chào các bạn. như tiêu đề trên mình cần sự giúp đở của các bạn về sqlitedatabase cho android.
để đơn giản dễ hiều mình xin miêu tả ứng dụng của mình như sau.
- ứng dụng có 2 cơ sở dữ liệu. vd: data1.db và data2.db. trong mỗi cơ sở dữ liệu sẻ có nhiều bảng, mỗi bảng được tạo ra khi người dùng yêu cầu thông qua button <tạo> .giả sử có hàm như sau: docreatetable(object obj).
- trong đó obj là một đỗi tượng có những thuộc tính dùng để tạo các trường cho bảng.
vd: docreatetable(object obj){
string sql = (tên bảng) obj.ten.
//các cột>>1) obj.id(khóa chính) ....2) obj. ten(string)...3) obj.xuat(double)...4) obj.nhap(double), ....5)obj.color(color),....6) obj.date_time(date),....7) obj.id_data2 (khóa ngoại).
data1.execsql(sql);
}
?? mình không biết phải viết truy vấn như thế nào để có thể tạo bảng từ đối tượng có sẳn như vậy. mong các bạn giúp đở.
cám ơn các bạn nhiều.