Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 39
 1. #21
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  3
  hang hoa:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public class [/color][color=#0000bb]hanghoa [/color][color=#007700]{ private [/color][color=#0000bb]string mahang[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]string tenhang[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]void setmahang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string mahang[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]mahang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]string getmahang[/color][color=#007700](){ return [/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void settenhang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string tenhang[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tenhang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]string gettenhang[/color][color=#007700](){ return [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setgia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]float getgia[/color][color=#007700](){ return [/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setsoluong[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]int getsoluong[/color][color=#007700](){ return [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]float tongtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]){ return [/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]float tongtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]float phantramgiamgia[/color][color=#007700]){ return ([/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]phantramgiamgia[/color][color=#007700]); }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  main:
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#007700]public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string [/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]float phantramgiamgia[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]scanner input [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]hanghoa hh [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]hanghoa[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap ten hang hoa:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]hh[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]settenhang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap ma hang hoa:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]hh[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setmahang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap gia hang hoa:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]hh[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setgia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap so luong hang hoa:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]hh[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setsoluong[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap phan tram giam gia: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]phantramgiamgia [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tong tien chua giam: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]hh[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tongtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]hh[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getgia[/color][color=#007700](), [/color][color=#0000bb]hh[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getsoluong[/color][color=#007700]())); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tong tien da giam: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]hh[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tongtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]hh[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getgia[/color][color=#007700](), [/color][color=#0000bb]hh[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getsoluong[/color][color=#007700](), [/color][color=#0000bb]phantramgiamgia[/color][color=#007700])); }[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 2. #22
  Ngày tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  0
  mình mới tiếp xúc với java.
  cho mình hỏi, muốn nhập vào hai giá trị trên cùng một dòng hoặc nhập một giá trị vào giữa đoạn text thì câu lệnh viết tnao?
  thanhks!

 3. #23
  Ngày tham gia
  Dec 2014
  Bài viết
  3
  langthang mới học java à. mình cũng thế. kết bạn fb mình rồi cùng học cho dễ. . link nè: https://www.facebook.com/f.l.sky.5?ref=tn_tnmn

 4. #24
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0
  hanghoa
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  public class hanghoa {
    string mahang, tenhang;
    int gia, soluong;
    public int hoadon(int gia,int soluong){
      return gia*soluong;
    }
    public float hoadon(int gia,int soluong,float phantramgiam){
      return gia*soluong*(1-phantramgiam);
    }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>
  main
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  public class main {
    public static void main(string[] args) {
      hanghoa a= new hanghoa();
      system.out.println("thanh tien, khong co giam gia: "+a.hoadon(100000, 10));
      system.out.println("thanh tien, co giam gia 5%: "+a.hoadon(100000, 10, 0.05f));
    }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 5. #25
  Ngày tham gia
  Apr 2014
  Bài viết
  0
  mong mọi người giúp đỡ thêm !
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  package exam17;
   
  import java.util.scanner;
   
  class hanghoa {
   
    private string idgoods;
    private string namegoods;
    private int pricegoods;
    private int numbersgoods;
   
    public string getidgoods() {
      return idgoods;
    }
   
    public void setidgoods(string idgoods) {
      this.idgoods = idgoods;
    }
   
    public string getnamegoods() {
      return namegoods;
    }
   
    public void setnamegoods(string namegoods) {
      this.namegoods = namegoods;
    }
   
    public int getpricegoods() {
      return pricegoods;
    }
   
    public void setpricegoods(int pricegoods) {
      this.pricegoods = pricegoods;
    }
   
    public int getnumbersgoods() {
      return numbersgoods;
    }
   
    public void setnumbersgoods(int numbersgoods) {
      this.numbersgoods = numbersgoods;
    }
   
    public void input() {
      scanner input = new scanner(system.in);
      system.out.print(" + name goods: ");
      setnamegoods(input.nextline());
      system.out.print(" + price goods: ");
      setpricegoods(input.nextint());
      system.out.print(" + numbers goods: ");
      setnumbersgoods(input.nextint());
    }
   
    public void show() {
      system.out.println(" + name goods: " + getnamegoods() + "
   + price goods: " + getpricegoods() + "
   + numbers goods: " + getnumbersgoods());
    }
   
    public int totalmoney(int price, int numbers) {
      return price * numbers;
    }
   
    public int totalmoney(int price, int numbers, int discount) {
      return price * numbers - price * numbers * discount / 100;
    }
  }
   
  public class overload {
   
    public static void main(string[] args) {
      scanner input1 = new scanner(system.in);
      hanghoa hh = new hanghoa();
      system.out.println("- nhập hóa đơn :");
      hh.input();
      int discount = 0;
      system.out.print(" + nhập % giảm giá :");
      discount = input1.nextint();
      input1.nextline();
      system.out.println("- thông tin về đơn hàng:");
      hh.show();
      system.out.println(" + số tiền phải trả khi chưa giảm giá: " + hh.totalmoney(hh.getpricegoods(), hh.getnumbersgoods()));
      system.out.println(" + số tiền phải trả khi đã giảm giá: " + hh.totalmoney(hh.getpricegoods(), hh.getnumbersgoods(),discount));
    }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 6. #26
  Ngày tham gia
  Oct 2014
  Bài viết
  0
  mọi người xem giúp mình bài này với :d
  class hanghoa


  Mã:
  public class hh {
   private string mahang, tenhang;
   private int gia, sl,ptgg;
   
    public string getmahang() {
      return mahang;
    }
   
    public string gettenhang() {
      return tenhang;
    }
   
    public int getgia() {
      return gia;
    }
   
    public int getsl() {
      return sl;
    }
   
    public int getptgg() {
      return ptgg;
    }
   
    public void setmahang(string mahang) {
      this.mahang = mahang;
    }
   
    public void settenhang(string tenhang) {
      this.tenhang = tenhang;
    }
   
    public void setgia(int gia) {
      this.gia = gia;
    }
   
    public void setsl(int sl) {
      this.sl = sl;
    }
   
    public void setptgg(int ptgg) {
      this.ptgg = ptgg;
    }
    
    public void nhaptthh(){
      scanner input = new scanner(system.in);
      system.out.println("nhap so luong:");
      setsl(input.nextint());
      system.out.println("nhap don gia:");
      setgia(input.nextint());
    }
    public void nhapttgg(){
      scanner input = new scanner(system.in);
      system.out.println("nhap so luong:");
      setsl(input.nextint());
      system.out.println("nhap don gia:");
      setgia(input.nextint());
      system.out.println("nhap phan tram giam gia");
      setptgg(input.nextint());
    }
   public double tinhtt(int num, int cost){
     double tt = 0.0;
     tt = num*cost;
     return tt;
  }
   public double tinhtt(int num, int cost, double lessen){
     double tt1 = 0.0;
     tt1 = num*cost*((100-lessen)/100);
     return tt1;
   }
  }
  class main


  Mã:
  public class bai1 extends hh{
    public static void main(string[] args) {
      hh a = new hh();
      system.out.println("thong tin ve don hang khong duoc giam gia:");
      a.nhaptthh();
      system.out.println("tong tien khi khong duoc giam gia:"+a.tinhtt(a.getsl(), a.getgia()));
      system.out.println("thong tin don hang duoc giam gia:");
      a.nhapttgg();
      system.out.println("tong tien khi duoc giam gia:"+a.tinhtt(a.getsl(), a.getgia(),a.getptgg()));
    }
   
  }

 7. #27
  Ngày tham gia
  Nov 2014
  Bài viết
  0
  package studyjavabasic;
  /**
  *
  * @author ngoc-duc
  */
  class hang {
  private string mahang;
  private string tenhang;
  private float gia;
  private int soluong;
  public float tinhtien( float gia, int soluong){
  return (float) gia*soluong;
  }
  public float tinhtien(float gia, int soluong, int n){
  float p;
  p= gia-gia*n/100;
  return (float) p*soluong;
  }

  }
  class hanghoa1{
  public static void main(string[] args){
  hang a = new hang();
  system.out.println("gia hang hoa 500 với số lượng 3 cái là" +a.tinhtien(500, 3));
  system.out.print("gia hang hoa 500 với số lượng 3 cái và giam giá 5% là" +a.tinhtien(500, 3, 5));
  }

  }

 8. #28
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  1
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package javacoban[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700];[/color][color=#ff8000]/**** @author admin*/[/color][color=#007700]class [/color][color=#0000bb]hanghoa17 [/color][color=#007700]{ private [/color][color=#0000bb]string mahang[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]int gia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]string getmahang[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setmahang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string mahang[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]mahang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]string gettenhang[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void settenhang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string tenhang[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tenhang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]int getgia[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setgia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int gia[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]int getsoluong[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setsoluong[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]int getgiamgia[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setgiamgia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int giamgia[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]giamgia [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void input[/color][color=#007700]() { [/color][color=#0000bb]scanner input [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập tên hàng: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]tenhang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập mã hàng: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]mahang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập đơn giá: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập số lượng: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập % giảm giá: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]giamgia [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700](); } public [/color][color=#0000bb]float thanhtien [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float soluong[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700]) { return (float) [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]float thanhtien [/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float soluong[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]float giamgia[/color][color=#007700]) { return (float) [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]- [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]*[/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700]/[/color][color=#0000bb]100[/color][color=#007700]; }}public class [/color][color=#0000bb]bai17 [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]hanghoa17 a [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]hanghoa17[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700](); if([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getgia[/color][color=#007700]() == [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tổng tiền thanh toán không giảm giá: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]thanhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getgia[/color][color=#007700](), [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getsoluong[/color][color=#007700]())); }else { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tổng tiền thanh toán giảm giá: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]thanhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getgia[/color][color=#007700](), [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getsoluong[/color][color=#007700](), [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getgiamgia[/color][color=#007700]())); } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 9. #29
  Ngày tham gia
  Jun 2014
  Bài viết
  1
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>

  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package main[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700];public class [/color][color=#0000bb]unit17 [/color][color=#007700]{public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]agrs[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]hanghoa h [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]hanghoa[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]h[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]mahang [/color][color=#007700]= [/color][color=#dd0000]"cntt"[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]h[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tenhang [/color][color=#007700]= [/color][color=#dd0000]"cong nghe thong tin"[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]h[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]21.3f[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]h[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]h[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tinhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]21.3f[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]));[/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]h[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tinhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]21.3f[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]20f[/color][color=#007700])); } }class [/color][color=#0000bb]hanghoa[/color][color=#007700]{public [/color][color=#0000bb]string mahang[/color][color=#007700];public [/color][color=#0000bb]string tenhang[/color][color=#007700];public [/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700];public [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]float tinhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]){return [/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; }public [/color][color=#0000bb]float tinhtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]float giamgia[/color][color=#007700]){return [/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]* ([/color][color=#0000bb]100[/color][color=#007700]-[/color][color=#0000bb]giamgia[/color][color=#007700])/[/color][color=#0000bb]100[/color][color=#007700]; }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 10. #30
  Ngày tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  0
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>b1 (move your mouse to reveal the content)</noscript>

  b1 (open)
  b1 (close)

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package edu[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]dragon[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]oot[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]overload [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]hanghoa hanghoa [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]hanghoa[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]hanghoa[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]hanghoa[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]output[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tổng tiền theo hóa đơn:"[/color][color=#007700]+([/color][color=#0000bb]hanghoa[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tongtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]hanghoa[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getgia[/color][color=#007700](),[/color][color=#0000bb]hanghoa[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getsoluong[/color][color=#007700]()))); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tổng tiền theo hóa đơn + giảm giá:"[/color][color=#007700]+([/color][color=#0000bb]hanghoa[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tongtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]hanghoa[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getgia[/color][color=#007700](),[/color][color=#0000bb]hanghoa[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getsoluong[/color][color=#007700](),[/color][color=#0000bb]60[/color][color=#007700]))); }} class [/color][color=#0000bb]hanghoa [/color][color=#007700]{ private [/color][color=#0000bb]string mahang[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]string tenhang[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]scanner in [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); public [/color][color=#0000bb]string getmahang[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setmahang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string mahang[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]mahang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]string gettenhang[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void settenhang[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string tenhang[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tenhang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]float getgia[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setgia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]int getsoluong[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setsoluong[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void input[/color][color=#007700]() { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập tên hàng:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]tenhang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập mã hàng:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]mahang [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập giá hàng:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextfloat[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhập số lượng:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700](); } public [/color][color=#0000bb]void output[/color][color=#007700]() { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tên hàng:" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]tenhang[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"mã hàng:" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]mahang[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"giá hàng:" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]gia[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"số lượng:" [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]); } public [/color][color=#0000bb]float tongtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700]) { return [/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]soluong[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]float tongtien[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]float gia[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int soluong[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]int giamgia[/color][color=#007700]) { return [/color][color=#0000bb]gia [/color][color=#007700]* [/color][color=#0000bb]soluong [/color][color=#007700]* ([/color][color=#0000bb]1 [/color][color=#007700]- (float) [/color][color=#0000bb]giamgia [/color][color=#007700]/ [/color][color=#0000bb]100[/color][color=#007700]); }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •