vì mình dùng decompiler dịch ngược từ class sang java để chỉnh sửa code, mà giờ mình muốn build lại thành class thì có thể build lại được không, mong m.n giúp mình với !import game.gamemidlet;
import java.util.vector;
import javax.microedition.lcdui.canvas;
import javax.microedition.lcdui.graphics;
import javax.microedition.midlet.midlet;

public final class ae extends lp
{
public static ae a;
private string[][] i = { { "cửa hàng" }, { "cài đặt", "cấu hình", "bản đồ lớn", "bật/tắt giao diện", "hướng dẫn", "âm thanh", "bật/tắt lời mời", "bật/tắt auto đánh" }, { "bản thân", "hành trang", "kỹ năng", "tiềm năng", "trang bị", "thông tin", "trang bị thú" }, { "nap xu" }, { "nhiệm vụ" }, { "đồ sát" }, { "khác", "tin nhắn", "nhóm", "bạn bè", "top cao thủ", "top đại gia", "bảng top", "kênh thế giới" }, { "" }, { "thoát" } };
int b = 0;
int c = -1;
int d;
public int e;
private int j;
private int k;
private int l;
public int f;
private int m;
private int n;
private int o;
public int g;
public int h;
private boolean p = false;
private int q = 0;

public static ae e()
{
if (a == null)
return ae.a = new ae();
return a;
}

public final void f()
{
if (nh.o.o.ab == -1)
{
this.i[7] = { "bang hội", "top bang hội", "đăng ký bang hội" };
return;
}
if (nh.o.o.ad == 0)
{
this.i[7] = { "bang hội", "top bang hội", "nhiệm vụ", "thành viên bang hội", "thông tin bang hội", "tin nhắn bang hội", "kỹ năng", "chat toàn bang", "quyên góp", "giải tán bang hội" };
if (lr.ac)
{
this.i[7][9] = "phục hồi bang hội";
return;
}
}
else
{
this.i[7] = { "bang hội", "top bang hội", "nhiệm vụ", "thành viên bang hội", "thông tin bang hội", "tin nhắn bang hội", "kỹ năng", "chat toàn bang", "quyên góp", "rời bang" };
}
}

public final void b()
{
this.o = 128;
this.g = 83;
this.h = 18;
if (nh.a.haspointerevents())
{
this.o = 170;
this.g = 130;
this.h = 24;
}
this.m = ((nh.j - this.o) / 2);
this.n = ((nh.k - this.g) / 2);
this.j = 0;
this.f = (this.i.length * this.h - this.g);
}

private ae()
{
b();
this.an = new ku("chọn", new hu(this));
this.ao = new ku("đóng", new ht(this));
}

public final void a(graphics paramgraphics)
{
nh.o.a(paramgraphics);
nh.o.b(paramgraphics);
ay.b(paramgraphics, this.m - 5, this.n - 10, this.o + 10, this.g + 20);
paramgraphics.setclip(this.m, this.n - 2, this.o + 2, this.g + 4);
int i1 = this.n;
paramgraphics.translate(0, -this.j);
for (int i2 = 0; i2 < this.d; i2++)
{
if (i2 == this.b)
{
ay.a(paramgraphics, this.m, i1, this.o, this.h);
ha.j[0].a(paramgraphics, this.c == -1 ? this.i[i2][0] : this.i[this.c][(i2 + 1)], nh.l, i1 + this.h / 2 - ha.j[0].b() / 2, 2);
}
else
{
ha.h.a(paramgraphics, this.c == -1 ? this.i[i2][0] : this.i[this.c][(i2 + 1)], nh.l, i1 + this.h / 2 - ha.j[0].b() / 2, 2);
}
i1 += this.h;
}
super.a(paramgraphics);
}

public final void d()
{
nh.o.d();
ae localae = this;
if (this.j != localae.e)
{
localae.l = (localae.e - localae.j << 2);
localae.k += localae.l;
localae.j += (localae.k >> 4);
localae.k &= 15;
}
if ((math.abs(this.e - this.j) < 15) && (this.j < 0))
this.e = 0;
if ((math.abs(this.e - this.j) < 10) && (this.j > this.f))
this.e = this.f;
}

public final void c()
{
if (nh.a(this.m, this.n, this.o, this.g))
{
int i1 = nh.z - nh.h;
int i2;
if (nh.e)
{
if (!this.p)
{
this.q = this.j;
this.p = true;
if ((i2 = (this.e + nh.h - this.n) / this.h) == this.b)
g();
this.b = i2;
if (this.b < 0)
this.b = 0;
if (this.b >= this.i.length)
this.b = (this.i.length - 1);
this.e = (this.b * this.h - this.g / 2);
if (this.e < 0)
this.e = 0;
}
this.e = (this.q + (nh.z - nh.h));
if (this.e < -10)
this.e = -10;
if (this.e > this.f + 10)
this.e = (this.f + 10);
}
if (nh.f)
{
nh.f = false;
this.p = false;
if ((math.abs(i1) < 5) && ((i2 = (this.e + this.n) / this.h) == this.b))
g();
}
}
if (nh.b(8))
{
this.b += 1;
if (this.b >= this.d)
this.b = 0;
this.e = (this.b * this.h - this.g / 2);
if (this.e < 0)
this.e = 0;
if (this.e > this.f)
this.e = this.f;
}
if (nh.b(2))
{
this.b -= 1;
if (this.b < 0)
this.b = (this.d - 1);
this.e = (this.b * this.h - this.g / 2);
if (this.e < 0)
this.e = 0;
if (this.e > this.f)
this.e = this.f;
}
super.c();
}

private void g()
{
object localobject1;
if (this.c == -1)
{
if (this.i[this.b].length == 1)
switch (this.b)
{
case 0:
this = 0;
for (int i1 = 0; i1 < ay.f.size(); i1++)
{
ky localky;
if ((localky = (ky)ay.f.elementat(i1)).a + 1 <= this)
continue;
this = localky.a + 1;
}
localobject1 = new byte[this];
for (int i3 = 0; i3 < localobject1.length; i3++)
localobject1[i3] = 20;
y.e().a(0, true, localobject1);
y.e().a();
return;
case 3:
nh.o.j();
this.ao.b.a();
break;
case 4:
b(6);
return;
case 5:
nh.o.a();
nh.o.b.c();
return;
case 8:
gamemidlet.a.notifydestroyed();
return;
case 1:
case 2:
case 6:
case 7:
}
this.c = this.b;
this.d = (this.i[this.b].length - 1);
this.f = (this.i[this.b].length * this.h - this.g);
if (this.f < 0)
this.f = 0;
this.j = (this.e = this.b = 0);
return;
}
object localobject2;
switch (this.b)
{
case 0:
if (this.c == 1)
{
nh.o.u();
nh.o.a();
return;
}
if (this.c == 2)
{
b(0);
return;
}
if (this.c == 6)
{
nh.o.a();
hf.e().a();
return;
}
if (this.c != 7)
break;
nh.o.a();
fx.a().k(5, 0);
return;
case 1:
if (this.c == 1)
{
nh.o.a();
this = this;
localobject1 = new short[][] { { 28, 105 }, { 55, 100 }, { 24, 138 }, { 61, 148 }, { 105, 76 }, { 80, 128 }, { 112, 132 }, { 136, 111 }, { 76, 60 }, { 129, 158 }, { 173, 155 }, { 153, 160 }, { 145, 60 }, { 127, 87 }, { 126, 62 }, { 35, 60 }, { 35, 60 } };
localobject2 = new short[] { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 110, 111, 112, 202, 104 };
int i4 = 0;
for (int i5 = 0; i5 < localobject2.length; i5++)
{
if (nh.o.ax != localobject2[i5])
continue;
i4 = i5;
break;
}
i5 = i4;
id.e().a(nh.l - 94, nh.m - 84 - lp.ar, 197, 168, ay.ai[i5], null);
id.e().c = 1;
id.e().am = new ku("trở lại", new hy(this));
id.e().b = new hz(this, localobject1, i5);
id.e().a();
return;
}
if (this.c == 2)
{
b(3);
return;
}
if (this.c == 6)
{
b(5);
return;
}
if (this.c != 7)
break;
nh.o.a();
nh.h();
if (nh.o.o.ab == -1)
{
fx.a().j();
return;
}
fx.a().t(0);
dl.a(0, false, new byte[] { 27 });
nh.h();
return;
case 2:
if (this.c == 1)
{
nh.o.a();
nh.o.n += 1;
if (nh.o.n <= 2)
break;
nh.o.n = 0;
return;
}
else
{
if (this.c == 2)
{
b(2);
return;
}
if (this.c == 6)
{
nh.o.a();
if ((fr.e().b == null) || (fr.e().b.size() == 0))
{
nh.a("chưa có bạn");
return;
}
this = new vector();
for (int i2 = 0; i2 < fr.e().b.size(); i2++)
{
localobject2 = (lr)fr.e().b.elementat(i2);
addelement(localobject2);
}
fr.e().a(this, 0, "bạn bè");
fr.e().a();
return;
}
if (this.c != 7)
break;
nh.h();
fx.a().b(nh.o.o.ab, 0);
return;
}
case 3:
if (this.c == 1)
{
nh.o.a();
bo.e().a();
return;
}
if (this.c == 2)
{
b(1);
return;
}
if (this.c == 6)
{
fx.a().k(4, 0);
return;
}
if (this.c != 7)
break;
nh.h();
fx.a().n(nh.o.o.ab);
return;
case 4:
if (this.c == 1)
{
if (kr.a == null)
break;
if (kr.a.b != 0)
{
kr.a.b = 0;
kr.a.a(0);
nh.o.a();
return;
}
kr.a.b = 1;
kr.a.a(7);
nh.o.a();
return;
}
else
{
if (this.c == 2)
{
b(4);
return;
}
if (this.c == 6)
{
nh.o.a();
fx.a().k(3, 0);
return;
}
if (this.c != 7)
break;
nh.o.a();
fx.a().a(null, 1, 0);
return;
}
case 5:
if (this.c == 7)
{
dl.a(0, true, new byte[] { 29, 30 });
return;
}
if (this.c == 2)
{
b(7);
return;
}
if (this.c == 6)
{
fx.a().k(7, 0);
return;
}
if (this.c != 1)
break;
nh.o.r = (!nh.o.r);
fx.a().a(!nh.o.r ? 4 : 5);
nh.o.a();
nh.a(!nh.o.r ? "đã bật chức năng nhận lời mời." : "đã tắt chức năng nhận lời mời.");
return;
case 6:
if (this.c == 7)
{
nh.o.a();
hf.e().a("", "bang hội");
hf.e().a("bang hội");
hf.e().a();
return;
}
if (this.c == 1)
{
nh.d.a();
return;
}
if (this.c != 6)
break;
(r.a == null ? (r.a = new r()) : r.a).a();
return;
case 7:
if (this.c != 7)
break;
nh.u.a("số lượng", new hs(this), 1, 100, false);
nh.s = this = nh.u;
return;
case 8:
if (nh.o.o.ad == 0)
{
nh.b(lr.ac ? "bạn có chắc muốn phục hồi lại bang hội không ?" : "bạn có chắc muốn giải tán bang hội không ?", new hr(this));
return;
}
nh.b("bạn có chắc muốn rời bang không ?", new hq(this));
}
}

public static void b(int paramint)
{
y.e().a();
y.e().a(paramint, y.e().n, new byte[] { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y.e().n ? y.e().u : 31 });
y.l = nh.o.o;
y.e().j();
}

public final void a()
{
this.d = this.i.length;
this.b = 0;
this.c = -1;
this.f = (this.d * 18 - this.g);
this.e = (this.j = 0);
if (kr.a != null)
if (kr.a.b == 1)
this.i[1][5] = "tất âm thanh";
else
this.i[1][5] = "bật âm thanh";
super.a();
b();
}

static void a(ae paramae)
{
paramae.g();
}

static string[][] b(ae paramae)
{
return paramae.i;
}
}