Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 27
 1. #1
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  0

  Bài 34: ArrayList trong Java (1)

  /* bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "khóa học lập trình java miễn phí"
  trên diễn đàn android.vn, bạn có thể vào đây đọc

  để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người */  android.vn/attachments/arraylistwith5points-png.22937/" border="0" alt="" />


  - thực tế, khi để quản lý 1 danh sách hóa đơn, thông tin khách hàng, học sinh ...v..v..chúng ta sẽ cần đến một khái niệm đó là mảng các đối tượng. nghĩa là mỗi thành phần trong mảng là các đối tượng, các đối tượng lại có rất nhiều thuộc tính.
  - mảng thông thường có thể đáp ứng được một phần, nhưng chưa đủ. vì trong quá trình thao tác dữ liệu, ta lại cần thêm, xóa, sửa, chèn. v..v.v.. nghĩ đến các thao tác này, nếu bạn nào đã từng học c và pascal chắc chắn sẽ nghĩ tới con trỏ, vì chỉ có con trỏ mới có thể. nhưng làm việc với con trỏ trong c và pascal khá mệt mỏi và dài dòng, khó hiểu, thậm chí nhiều bạn không thể học nổi khi gặp phần này và bỏ cuộc với lập trình vì nó! ^^
  - nói vậy các bạn đừng lo lắng, vì arraylist học cực kỳ dễ dàng, thậm chí bạn không hiểu con trỏ bạn vẫn có thể thao tác được!
  - arraylist có thể nói nó là 1 phiên bản mới của mảng. nó cũng truy xuất dữ liệu theo chỉ số, nhưng nó có nhiều điều vượt trội hơn rất nhiều so với mảng!
  **một trong những điều khiến mình rất thích khi học các bài java cơ bản đó chính là arraylist.

  mình sẽ giới thiệu 1 số phương thức thông dụng hay dùng trong arraylist , và sẽ giải thích chúng thông qua các ví dụ phía dưới, còn lại khi thực hiện các bạn tự tìm hiểu bằng "ctrl + cách" :d
  ví dụ 1:
  tạo 1 danh sách dùng arraylist để xử lý 1 danh sách tên học sinh, đơn giản thôi nhé, chưa xử lý các đối tượng nhiều thuộc tính. ví dụ này chỉ là 1 arraylist giống 1 mảng thông thường. với ví dụ này, chúng ta sẽ làm quen với khác phương thức thêm, chèn, sửa, xóa!


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package javaandroidvn[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]arraylist[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]javaandroidvn [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]arraylist lisths [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]arraylist[/color][color=#007700](); [/color][color=#ff8000]// khai báo 1 đối tượng arraylist [/color][color=#0000bb]string ten1 [/color][color=#007700]= [/color][color=#dd0000]"vu van t"[/color][color=#007700]; [/color][color=#ff8000]//tạo đối tượng ten1 là tên 1 người [/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]add[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]ten1[/color][color=#007700]); [/color][color=#ff8000]//thêm đối tượng ten1 vào trong lisths [/color][color=#0000bb]string ten2 [/color][color=#007700]= [/color][color=#dd0000]"nguyen van a"[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]add[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]ten2[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]string ten3 [/color][color=#007700]= [/color][color=#dd0000]"nguyen van b"[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]add[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]ten3[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]string ten4 [/color][color=#007700]= [/color][color=#dd0000]"vu van c"[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]add[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]ten4[/color][color=#007700]); [/color][color=#ff8000]//như vậy tới đoạn code trên, arraylist lisths đã có 4 đối tượng được thêm vào! // tương tự như mảng, arraylist truy xuất theo chỉ số và bắt đầu từ 0 [/color][color=#007700]for ([/color][color=#0000bb]int i [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]i [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]size[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]++) { [/color][color=#ff8000]// lisths.size() là lấy ra kích cỡ của lisths [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700])); [/color][color=#ff8000]//lấy ra từng đối tượng theo chỉ số! [/color][color=#007700]} [/color][color=#ff8000]//chèn thêm 1 đối tượng tenchen vào vị trí bất kỳ của arraylist! [/color][color=#0000bb]string tenchen [/color][color=#007700]= [/color][color=#dd0000]"nguyen van chen"[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]add[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]tenchen[/color][color=#007700]); [/color][color=#ff8000]//nó sẽ chèn vào vị trí số 2 và đẩy danh sách dài ra sau! [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"
  danh sách sau khi bị chèn thêm: "[/color][color=#007700]); for ([/color][color=#0000bb]int i [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]i [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]size[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]++) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700])); } [/color][color=#ff8000]//sửa giá trị của 1 đối tượng, gán nó bằng đối tượng khác theo chỉ số! [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"
  danh sách sau khi bị sửa giá trị 1 đối tượng: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]string tenset [/color][color=#007700]= [/color][color=#dd0000]"hoang van set"[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]set[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]tenset[/color][color=#007700]); [/color][color=#ff8000]//sủa phần tử thứ 3 thành phần tử tenset [/color][color=#007700]for ([/color][color=#0000bb]int i [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]i [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]size[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]++) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700])); } [/color][color=#ff8000]//xóa 1 phần tử trong arraylist [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"
  phần tử thứ 1 đã bị xóa đi"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]remove[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700]); for ([/color][color=#0000bb]int i [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]i [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]size[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]++) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700])); } [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"
  xóa toàn bộ các phần tử arraylist"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]clear[/color][color=#007700](); for ([/color][color=#0000bb]int i [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]i [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]size[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]++) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700])); } [/color][color=#ff8000]//sẽ không còn gì để in ra nữa! [/color][color=#007700]}}[/color] 
  ví dụ 2:
  tạo 1 danh sách các đối tượng, mỗi đối tượng gồm 2 thuộc tính tên và tuổi. gán một vài giá trị rồi in ra màn hình! các phương thức thao tác tương tự như ở ví dụ 1, chỉ có sự khác biệt là cách khai báo mảng, các bạn chú ý nhé!


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package javaandroidvn[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]arraylist[/color][color=#007700];class [/color][color=#0000bb]hocsinh[/color][color=#007700]{ public [/color][color=#0000bb]string ten[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]int tuoi[/color][color=#007700];}public class [/color][color=#0000bb]javaandroidvn [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]arraylist[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]hocsinh[/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]lisths [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]arraylist[/color][color=#007700](); [/color][color=#ff8000]// khai báo 1 đối tượng arraylist, các phần tử tạo ra từ lớp hocsinh [/color][color=#0000bb]hocsinh a [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]hocsinh[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]ten [/color][color=#007700]= [/color][color=#dd0000]"vũ văn a"[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tuoi [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]19[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]add[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]); [/color][color=#ff8000]// thêm đối tượng và lisths [/color][color=#0000bb]hocsinh b [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]hocsinh[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]ten [/color][color=#007700]= [/color][color=#dd0000]"vũ văn b"[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tuoi [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]20[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]add[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]hocsinh c [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]hocsinh[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]ten [/color][color=#007700]= [/color][color=#dd0000]"vũ văn c"[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tuoi [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]22[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]add[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"thông tin các học sinh đã thêm vào arraylist là: "[/color][color=#007700]); for([/color][color=#0000bb]int i[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]size[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]++){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tên: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]ten[/color][color=#007700]+[/color][color=#dd0000]" tuổi: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]tuoi[/color][color=#007700]); } }}[/color] 
  ví dụ 3:
  nhập 1 danh sách học sinh từ bàn phím, danh sách có n phần tử . mỗi phần tử có 2 thuộc tính là tên và tuổi. in toàn bộ danh sách ra màn hình! các thuộc tính để private


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package javaandroidvn[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]arraylist[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]; class [/color][color=#0000bb]hocsinh [/color][color=#007700]{ private [/color][color=#0000bb]string ten[/color][color=#007700]; private [/color][color=#0000bb]int tuoi[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]string getten[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]ten[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setten[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string ten[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]ten [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]ten[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]int gettuoi[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]tuoi[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void settuoi[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]int tuoi[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tuoi [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]tuoi[/color][color=#007700]; }} public class [/color][color=#0000bb]javaandroidvn [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]arraylist[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]hocsinh[/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]lisths [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]arraylist[/color][color=#007700](); [/color][color=#ff8000]// khai báo 1 đối tượng arraylist, các phần tử tạo ra từ lớp hocsinh [/color][color=#0000bb]scanner input [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nhập số học sinh: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]int n [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700](); for ([/color][color=#0000bb]int i [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]i [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]n[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]++) { [/color][color=#0000bb]hocsinh x [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]hocsinh[/color][color=#007700](); [/color][color=#ff8000]//tạo đối tượng x để lưu tạm thời dữ liệu [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"học sinh thứ " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]i [/color][color=#007700]+ [/color][color=#dd0000]": "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#ff8000]//dòng này tránh bị trượt dòng! [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"tên: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]string tenx [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"tuổi: "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]int tuoix [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]input[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]x[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setten[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]tenx[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]x[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]settuoi[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]tuoix[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]add[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]x[/color][color=#007700]); [/color][color=#ff8000]// thêm đối dữ liệu về x vào trong arraylist [/color][color=#007700]} [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"thông tin danh sách vừa nhập vào là: "[/color][color=#007700]); for ([/color][color=#0000bb]int i [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]i [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]size[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]++) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"học sinh thứ " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]" - tên " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]getten[/color][color=#007700]() + [/color][color=#dd0000]" tuổi: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]lisths[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]gettuoi[/color][color=#007700]()+[/color][color=#dd0000]"
  "[/color][color=#007700]); } }}[/color] 
  bài này mình giới thiệu chút vậy thôi nhé, bài sau mình sẽ viết tiếp về arraylist, nó còn khá nhiều cái hay! ^^

  bài tập về nhà::d
  tạo 1 chương trình từ điển anh - việt nhỏ gồm 1 mảng các từ. mỗi từ có 2 thuộc tính là "từ" và "nghĩa". số từ của từ điển nhập vào từ bàn phím, nhập các thông tin của từng từ vào.
  thêm tính năng tra từ ở phía cuối chương trình, yêu cầu người dùng nhập từ cần tra nghĩa rồi tìm kiếm, in ra màn hình nghĩa của từ vừa yêu cầu tìm!

  (chú ý: các bạn nên tự giác làm bài tập, hoàn thiện rồi đăng lên, các bài bạn đã làm, nên để code trong thẻ code - chọn thẻ php cho rõ ràng và để ẩn code trong thẻ ẩn spoiler, để khi click vào mới hiện code lên , trước khi thử sức tự làm, bạn không nên nhìn code của các bạn khác đã đăng nhé)

  my facebook: https://www.facebook.com/tiasangmoi

  bài viết đăng lên diễn đàn khác vui lòng ghi rõ nguồn: android.vn

 2. #2
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi tiasangmoi92
  - mảng thông thường không thể đáp ứng được điều này vì nó chỉ chấp nhận kiểu dữ liệu nguyên thủy.
  ai nói với bạn là mảng thông thường chỉ chấp nhận kiểu dữ liệu nguyên thủy?
  chỉ nhìn đơn giản là đối số của hàm main là "string []args" đã thấy ngay rồi. mảng có thể chứa các kiểu dữ liệu, nhưng mà nó không thay đổi được kích thước thôi. dùng các container khác cao cấp hơn như vector, list.... là nhằm mục đích có thể thêm, xóa phần tử - điều này thì mảng thông thường ko làm được

 3. #3
  Ngày tham gia
  Apr 2016
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi gabk
  ai nói với bạn là mảng thông thường chỉ chấp nhận kiểu dữ liệu nguyên thủy?
  chỉ nhìn đơn giản là đối số của hàm main là "string []args" đã thấy ngay rồi. mảng có thể chứa các kiểu dữ liệu, nhưng mà nó không thay đổi được kích thước thôi. dùng các container khác cao cấp hơn như vector, list.... là nhằm mục đích có thể thêm, xóa phần tử - điều này thì mảng thông thường ko làm được
  hi, anh có thể demo cho em tham khảo được không, em chưa làm bao h, ví dụ như này: tạo 1 mảng các đối tượng, trong đó mỗi đối tượng có các thuộc tính! thank anh

 4. #4
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi tiasangmoi92
  hi, anh có thể demo cho em tham khảo được không, em chưa làm bao h, ví dụ như này: tạo 1 mảng các đối tượng, trong đó mỗi đối tượng có các thuộc tính! thank anh
  ồ, thế ra bạn chưa đọc kĩ về mảng, mảng được định nghĩa là 1 container chứa các đối tượng có cùng kiểu. nôm na là như thế, còn định nghĩa chính xác về mảng trên trang chủ của oracle đây nhóe:  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  an [/color][color=#007700]array [/color][color=#0000bb]is a container object that holds a fixed number of values of a single type[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]the length of an [/color][color=#007700]array [/color][color=#0000bb]is established when the [/color][color=#007700]array [/color][color=#0000bb]is created[/color][color=#007700]. [/color][color=#0000bb]after creation[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]its length is fixed[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]you have seen an example of arrays already[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]in the main method of the [/color][color=#dd0000]"hello world!" [/color][color=#0000bb]application[/color][color=#007700].[/color] 
  điều này có nghĩa là mảng (hay container nói chung) là chứa các đối tượng có cùng kiểu, tức là không có chuyện 1 mảng mà chứa được 2 kiểu dữ liệu khác nhau

  còn nếu muốn tạo mảng đối tượng: giả sử bạn có một lớp sinhvien với đầy đủ các thuộc tính, phương thức, bây giờ bạn muốn tạo 1 mảng 10 sv:

  sinhvien []sv = new sinhvien[10]; -->thế thôi

  hoặc bạn có thể khởi tạo ngay thế này:
  sinhvien []sv = { new sinhvien(...),
  new sinhvien(...),
  new sinhvien(...)
  }
  hàm tạo trên là viết tượng trưng, tùy thuộc vào cách viết của bạn thôi nhé

  còn câu nói "chỉ chứa các kiểu nguyên thủy" của bạn là sai nhé, nói như thế mọi người sẽ hiểu sai đi đấy bạn ạ. còn các container cao cấp hơn mảng như arraylist, vector chẳng hạn thì lại chỉ chấp nhận kiểu object mà không chấp nhận kiểu nguyên thủy nhóe, ko tin bạn thử viết lệnh này xem ide có báo lỗi không nhé:
  arraylist<int> arr = new arraylist<int>(); ->>> muốn lưu trữ kiểu này thì phải dùng đến wrapper của nó là integer, float, long...

 5. #5
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  68
  vâng, thank anh gabk , cái này là lỗ hòng cơ bản của em rồi , anh nói em mới biết cái này, hay thật, như vậy nếu trong 1 số tình huống mình không cần thao tác chèn, thêm, xóa thì dùng mảng vẫn tối ưu hơn anh nhỉ ^^

 6. #6
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi tiasangmoi92
  như vậy nếu trong 1 số tình huống mình không cần thao tác chèn, thêm, xóa thì dùng mảng vẫn tối ưu hơn anh nhỉ ^^
  đúng rồi, nhưng nói thật là cũng ít khi dùng mảng lắm, vì thao tác với dữ liệu toàn thay đổi liên tục và cũng chưa biết trước kích thước nữa.

 7. #7
  Ngày tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi gabk
  đúng rồi, nhưng nói thật là cũng ít khi dùng mảng lắm, vì thao tác với dữ liệu toàn thay đổi liên tục và cũng chưa biết trước kích thước nữa.
  hi, em đang làm 1 app, biết cái này thì hay quá, mới đầu em định sử dụng arraylist, nhưng h chắc dùng mảng thôi, vì mục đích của nó chỉ là show info ra để chạy! chương trình chắc sẽ nhanh và nhẹ hơn dùng arraylist

 8. #8
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0
  bài của e đây mong mọi người xem và gói ý thêm nhé! e mới vào học java ^^
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  [/color][color=#ff8000]/** to change this template, choose tools | templates* and open the template in the editor.*/ /**** @author dienlh*/[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]io[/color][color=#007700].*;[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].*;class [/color][color=#0000bb]inputdata1[/color][color=#007700]{ static [/color][color=#0000bb]datainputstream str[/color][color=#007700]=new [/color][color=#0000bb]datainputstream[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); public static [/color][color=#0000bb]string inputstring[/color][color=#007700](){ [/color][color=#0000bb]string st [/color][color=#007700]= [/color][color=#dd0000]""[/color][color=#007700]; try{ [/color][color=#0000bb]st[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]str[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]readline[/color][color=#007700](); }catch([/color][color=#0000bb]exception e[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"error "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]e[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tostring[/color][color=#007700]()); } return [/color][color=#0000bb]st[/color][color=#007700]; } public static [/color][color=#0000bb]int inputint[/color][color=#007700](){ [/color][color=#0000bb]string st[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]st[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]inputdata[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]inputstring[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]int n[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]; try{ [/color][color=#0000bb]n[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]integer[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]valueof[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]st[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]intvalue[/color][color=#007700](); }catch([/color][color=#0000bb]exception e[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"error "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]e[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tostring[/color][color=#007700]()); } return [/color][color=#0000bb]n[/color][color=#007700]; }}class [/color][color=#0000bb]data[/color][color=#007700]{ private [/color][color=#0000bb]string word[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]define[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]data[/color][color=#007700](){} [/color][color=#0000bb]data[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string word[/color][color=#007700],[/color][color=#0000bb]string define[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]word[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]word[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]define[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]define[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setword[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string word[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]word[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]word[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]string getword[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]word[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setdefine[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string define[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]define[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]define[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]string getdefine[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]define[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void intput[/color][color=#007700](){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"intput word : "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setword[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]inputdata1[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]inputstring[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"input define:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]setdefine[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]inputdata1[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]inputstring[/color][color=#007700]()); } public [/color][color=#0000bb]void output[/color][color=#007700](){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"word: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]getword[/color][color=#007700]()+[/color][color=#dd0000]"
  define: "[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]getdefine[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"========================================="[/color][color=#007700]); }}public class [/color][color=#0000bb]vdic [/color][color=#007700]{ static [/color][color=#0000bb]arraylist[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]data[/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]vdic[/color][color=#007700]=new [/color][color=#0000bb]arraylist[/color][color=#007700](); public [/color][color=#0000bb]void init[/color][color=#007700](){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"so tu : "[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]int n[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]inputdata1[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]inputint[/color][color=#007700](); for([/color][color=#0000bb]int i[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]n[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]++){ [/color][color=#0000bb]data data[/color][color=#007700]=new [/color][color=#0000bb]data[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nhap tu thu "[/color][color=#007700]+([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]+[/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700])+[/color][color=#dd0000]": "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]data[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]intput[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]vdic[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]add[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]data[/color][color=#007700]); } } public [/color][color=#0000bb]void outputdata[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string word[/color][color=#007700]){ for([/color][color=#0000bb]int i[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]vdic[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]size[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]++){ if([/color][color=#0000bb]vdic[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]getword[/color][color=#007700]().[/color][color=#0000bb]equals[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]word[/color][color=#007700])){ [/color][color=#0000bb]vdic[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]output[/color][color=#007700](); } } } public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]vdic vd[/color][color=#007700]=new [/color][color=#0000bb]vdic[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]vd[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]init[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]boolean ok[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]false[/color][color=#007700]; while(![/color][color=#0000bb]ok[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"\t thao tac "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"\t================"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"\t[1]-find word "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"\t[2]-add word "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"\t[0]-exit"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"\t================"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"nhap thao tac: "[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]int thaotac[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]inputdata[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]inputint[/color][color=#007700](); switch([/color][color=#0000bb]thaotac[/color][color=#007700]){ case [/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700]: [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].print([/color][color=#dd0000]"input word : "[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]string word[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]inputdata[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]inputstring[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]vd[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]outputdata[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]word[/color][color=#007700]); break; case [/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]: [/color][color=#0000bb]vd[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]init[/color][color=#007700](); break; case [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]: [/color][color=#0000bb]ok[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]true[/color][color=#007700]; break; } } }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 9. #9
  Ngày tham gia
  Jun 2014
  Bài viết
  0
  mới học java mong được các p rồ ở đây chỉ giáo
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package tudien[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]arraylist[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]; class [/color][color=#0000bb]dich [/color][color=#007700]{ private [/color][color=#0000bb]string tu[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]nghia[/color][color=#007700]; public [/color][color=#0000bb]string gettu[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]tu[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void settu[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string tu[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]tu [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]tu[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]string getnghia[/color][color=#007700]() { return [/color][color=#0000bb]nghia[/color][color=#007700]; } public [/color][color=#0000bb]void setnghia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string nghia[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nghia [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nghia[/color][color=#007700]; }} public class [/color][color=#0000bb]tudien [/color][color=#007700]{ public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]scanner nhap [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]scanner[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]in[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]arraylist[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]dich[/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]vdic [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]arraylist[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]int a[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]string b[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]d[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]e[/color][color=#007700]; do { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"menu"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"1.thêm từ vào vdic:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"2.tìm từ trong vdic:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"3.in ra tất cả danh sách trong vdic:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"4.đổi từ trong danh sách:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"5.xóa từ trong danh sách:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"6.thoát:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]a [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextint[/color][color=#007700](); switch ([/color][color=#0000bb]a[/color][color=#007700]) { case [/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700]: do { [/color][color=#0000bb]dich vd [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]dich[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nhập từ:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]vd[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]settu[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nhập nghĩa:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]vd[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setnghia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]vdic[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]add[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]vd[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"bạn có muốn nhập thêm:(c/k)"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]b [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); } while ([/color][color=#0000bb]b[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]equals[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"c"[/color][color=#007700])); break; case [/color][color=#0000bb]2[/color][color=#007700]: [/color][color=#0000bb]boolean check [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]false[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nhập từ cần tìm:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); for ([/color][color=#0000bb]int i [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]i [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]vdic[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]size[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]++) { [/color][color=#0000bb]dich vd [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]dich[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]vd [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]dich[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]vdic[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]); if ([/color][color=#0000bb]vd[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gettu[/color][color=#007700]().[/color][color=#0000bb]equals[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]vd[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getnghia[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]check [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]true[/color][color=#007700]; } } if (![/color][color=#0000bb]check[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"không tìm thấy:"[/color][color=#007700]); } break; case [/color][color=#0000bb]3[/color][color=#007700]: for ([/color][color=#0000bb]int i [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]i [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]vdic[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]size[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]++) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]" từ: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]vdic[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]gettu[/color][color=#007700]() + [/color][color=#dd0000]" nghĩa: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]vdic[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]getnghia[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]" "[/color][color=#007700]); } break; case [/color][color=#0000bb]4[/color][color=#007700]: [/color][color=#0000bb]boolean check2 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]false[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nhập từ cần đổi:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); for ([/color][color=#0000bb]int i [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]i [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]vdic[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]size[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]++) { [/color][color=#0000bb]dich vd [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]dich[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]vd [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]dich[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]vdic[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]); if ([/color][color=#0000bb]vd[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gettu[/color][color=#007700]().[/color][color=#0000bb]equals[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])) { [/color][color=#0000bb]vdic[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]remove[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"đổi thành:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]vd[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]settu[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nhập nghĩa:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]vd[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]setnghia[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]vdic[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]add[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]vd[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"đổi thành công:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]check2 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]true[/color][color=#007700]; } } if (![/color][color=#0000bb]check2[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"không tìm thấy từ đó trong danh sách:"[/color][color=#007700]); } break; case [/color][color=#0000bb]5[/color][color=#007700]: [/color][color=#0000bb]boolean check3 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]false[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"nhập từ cần xóa:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); for ([/color][color=#0000bb]int i [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]i [/color][color=#007700]< [/color][color=#0000bb]vdic[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]size[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]++) { [/color][color=#0000bb]dich vd [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]dich[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]vd [/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]dich[/color][color=#007700]) [/color][color=#0000bb]vdic[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]); if ([/color][color=#0000bb]vd[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]gettu[/color][color=#007700]().[/color][color=#0000bb]equals[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700])) { [/color][color=#0000bb]vdic[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]remove[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]i[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"xóa thành công:"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]check3 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]true[/color][color=#007700]; } } if (![/color][color=#0000bb]check3[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"không tìm thấy:"[/color][color=#007700]); } break; case [/color][color=#0000bb]6[/color][color=#007700]: break; } [/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"tiếp tục:(c/k)"[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]nhap[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]nextline[/color][color=#007700](); } while ([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]equals[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"c"[/color][color=#007700])); }}[/color] 
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

 10. #10
  Ngày tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  0
  <div class="bbcodeblock bbcodequote bbcmspoilerblock">
  <div class="attribution type"><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

  show spoiler
  hide spoiler

  </div>
  <div class="quotecontent">
  <div class="bbcm_spoiler_noscript"><blockquote>


  Mã:
  import java.util.arraylist;
  import java.util.scanner;
   
  class tu{
    private string tu;
    private string nghia;
    public string gettu() {
      return tu;
    }
    public void settu(string tu) {
      this.tu = tu;
    }
    public string getnghia() {
      return nghia;
    }
    public void setnghia(string nghia) {
      this.nghia = nghia;
    }
    
  }
  public class btbai34 {
    public static void main(string[]args){
      arraylist<tu> arr=new arraylist();
      scanner in=new scanner(system.in);
      int n;
      system.out.println("nhap so tu:");
      n=in.nextint();
      in.nextline();
      int i;
      string tu,nghia;
      for(i=0;i<n;i++)
      {
        tu x=new tu();
        system.out.println("nhap tt tu thu "+i);
        system.out.println("nhap tu: ");
        tu=in.nextline();
        system.out.println("nhap nghia");
        nghia=in.nextline();
        x.settu(tu);
        x.setnghia(nghia);
        arr.add(x);
      }
      system.out.println("thong tin tu vua nhap vao: ");
      for(i=0;i<arr.size();i++)
      {
        system.out.println( arr.get(i).gettu()+"\t ie: "+arr.get(i).getnghia());
      }
      string s;
      system.out.println("nhap tu can tim kiem: ");
      s=in.nextline();
      for(i=0;i<arr.size();i++)
      {
        if(s.comparetoignorecase(arr.get(i).gettu())==0)
        {
          system.out.println(" nghia cua tu do la: "+arr.get(i).getnghia());
        }
      }
    }
  }
  </blockquote></div>
  </div>
  </div>

Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •