sắp tới mình có bài tập lớn về mô hình mvc trong java mà tìm trên mạng thấy có nhiều dạng quá không biết cái nào là chuẩn nữa. ai làm rồi thì có thể cho mình xin dạng chuẩn của nó được không
gabk tiasangmoi92

<div>
<div><noscript>spoiler (move your mouse to the spoiler area to reveal the content)</noscript>

show spoiler
hide spoiler

</div>
<div>
<div><blockquote>

</blockquote></div>
</div>
</div>