color][color=#0000bb]scanner s [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"please enter some information about goods!"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"code of goods:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setgoodscode[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"name of goods:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setgoodsname[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"quantity of goods:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setgoodsquantity[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"price of goods:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setgoodsprice[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"percentage of discount:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setgoodsdiscount[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700]()); } public [/color][color=#0000bb]void outputgoods[/color][color=#007700]() { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"all information about goods you had entered:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"code of product: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]getgoodscode[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"name of product: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]getgoodsname[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"quantity of product: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]getgoodsquantity[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"price of product: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]getgoodsprice[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"total money without discount: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]dosum[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]getgoodsquantity[/color][color=#007700](), [/color][color=#0000bb]getgoodsprice[/color][color=#007700]())); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out [/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"total money after discount: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]dosum[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]getgoodsquantity[/color][color=#007700](), [/color][color=#0000bb]getgoodsprice[/color][color=#007700](), [/color][color=#0000bb]getgoodsdiscount[/color][color=#007700]())); } public [/color][color=#0000bb]int dosum[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int quantity[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int price[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int sum [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]quantity [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]price[/color][color=#007700]; return [/color][color=#0000bb]sum[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]int dosum[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int quantity[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int price[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int discount[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]int sum [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]quantity [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]price[/color][color=#007700]) - ([/color][color=#0000bb]quantity [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]price [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]discount [/color][color=#007700]/ [/color][color=#0000bb]100[/color][color=#007700]); return [/color][color=#0000bb]sum[/color][color=#007700]; }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 7. #17
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi try_again
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package abc[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].*;class [/color][color=#0000bb]hanghoa [/color][color=#007700]{ public [/color][color=#0000bb]string mahang[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]string tenhang[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]float phantramgiam[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]float hoadon[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]){ return [/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]float hoadon[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]float phantramgiam[/color][color=#007700]){ return [/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]* ([/color][color=#0000bb]phantramgiam[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]100[/color][color=#007700]); }}public class [/color][color=#0000bb]baitap [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]hanghoa a [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]hanghoa[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]scanner nhapdulieu [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"ten hang: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tenhang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhapdulieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"ma hang: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]mahang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhapdulieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"don gia :"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhapdulieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"so luong :"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhapdulieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"phan tram giam gia :"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]phantramgiam [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhapdulieu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"hoa don"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"ten hang: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"ma hang "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"don gia: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"so luong: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]); if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]phantramgiam [/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tong so tien phai tra :"[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]hoadon[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700])); } else [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tong so tien phai tra :"[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]hoadon[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]phantramgiam[/color][color=#007700])); }} [/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  bài của bạn này nếu có giảm giá sẽ tính sai giá tiền.  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]return [/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]* ([/color][color=#0000bb]phantramgiam[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]100[/color][color=#007700]);[/color] 
  câu lệnh này sẽ tính ra số tiền được giảm thôi chứ không phải tổng tiền phải thanh toán

  đúng phải là


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  gia [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]- ([/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]phantramgiam[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]100[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]hoặc gia [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]* ([/color][color=#0000bb]1 [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]phantramgiam[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]100[/color][color=#007700])[/color] 

 8. #18
  Ngày tham gia
  Nov 2014
  Bài viết
  0
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>

  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#ff8000]/* class hàng hóa gồm các thuộc tính: mã hàng, tên hàng, giá, số lượng. tạo phương thức tính tiền tổng hóa đơn hàng hóa đó với 2 tham số truyền vào là giá, và số lượng. tạo phương thức nạp chồng phương thức trên, có thêm tham số truyền vào nữa là % giảm giá. tính tiền dựa vào các thông số này! tạo đối tượng dựa và class trên và hiện thị thông tin hóa đơn ra ngoài theo từng trường hợp!*/[/color][color=#0000bb]package demo_overloading[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]; class [/color][color=#0000bb]banhang[/color][color=#007700]{ private [/color][color=#0000bb]string mahang[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]string tenhang[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]long giahang[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]float giamgia[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]long thanhtien[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]string getmahang[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]string gettenhang[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]long getgiahang[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]giahang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]int getsoluong[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]float getgiamgia[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]long getthanhtien[/color][color=#007700](){ return [/color][color=#0000bb]thanhtien[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setmahang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string mahang[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]mahang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void settenhang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string tenhang[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tenhang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setgiahang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]long giahang[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]giahang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]giahang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setsoluong[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setgiamgia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float giamgia[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]giamgia [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setthanhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]long thanhtien[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]thanhtien [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]thanhtien[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]long tinhtien [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]long giahang[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]) { return ([/color][color=#0000bb]long[/color][color=#007700]) ([/color][color=#0000bb]giahang[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]); } public [/color][color=#0000bb]long tinhtien [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]long giahang[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]float giamgia[/color][color=#007700]) { return ([/color][color=#0000bb]long[/color][color=#007700]) ([/color][color=#0000bb]giahang[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]-([/color][color=#0000bb]giahang[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]*([/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]100[/color][color=#007700]))); } public [/color][color=#0000bb]void input [/color][color=#007700]() { [/color][color=#0000bb]scanner input [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nhập thông tin hàng hóa"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập mã hàng: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setmahang [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập tên hàng: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]settenhang [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700]()); do { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập giá hàng: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setgiahang [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextlong[/color][color=#007700]()); }while ([/color][color=#0000bb]giahang [/color][color=#007700]<=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]); do { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập số lượng: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setsoluong [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700]()); }while ([/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]<=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"giảm giá: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setgiamgia [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700]()); } public [/color][color=#0000bb]void output[/color][color=#007700]() { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]""[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"=== thông tin hàng hóa ==="[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"
  mã hàng: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]getmahang[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"
  tên hàng: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]gettenhang[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"
  giá hàng: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]getgiahang[/color][color=#007700]()+[/color][color=#dd0000]" vnd / 1 đơn vị"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"
  số lượng: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]getsoluong[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"
  giảm giá: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]getgiamgia[/color][color=#007700]()+[/color][color=#dd0000]" %"[/color][color=#007700]); if ([/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0.0 [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0f [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0.0f[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]setthanhtien [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]tinhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]giahang[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700])); } else { [/color][color=#0000bb]setthanhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]tinhtien [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]giahang[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700])); } [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"
  thành tiền: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]getthanhtien[/color][color=#007700]()+[/color][color=#dd0000]" vnd"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]""[/color][color=#007700]); } } public class [/color][color=#0000bb]demo_overloading [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]banhang bh [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]banhang[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]bh[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]bh[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]output[/color][color=#007700](); }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 9. #19
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  1
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>

  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package hanghoa[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]hanghoa [/color][color=#007700]{ private [/color][color=#0000bb]int mahang[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]string tenhang[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]int giamgia[/color][color=#007700]; public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string [/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]hanghoa h[/color][color=#007700]=new [/color][color=#0000bb]hanghoa[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]h[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]h[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]output[/color][color=#007700](); } public [/color][color=#0000bb]int getmahang[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setmahang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int mahang[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]mahang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]string gettenhang[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void settenhang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string tenhang[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tenhang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]float getgia[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setgia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]int getsoluong[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setsoluong[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]int getgiamgia[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setgiamgia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int giamgia[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]giamgia [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]float tongtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]){ return [/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]float tongtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int giamgia[/color][color=#007700]){ return [/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]100[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void input[/color][color=#007700](){ [/color][color=#0000bb]scanner nhap[/color][color=#007700]=new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nhap ma hang"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setmahang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nhap ten hang"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]settenhang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]next[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"gia"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setgia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"so luong"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setsoluong[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"giam gia"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setgiamgia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700]()); } public [/color][color=#0000bb]void output[/color][color=#007700](){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tong tien cua hang hoa khi chua giam gia la "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]tongtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700])); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tong tien cua hang hoa khi giam gia "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]getgiamgia[/color][color=#007700]()+[/color][color=#dd0000]"% la "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]tongtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700])); } }[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

  mình mới tham gia mong mọi người giúp đỡ. thanks all!

 10. #20
  Ngày tham gia
  Jun 2014
  Bài viết
  0
  class hanghoa:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>

  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]io[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]bufferedreader[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]io[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]ioexception[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]io[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]inputstreamreader[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]hanghoademo [/color][color=#007700]{ private [/color][color=#0000bb]string tenhang[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]string mahang[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]float dongia[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]float giamgia[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]scanner input [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]bufferedreader br [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]bufferedreader[/color][color=#007700](new [/color][color=#0000bb]inputstreamreader[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700])); public [/color][color=#0000bb]hanghoademo[/color][color=#007700]() { } public [/color][color=#0000bb]hanghoademo[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string tenhang[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]string mahang[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]float dongia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tenhang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]mahang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]dongia [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]dongia[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]string gettenhang[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void settenhang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string tenhang[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tenhang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]string getmahang[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setmahang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string mahang[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]mahang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]float getdongia[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]dongia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setdongia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float dongia[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]dongia [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]dongia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]int getsoluong[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setsoluong[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]float getgiamgia[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setgiamgia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float giamgia[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]giamgia [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void input[/color][color=#007700]() { try { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"ten: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]settenhang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]br[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]readline[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"ma: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setmahang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]br[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]readline[/color][color=#007700]()); } catch ([/color][color=#0000bb]ioexception e[/color][color=#007700]) { [/color][color=#ff8000]// todo auto-generated catch block [/color][color=#0000bb]e[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]printstacktrace[/color][color=#007700](); } [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"don gia: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setdongia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"so luong: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setsoluong[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700]()); } public [/color][color=#0000bb]double tinhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float dongia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]) { return ([/color][color=#0000bb]getdongia[/color][color=#007700]() * [/color][color=#0000bb]getsoluong[/color][color=#007700]()); } public [/color][color=#0000bb]double tinhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float dongia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]float giamgia[/color][color=#007700]) { do { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"giam gia: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setgiamgia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700]()); if ([/color][color=#0000bb]getgiamgia[/color][color=#007700]() <= [/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]getgiamgia[/color][color=#007700]() >= [/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nhap sai. hay nhap lai"[/color][color=#007700]); } while ([/color][color=#0000bb]getgiamgia[/color][color=#007700]() <= [/color][color=#0000bb]0 [/color][color=#007700]|| [/color][color=#0000bb]getgiamgia[/color][color=#007700]() >= [/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700]); return (double) ([/color][color=#0000bb]getdongia[/color][color=#007700]() * [/color][color=#0000bb]getsoluong[/color][color=#007700]() *([/color][color=#0000bb]1 [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]getgiamgia[/color][color=#007700]())); }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  class main:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]main [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]hanghoademo hhd [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]hanghoademo[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]scanner input [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]hhd[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tien: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]hhd[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tinhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]hhd[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getdongia[/color][color=#007700](), [/color][color=#0000bb]hhd[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getsoluong[/color][color=#007700]())); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"=========="[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]hhd[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tien sau khi giam gia: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]hhd[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tinhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]hhd[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getdongia[/color][color=#007700](), [/color][color=#0000bb]hhd[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getsoluong[/color][color=#007700](), [/color][color=#0000bb]hhd[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getgiamgia[/color][color=#007700]())); }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •