Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0

  Hướng dẫn học lập trình Socket với Java  source code:

  client.java


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package blog[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]socket[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]simple[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]io[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]bufferedreader[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]io[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]ioexception[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]io[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]inputstreamreader[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]io[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]printstream[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]net[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]socket[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]net[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]unknownhostexception[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]client [/color][color=#007700]{ private [/color][color=#0000bb]void connect[/color][color=#007700]() { try { [/color][color=#0000bb]socket socket [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]socket[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"localhost"[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]1994[/color][color=#007700]); [/color][color=#ff8000]// sending to server [/color][color=#0000bb]printstream ps [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]printstream[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]socket[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getoutputstream[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]ps[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"thieu mao is here ^^!"[/color][color=#007700]); [/color][color=#ff8000]// receiving from server [/color][color=#0000bb]bufferedreader br [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]bufferedreader[/color][color=#007700](new [/color][color=#0000bb]inputstreamreader[/color][color=#007700]( [/color][color=#0000bb]socket[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getinputstream[/color][color=#007700]())); [/color][color=#0000bb]string response [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]br[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]readline[/color][color=#007700](); if ([/color][color=#0000bb]response[/color][color=#007700]!=[/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"server answered: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]response[/color][color=#007700]); } } catch ([/color][color=#0000bb]unknownhostexception e[/color][color=#007700]) { [/color][color=#ff8000]// todo auto-generated catch block [/color][color=#0000bb]e[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]printstacktrace[/color][color=#007700](); } catch ([/color][color=#0000bb]ioexception e[/color][color=#007700]) { [/color][color=#ff8000]// todo auto-generated catch block [/color][color=#0000bb]e[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]printstacktrace[/color][color=#007700](); } } public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string [/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]client c [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]client[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]connect[/color][color=#007700](); }}[/color] 
  server.java


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package blog[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]socket[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]simple[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]io[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]bufferedreader[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]io[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]ioexception[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]io[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]inputstreamreader[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]io[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]printstream[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]net[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]serversocket[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]net[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]socket[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]server [/color][color=#007700]{ private [/color][color=#0000bb]void server[/color][color=#007700]() { try { [/color][color=#0000bb]serversocket server [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]serversocket[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]1994[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"server is ready..."[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]socket socket [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]server[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]accept[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]bufferedreader br [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]bufferedreader[/color][color=#007700](new [/color][color=#0000bb]inputstreamreader[/color][color=#007700]( [/color][color=#0000bb]socket[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getinputstream[/color][color=#007700]())); [/color][color=#0000bb]string request [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]br[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]readline[/color][color=#007700](); if ([/color][color=#0000bb]request [/color][color=#007700]!= [/color][color=#0000bb]null[/color][color=#007700]) { [/color][color=#0000bb]system[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]out[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"received from a client: " [/color][color=#007700]+ [/color][color=#0000bb]request[/color][color=#007700]); [/color][color=#ff8000]// process: select database, calculate... // response to client [/color][color=#0000bb]printstream ps [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]printstream[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]socket[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getoutputstream[/color][color=#007700]()); [/color][color=#0000bb]ps[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]println[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]request[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]touppercase[/color][color=#007700]()); } } catch ([/color][color=#0000bb]ioexception e[/color][color=#007700]) { [/color][color=#ff8000]// todo auto-generated catch block [/color][color=#0000bb]e[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]printstacktrace[/color][color=#007700](); } } public static [/color][color=#0000bb]void main[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]string [/color][color=#007700][] [/color][color=#0000bb]args[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]server s [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]server[/color][color=#007700](); [/color][color=#0000bb]s[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]server[/color][color=#007700](); }}[/color] 

 2. #2
  Ngày tham gia
  Apr 2016
  Bài viết
  0
  có cách nào để server gửi 1 dữ liệu độc lập khi có 1 action nào đó về client ko?

 3. #3
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  làm sao chuyển sang swing để nhìn trực quan hơn các bác nhỉ?

 4. #4
  Ngày tham gia
  Apr 2014
  Đang ở
  hà nôi-việt nam
  Bài viết
  0
  a ơi sao e chạy lại bị lỗi như này:
  exception in thread "main" java.lang.runtimeexception: uncompilable source code - cannot find symbol
  symbol: class client
  location: class simple.client
  at simple.client.main(client.java:44)
  java result: 1

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •