mình đổ dữ liệu từ file json vào listview. mà nó bị lỗi font. không biết có cách nào xử lý không! mong các pro giúp đỡ với....