bạn nào viết ứng dụng cho mình hỏi tí:
mình cần viết chương trình đọc file có đường dẫn "data/misc/wifi/wpa_supplicant_conf" do file này cần quyền super user (root) thì phải làm thế nào