Kết quả 1 đến 6 của 6
 1. #1
  Ngày tham gia
  Dec 2014
  Bài viết
  0

  Xin giúp về code đọc tiểu thuyết offline

  em đang làm một app đọc tiểu thuyết offline trên android để nộp kiểm tra . em không biết làm thế nào để click vào từng row của listview thì hiển thị ra nội dung của từng chương . em chỉ biết mỗi intent startactivity , mà cái đó bất khả thi quá vì tiểu thuyết có quá nhiều chương chẳng lẽ bấy nhiêu chương thì mình tạo bấy nhiêu activity ai giúp em tìm cách khác or hướng khác được không ạ . thanks nhiều

 2. #2
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  0
  bạn làm theo file đính kèm sẽ được

 3. #3
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi vutoan
  bạn làm theo file đính kèm sẽ được
  bạn có thể hướng dẫn mình làm cái viewpager của phần này luôn không thanks bạn nhiều

 4. #4
  Ngày tham gia
  Oct 2015
  Bài viết
  267
  Trích dẫn Gửi bởi lg***dh
  bạn có thể hướng dẫn mình làm cái viewpager của phần này luôn không thanks bạn nhiều
  cái này đâu có viewpager, bạn muốn làm viewpager cho từng truyện hay là sao

 5. #5
  Ngày tham gia
  Apr 2016
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi vutoan
  cái này đâu có viewpager, bạn muốn làm viewpager cho từng truyện hay là sao
  mình hiển thị truyện ra được rồi , mà mình muốn thêm viewpager vào nhưng không biết làm s . mình ấn next vs back qua trang vs lùi trang được rồi . bạn giúp mình thêm viewpager vào với
  class showchapter :


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package com.example.doctruyen;import java.util.arraylist;import java.util.list;import databasee.chuongadapter;import databasee.dbhelper;import databasee.chuong;import databasee.truyen;import android.app.activity;import android.content.intent;import android.database.cursor;import android.database.sqlite.sqlitedatabase;import android.os.bundle;import android.view.view;import android.widget.adapterview;import android.widget.adapterview.onitemclicklistener;import android.widget.listview; public class hienthichuong extends activity {listview lv;sqlitedatabase db;arraylist<chuong> list = new arraylist<chuong>();chuongadapter adapter;string tentruyen,tenchuong;arraylist<string> listchuong=new arraylist<string>();@overrideprotected void oncreate(bundle savedinstancestate) {super.oncreate(savedinstancestate);setcontentview(r.layout.activity_hien_thi_chuong);intent intent=getintent();tentruyen=intent.getstringextra("idtruyen");db = new dbhelper(this).getwritabledatabase();lv = (listview)findviewbyid(r.id.listview2);adapter = new chuongadapter(this, list);lv.setadapter(adapter); lv.setonitemclicklistener(new onitemclicklistener() {@overridepublic void onitemclick(adapterview<?> parent, view view, int position, long id) {tenchuong = list.get(position).chuong;intent intent = new intent(hienthichuong.this, hienthinoidung.class);intent.putextra("noidung", tenchuong);intent.putextra("stt", position);intent.putstringarraylistextra("mangchuong", listchuong);startactivity(intent);}});updateload();}public void updateload(){list.clear();cursor c = db.rawquery("select tenchuong from chuongtruyen where tentruyen=?",new string[]{tentruyen});while(c.movetonext()){chuong ch = new chuong();ch.chuong = c.getstring(0);list.add(ch);listchuong.add(c.getstring(0));}lv.setadapter(new chuongadapter(this, list));}}[/color]
  class showcontent :


  Mã nguồn PHP:
  [color=#000000]
  package com[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]example[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]doctruyen[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]text[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]decimalformat[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import java[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]util[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]arraylist[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import databasee[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]dbhelper[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import databasee[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]truyenadapter[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import databasee[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]truyen[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]app[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]activity[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]content[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]intent[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]database[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]cursor[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]database[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqlite[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]sqlitedatabase[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]os[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]bundle[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]view[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]view[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]widget[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]listview[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]widget[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]textview[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]import android[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]widget[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]toast[/color][color=#007700]; public class [/color][color=#0000bb]hienthinoidung [/color][color=#007700]extends [/color][color=#0000bb]activity [/color][color=#007700]{[/color][color=#0000bb]sqlitedatabase db[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]textview txt[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]string noidung[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]arraylist[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700]> [/color][color=#0000bb]mangchuong[/color][color=#007700]=new [/color][color=#0000bb]arraylist[/color][color=#007700]<[/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700]>();[/color][color=#0000bb]int current[/color][color=#007700];@[/color][color=#0000bb]override[/color][color=#007700]protected [/color][color=#0000bb]void oncreate[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]bundle savedinstancestate[/color][color=#007700]) {[/color][color=#0000bb]super[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]oncreate[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]savedinstancestate[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]setcontentview[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]layout[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]activity_hienthi_noidung[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]intent intent[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]getintent[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]noidung[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]intent[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstringextra[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"noidung"[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]current[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]intent[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getintextra[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"stt"[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]mangchuong[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]intent[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstringarraylistextra[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"mangchuong"[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]db [/color][color=#007700]= new [/color][color=#0000bb]dbhelper[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]getwritabledatabase[/color][color=#007700]();[/color][color=#0000bb]txt[/color][color=#007700]= ([/color][color=#0000bb]textview[/color][color=#007700])[/color][color=#0000bb]findviewbyid[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]r[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]id[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]textview1[/color][color=#007700]); [/color][color=#0000bb]upload[/color][color=#007700]();}public [/color][color=#0000bb]void next[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]view v[/color][color=#007700]){[/color][color=#0000bb]current[/color][color=#007700]+=[/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700];[/color][color=#0000bb]noidung[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]mangchuong[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]current[/color][color=#007700]);[/color][color=#0000bb]cursor c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]db[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]rawquery[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"select noidung from chuongtruyen where tenchuong=?"[/color][color=#007700],new [/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][]{[/color][color=#0000bb]noidung[/color][color=#007700]});while([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]movetonext[/color][color=#007700]()){[/color][color=#0000bb]txt[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]settext[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstring[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]));}} public [/color][color=#0000bb]void back[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]view v[/color][color=#007700]){ if([/color][color=#0000bb]current [/color][color=#007700]==[/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]){ [/color][color=#0000bb]toast[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]maketext[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]this[/color][color=#007700], [/color][color=#dd0000]"đã hết"[/color][color=#007700], [/color][color=#0000bb]toast[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]length_short[/color][color=#007700]).[/color][color=#0000bb]show[/color][color=#007700](); }else{ [/color][color=#0000bb]current[/color][color=#007700]-=[/color][color=#0000bb]1[/color][color=#007700]; [/color][color=#0000bb]noidung[/color][color=#007700]=[/color][color=#0000bb]mangchuong[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]get[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]current[/color][color=#007700]); } [/color][color=#0000bb]cursor c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]db[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]rawquery[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"select noidung from chuongtruyen where tenchuong=?"[/color][color=#007700],new [/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][]{[/color][color=#0000bb]noidung[/color][color=#007700]}); while([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]movetonext[/color][color=#007700]()){ [/color][color=#0000bb]txt[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]settext[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstring[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700])); }}public [/color][color=#0000bb]void upload[/color][color=#007700](){[/color][color=#0000bb]cursor c [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000bb]db[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]rawquery[/color][color=#007700]([/color][color=#dd0000]"select noidung from chuongtruyen where tenchuong=?"[/color][color=#007700], new [/color][color=#0000bb]string[/color][color=#007700][]{[/color][color=#0000bb]noidung[/color][color=#007700]});while([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]movetonext[/color][color=#007700]()){[/color][color=#0000bb]txt[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]settext[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]c[/color][color=#007700].[/color][color=#0000bb]getstring[/color][color=#007700]([/color][color=#0000bb]0[/color][color=#007700]));}}}[/color] 


 6. #6
  Ngày tham gia
  Sep 2014
  Bài viết
  0
  http://android.vn/threads/gioi-thieu-viewpager-lam-slide-tren-ung-dung-android.30075/
  bạn kham khảo thêm bài ở trên bỏ imageview thay = textview như bài bạn

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •